ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3564/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦCÔNG NGHIỆP KIM LONG, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Định mức chi phí quy hoạch xây dựng banhành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởngBộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chiphí xây dựng công trình;

Căn cứ nhiệm vụ quy hoạch do Trung tâm Quy hoạchvà Kiểm định Xây dựng - Sở Xây dựng lập;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòntại Văn bản số 362/CNS ngày 28 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị thẩm định nhiệmvụ đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp KimLong, huyện Châu Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiếttỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Kim Long do Tổng Công tyCông nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư với nội dung sau:

1. Vị trí khảo sát, lập quy hoạch: khu vực thiết kếquy hoạch được lập thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - VũngTàu.

Diện tích toàn bộ khu đất: 99,41 ha; vị trí như sau:

- Phía Bắc: giáp đường Kim Long - Láng Lớn;

- Phía Nam, phía Đông, phía Tây: giáp đất của dân.

2. Về nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: thốngnhất nội dung nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư trình với nội dung chính như sau:

2.1. Tính chất của khu vực nghiên cứu: là một cụmcông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung được bố trí các dự án sản xuấtcông nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm, gồm các ngành nghề sau:

- May mặc, giày da (không thuộcda);

- Gia công cơ khí phục vụ sản xuấtnông nghiệp;

- Sản xuất gia công lắp ráp điệntử;

- Chế biến nông sản, lâm sản…

2.2. Mục đích quy hoạch:

Tổ chức không gian khu vực lập quyhoạch trên cơ sở phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địaphương:

- Quy hoạch tổ chức đấu nối cáccông trình hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch cho phù hợp với hệ thống cơsở hạ tầng hiện trạng và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống hạ tầng củakhu vực xung quanh;

- Sắp xếp, bố trí công trình xâydựng phù hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

- Làm cơ sở quản lý đất đai, quảnlý xây dựng một cách hiệu quả.

2.3. Quy mô, bố cục phân khu chứcnăng của khu vực lập quy hoạch:

- Khu vực quy hoạch dự kiến bố trícác chức năng sau:

+ Đất xây dựng công trình côngnghiệp.

+ Đất giao thông.

+ Đất khu hành chính - dịch vụ.

+ Đất xây dựng khu kỹ thuật.

+ Đất cây xanh tập trung, cách ly.

2.4. Mật độ xây dựng: sẽ được xácđịnh cụ thể theo quy chuẩn xây dựng.

3. Về khối lượng thực hiện:

3.1. Thiết kế quy hoạch:

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷlệ 1/2000, diện tích 99,41 ha.

- Thiết kế cảnh quan.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng đếnmôi trường.

- Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng,quản lý, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

3.2. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch:

Nội dung, yêu cầu và số lượng sảnphẩm của hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo quy định tại chương II,mục 3 của Luật Xây dựng; mục 3 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong Nghịđịnh số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xâydựng; Phụ lục số 1, 2 Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xâydựng.

4. Về kinh phí dự toán:

- Tổng kinh phí lập quy hoạch theotính toán: 392.792.000 đồng

(Ba trăm chín mươi hai triệu, bảytrăm chín mươi hai ngàn đồng).

- Nguồn vốn: do doanh nghiệp tự bốtrí.

- Nội dung chi tiết thể hiện trongnhiệm vụ thiết kế do Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng lập và Tổng Côngty Công nghiệp Sài Gòn trình duyệt kèm theo.

Điều 2. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn là chủ đầu tư có trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhànước về quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường, Công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức;Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và Thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới