BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3575/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆNMÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trườngkinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchhành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môitrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh traBộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanhnghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Phát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTSỐ 19/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPCHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiếnlược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ sungcác quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanhthuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sảnxuất kinh doanh. Chú trọng các cơ chế, chính sách về quyền sở hữu tài sản, bảovệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểusố, các quy định về phá sản, giải thể, cạnh tranh... Xây dựng cơ chế vận hànhđồng bộ, thông suốt các thị trường hàng hóa, lao động, chứng khoán, bất độngsản, khoa học công nghệ và các loại thị trường khác, bảo đảm phân bổ và sử dụnghiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cácngành, lĩnh vực như là một phương thức phát triển mới, đổi mới quy trình quảnlý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chấtlượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề. Phát triển nhanhnguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; kỹ năng quản lý đáp ứngyêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đàotạo theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, hội nhập quốc tế với lộ trình phù hợp; tiếptục đổi mới cơ chế quản lý, tài chính, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo vàdạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động, nângcao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong giai đoạn 2014-2015 tập trung cải thiện môitrường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xửlý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảođảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhànước. Phấn đấu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộvà các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạchcủa Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện Nghị quyếtsố 67/2013/QH1 của Quốc hội về việc tăng cường công tác thi hành luật, pháplệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quyđịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Đôn đốc việc triển khai Kế hoạch rà soát thủ tụchành chính năm 2014, hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định 2333/QĐ-BCT ngày19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch rà soát, đơngiản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lýcủa Bộ Công Thương. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung các thủ tụchành chính khác có liên quan đến các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh để ràsoát, lên phương án đơn giản hóa trình Bộ hoặc gửi Bộ Tư pháp thẩm định, báocáo Chính phủ.

- Rà soát thủ tục hành chính đồng thời với công tácrà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm phát hiện, lên phương án xử lýcác quy định, thủ tục hành chính ban hành không đúng thẩm quyền chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 160/TTg-ĐMDN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủtướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghiên cứu xây dựng Đề án "Thí điểm cơ chế mộtcửa tập trung trong niêm yết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính của các đơnvị có thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ Công Thương" (trừ các Cục, Tổngcục) trên cơ sở bố trí, sắp xếp tập trung cán bộ của các đơn vị có thủ tục hànhchính trực tiếp tiếp nhận, trả hồ sơ thủ tục hành chính tại một bộ phận (việcxem xét xử lý vẫn nằm ở các đơn vị) nhằm tăng cường công khai, minh bạch, hiệuquả trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ; nghiên cứu, đề xuấtnhân rộng mô hình một cửa niêm yết công khai, tiếp nhận, trả hồ sơ tại các Cục,Tổng cục thuộc Bộ Công Thương hướng tới giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tụchành chính cho cá nhân, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nghiệp vụ thựchiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BCT của Bộtrưởng Bộ Công Thương tại các cơ quan, đơn vị, Sở Công Thương có thực hiện thủtục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động Bộ Công Thương theo Kế hoạch kiểmtra nghiệp vụ do Bộ trưởng ban hành.

- Công khai, minh bạch trên Internet về thủ tụchành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giảiquyết thủ tục hành chính. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có tráchnhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chínhbảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểmtra việc thực hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư; phát hiệnvà xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở chotổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tinphối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệthông tin vào công tác quản lý nhà nước; tập hợp, rà soát và đánh giá tình hìnhthực hiện các dịch vụ công trực tuyến, có giải pháp tăng cường và nâng cao hiệuquả cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý; hỗ trợdoanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinhdoanh, xây dựng vả quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa theo đề ánđã được phê duyệt.

5. Cục Điều tiết điện lực phối hợp với các đơn vịliên quan triển khai thực hiện và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩntrương thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm các thủ tục, thời gian vàchi phí tiếp cận để được cấp điện đối với các dự án của doanh nghiệp thuộc mọi thànhphần kinh tế, phấn đấu giảm tối đa thời gian cung cấp điện, tốt nhất là khôngquá 70 ngày (mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 50,3 ngày).

6. Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ phối hợpvới các đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung cho cơkhí chế tạo máy nông nghiệp và ngành dệt may.

7. Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranhphối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đúng pháp luật cáchoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lũngđoạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh đi đôi với tạo điều kiện thuận lợicho tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh.

8. Vụ Chính sách thương mại đa biên chủ trì, phốihợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các camkết thương mại quốc tế, trước mắt là hướng tới việc hình thành Cộng đồng kinhtế ASEAN vào năm 2015 và các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác kinh tếlớn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo chức năng,nhiệm vụ được giao: Định kỳ 6 tháng và 1 năm, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tìnhhình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương vềcải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gửi Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnhđạo Bộ và gửi báo cáo tới Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng caonăng lực cạnh tranh để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng của Chính phủ về cải thiện môi trường, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh quốc gia.

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Vụ Kế hoạch phốihợp với các đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá về năng lực cạnh tranh của BộCông Thương gửi Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lựccạnh tranh (qua Văn phòng Phát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Văn phòngChính phủ để tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về năng lực cạnh tranh củaViệt Nam, báo cáo Chính phủ.