ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3560/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNHĐỊNH

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổchức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thành lậpViện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnhBình Định;

Xét đề nghị của Viện trưởng ViệnNghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tạiTờ trình số 20/TTr-VNCPTKTXH ngày 15 tháng 9 năm 2014 và đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 703/TTr-SNV ngày21 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀHOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 27tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1.ViệnNghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Viện)là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàndiện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn vềchuyên môn của các cơ quan có liên quan.

- Tên tiếng Anh: Binh Dinh Institute for Social - Economic Development Studies (viết tắtlà BISEDS)

- Trụ sở đặt tại: Số 368, Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn,tỉnh Bình Định.

Điều 2. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh vềđịnh hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hútđầu tư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triểnkinh tế - xã hội.

Điều 3. Viện đượctổ chứccác hoạt động tư vấn, dịch vụ có thuphù hợp với nhiệm vụ, năng lực củaViện và phải thực hiện đăng ký hoạt động tư vấn, dịch vụ với các cơ quan chứcnăng của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆMVỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất địnhhướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy hoạch,kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và thuhút đầu tư của tỉnh trong mối quanhệ với khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước.

2. Nghiên cứu,đề xuất các cơ chế chính sách nhằm huy động các nguồn lực để thực hiện chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinhtế vĩ mô xuất phát từ thực tiễn của tỉnh và khu vực làm cơ sở cho việc đề xuấtcác giải pháp, biện pháp nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh đồng thờitham gia đóng góp với Trung ương trong việc hoạch định chính sách quản lý vàphát triển kinh tế đối với địa phương.

4. Nghiên cứu dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và thuhút đầu tư phục vụ cho quá trình quản lý, hoạch định chính sách, chiến lược pháttriển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư cũng như đáp ứng những yêu cầu về chỉđạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

5. Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định và thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học khi được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

6. Điều tra, phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giảipháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của tỉnhvề lĩnh vực kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư.

7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế- xã hội trong nước, ngoài nước và của tỉnh; xuất bản các ấn phẩm thông tin củaViện theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu, xây dựng Đề án nhằm phân tích, đánh giávà đề xuất giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệuquả quản trị và hành chính công (PAPI), thực hiện có hiệu quả chính sách côngcủa tỉnh.

9. Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầucủa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc xây dựng các dự ánđầu tư, dự án tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quản trị doanh nghiệp.

10. Tư vấn xây dựng quy hoạch,kế hoạch phát triển theo địa bàn, theo ngành và lĩnh vực khi được yêu cầu.

11. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoàinước trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư; phốihợp tổ chức đào tạo, tham gia đào tạo theo quy định của Nhà nước.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thựchiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng,khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Viện.

13. Quản lý tài chính, tài sản của Viện theoquy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy,UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn

1. Được tham gia các Banchỉ đạo thực hiện các Chương trình hành động, Chương trình công tác, Chươngtrình nghiên cứu khoa học, đề án và dự án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh yêu cầu.

2. Chủ động tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn và ký kếthợp đồng với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong lĩnh vực hoạt động của Việnđã được UBND tỉnh cho phép theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởngvà không quá 03 Phó Viện trưởng.

a. Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu tráchnhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Viện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b. Các Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng trực tiếp điều hành một số lĩnh vực công tác hoặcmột số công việc của Viện theo sự phân công của Viện trưởng; được thay mặt Việntrưởng giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Viện trưởngkhi được Viện trưởng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và liên đớichịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các lĩnh vực côngtác, nhiệm vụ, công việc được phân công hoặc ủy quyền.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Việntrưởng, các Phó Viện trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩnchức danh, chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của Đảng, Nhà nước về công táccán bộ và theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Viện gồm có:

- Văn phòng Viện;

- Phòng Nghiên cứu pháttriển kinh tế;

- Phòng Nghiên cứu vănhóa - xã hội;

- Phòng Nghiên cứu tổnghợp;

- Phòng Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư;

- Phòng Thông tin - Hợptác và Đào tạo.

Viện trưởng quyết định thành lập,quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòngchuyên môn theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu cầnthiết phải sắp xếp, kiện toàn hoặc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụViện trưởng xây dựng phương án trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt vàtriển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởngphòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo quy định của phápluật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Các đơn vị trựcthuộc Viện: Căn cứ vào yêu cầu thực tế phát triển, Viện trưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập cácđơn vị sự nghiệp thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hội đồng khoa học

1. Hội đồng khoa học của Viện là tổ chức Hội đồng khoa học vàcông nghệ chuyên ngành của tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế - xã hội, cóchức năng tư vấn giúp lãnh đạo Viện. Hội đồng có 9 thành viên gồm một số nhàkhoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trong và ngoài Viện do Viện trưởng quyếtđịnh thành lập.

2. Thành viên của Hội đồng phải có phẩm chất tốt, có năng lựcchuyên môn về lĩnh vực kinh tế - xã hội, có kinh nghiệm phù hợp.

3. Hội đồng khoa học có nhiệm vụ sau:

a. Đề ra những chủ trương lớn trong nghiên cứu khoa học; xácđịnh quy mô và các bước phát triển của Viện; đề ra các hướng ưu tiên, các hướngmũi nhọn trong nghiên cứu khoa học của Viện.

b. Thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học trung, dài hạn vàhàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu đối với các tổ chứcnghiên cứu trong và ngoài nước.

c. Xét duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tàinghiên cứu cấp nhà nước và cấp tỉnh do Viện thực hiện để Lãnh đạo Viện trìnhChủ tịch UBND tỉnh quyết định.

d. Đánh giá về mặt khoa học các Chương trình, các đề án củaViện trình Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

đ. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộcphạm vi quyền hạn của Viện.

4. Viện trưởng được phép mời thêm một số chuyên gia có trìnhđộ cao tham gia Hội đồng trong trường hợp các thành viên của Hội đồng có nănglực chuyên môn và kinh nghiệm chưa phù hợp với nội dung xem xét, đánh giá.

5. Hội đồng khoa học được áp dụng các chế độ như Hội đồngkhoa học và công nghệ chuyên ngành của tỉnh khi xét duyệt, đánh giá nghiệm thuđề tài, dự án cấp tỉnh.

Điều 8. Biên chếvà lao động hợp đồng

1. Biên chế của Viện thuộc biên chế sự nghiệp đượcUBND tỉnh giao hằng năm. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc, tínhchất và đặc điểm cụ thể trong quá trình hoạt động, Viện trưởng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ lập kếhoạch biên chế trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Lao động hợp đồng: Tùy theo yêu cầu của từng giaiđoạn thực hiện nhiệm vụ, Viện có thể ký kết hợp đồng một số lao động ngoài chỉtiêu biên chế. Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng được lấy từ nguồn kinhphí thu được từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn của Viện.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,người lao động của Viện thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước vàphân cấp của tỉnh.

Điều 9. Cơ chếtài chính

1. Kinh phí hoạt động của Viện bao gồm: Ngân sách nhànước tỉnh cấp theo biên chế, nhiệm vụ được giao và nghiên cứu khoa học hàngnăm; nguồn thu từ các hoạt động tư vấn, dịch vụ của Viện và kinh phí tài trợcủa các tổ chức, cá nhân (nếu có).

2. Kinh phí nghiên cứu khoa học cho Viện: Các đề tàinghiên cứu cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục. Thẩm quyền phêduyệt đề cương chi tiết theo phân cấp quy định hiện hành của tỉnh.

3. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tráchnhiệm đối với loại hình đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nhà nước.

4. Viện có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tàichính có hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiệnđầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc

1. Viện làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Viện trưởng là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạtđộng của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện trưởng có trách nhiệmbáo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức, hoạt động của Viện; xin ýkiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Thường trựcTỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Điều 11. Mối quan hệ công tác

1. Đối với UBND tỉnh

a. Viện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện củaUBND tỉnh.

b. Viện có nghĩa vụ chấp hành các Quyết định của UBND tỉnh,chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và báo cáo công tác trước UBND tỉnh, chịu sựkiểm tra, thanh tra của UBND tỉnh thông qua các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh.

2. Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Viện tham khảo hướng dẫn, chịu sự kiểmtra của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luậttrong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Viện có trách nhiệm phối hợpvà làm việc trực tiếp với các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khaithực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả.

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thànhphố

UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giaocó liên quan.

Chương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội cótrách nhiệm tổ chức các hoạt động của Viện theo đúng nội dung của Quy chế nàyvà các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, Viện trưởng cótrách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổng hợp, báo cáo đềxuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.