UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CUẢ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v phê duyệt Đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo;

Căn cứ công văn số 1401/CP-NN ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc tổ chức triển khai Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ;

Căn cứ nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/11/2001của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ nghị quyết số 8a/ 2003/NQ /HĐND ngày 27/01/2003 của HĐND Tỉnh xác định Chương trình kinh tế trọng điểm;

Theo thông báo kết luận của UBND Tỉnh số 121/TB-UB ngày 17/08/2004 triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư và Thường trực Ban chỉ đạo Tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2006 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Đề án: Đề án Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số: A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền,

3. Mục tiêu: Từng bước xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên cơ sở Nhà nước hỗ trợ đầu tư để đảm bảo đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh.

4. Quy mô: Nhà nước đầu tư hỗ trợ:

- Đất sản xuất:

2.844 hộ

- Đất ở:

1.021 hộ

- Nước sinh hoạt:

2.453 hộ

- Làm mới nhà ở:

3.429 hộ, trong đó 2.976 hộ nghèo và 453 hộ cận nghèo nhưng không có khả năng xây dựng nhà

.

5. Khối lượng đầu tư chủ yếu:

- Diện tích đất sản xuất:

371.31 ha

- Diện tích đất ở:

168.212 m2

- Xây dựng nhà ở:

3.429 cái, trong đó thuộc diện nghèo: 2.976 nhà, diện cận nghèo nhưng không có khả năng tự sửa chữa, xây dựng mới: 453 nhà.

- Nước sinh hoạt:

+ Giếng đào:

723 cái.

+ Bể chứa nước:

342 cái

Làm mới:

6 công trình.

Sửa chữa, nâng cấp:

8 công trình.

Mở rộng mạng lưới cấp nước:

21 công trình.

6. Tổng mức vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư:

67.029,50 triệu đồng

Trong đó: - Vốn TW hỗ trợ theo mức QĐ 134:

28.513,65 triệu đồng

- Vốn địa phương tự huy động:

- 38.515,85 triệu đồng

7. Thời gian thực hiện: 2005-2006

Điều 2. Căn cứ Đề án của Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tổ chức lập Dự án đầu tư trình UBND Tỉnh phê duyệt duyệt kịp thời triển lchai thực hiện từ năm 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Thủ trưởng các đoàn thể cấp tinh; Chủ tích UBND các huyện có đông bào dân tộc thiểu số chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện