ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3563/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 17 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 về phân côngcông tác các Thành viên Ủy ban nhân dân quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tưpháp tại Công văn số 477/TP ngày 12 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 (hai) văn bản của Ủy ban nhân dân quận 6 do không cònphù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Thủ trưởng các ban ngành vàChủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Phòng Nội vụ Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thanh Thảo

DANH MỤC

CÔNG BỐ BÃI BỎ VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
(Kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dânQuận 6)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiu lc

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 6

1

17/2008/QĐ-UBND

03/01/2008

Về ban hành quy định về quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6

17/11/2014

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

2

10/2008/QĐ-UBND

21/7/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22/02/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

17/11/2014

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành