UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập "Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa phượng"

____________

Để trẻ mồ côi không nơi nương tựa trong thành phố từng bước được nuôi dạy tập trung;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội, Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập " Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng" thuộc Sở lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng.

Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng là đơn vị sự nghiệp dự toán cấp I được mở tài khoản tại Chi cục kho bạc Nhà nước thành phố và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng đặt tại xã Đằng Lâm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng (cơ sở cũ của Trung tâm nghiên cứu dược liệu Hải Phòng) và được giao những nhiệm vụ chính sau đây: 

1. Phối hợp với các phòng lao động - thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã điều tra số trẻ mồ côi không nơi nương tựa ở các địa phương từng bước tiếp nhận các cháu vào sinh sống trong làng theo khả năng đầu tư thành phố.

2. Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng theo chế độ nuôi dạy tập trung, số trẻ mồ côi tiếp nhận vào làng.

3. Xây dựng các dự án để tranh thủ sự tài trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế; Tiếp nhận triển khai thực hiện khi các dự án được phê duyệt.

Tổ chức bộ máy của làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng gồm có:

- Giám đốc, 01 phó giám đốc .

- Bộ phận hành chính quản trị .

- Một số nhân viên trực tiếp nuôi dạy các cháu.

Biên chế năm 1992 tạm giao 10 người bao gồm cán bộ quản lý nhân viên và giáo viên trực tiếp nuôi dạy các cháu (Sở lao động- thương binh và xã hội phối hợp với sở giáo dục - đào tạo và hội Liên hiệp phụ nữ thành phố lựa chọn các bà mẹ nuôi dạy là cán bộ công nhân viên chức hoặc giáo viên các nhà trẻ, mẫu giáo, không tuyển thêm biên chế mới. Số nhân viên phục vụ và bảo vệ chủ yếu hợp đồng ngắn hạn).

Điều 2. Qui định trách nhiệm:

Giám đốc Sở lao động- thương binh và xã hội có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thành lập tổ chức Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm Giám đốc và trực tiếp bổ nhiệm phó giám đốc theo đề nghị của Giám đốc; Chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ, nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ như qui định tại điều 1.

Các ngành; Uỷ ban kế hoạch, Tài chính, Chi cục kho bạc Nhà nước, Tổ chức chính quyền, Giáo dục- đào tạo, Y tế, Thành hội phụ nữ ... Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở lao động- thương binh và xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng thực hiện tốt quyết định của UBND thành phố.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở lao động - thương binh và xã hội, Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan ghi lại điều 2, và giám đốc làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An