ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên,
nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc thành phố
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 443/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với:
- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (riêng nâng lương trước hạn phải có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ trước khi quyết định).
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.
- Viên chức Quản lý doanh nghiệp: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Giám đốc doanh nghiệp được xếp hạng I.
- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng I.
2. Giám đốc Sở Nội vụ:
Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với:
- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (trừ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm).
- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm và các đơn vị đã được phân cấp cho các sở, quận - huyện nêu tại khoản 3 Điều 1).
- Cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng I; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hạng II, hạng III (trừ các đơn vị sự nghiệp hạng III đã được phân cấp cho các sở, quận - huyện nêu tại khoản 3 Điều 1).
- Viên chức quản lý doanh nghiệp: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp được xếp hạng I; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng II, hạng III.
3. Thủ trưởng các đơn vị: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:
Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với:
- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc) từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm), riêng nâng lương trước hạn phải có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ trước khi quyết định.
- Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng III.
4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn lại và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố:
Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương trở xuống, riêng nâng lương trước hạn phải có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ trước khi quyết định.
Điều 2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các đơn vị được phân cấp tại Điều 1 về chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ ngành về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; hàng năm có sơ kết báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 3. Việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân