BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM DO DỰ ÁN QSEAP TÀI TRỢ
-----------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ theo Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011 về việc Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị các ông Trưởng phòng Tài chính, Phòng Quản lý kiểm nghiệm,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục và các yêu cầu kỹ thuật thiết bị kiểm nghiệm do dự án QSAP tài trợ, thành phần gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Trần Đăng Ninh - Trưởng phòng Quản lý kiểm nghiệm, thành viên;
3. Ông Vũ Văn Cương - Trưởng phòng Tài chính, thành viên;
4. Ông Ngô Tấn Ngọc - Phó trưởng phòng kiểm nghiệm, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4, thành viên;
5. Ông Phan Huy - Trưởng phòng kiểm nghiệm, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2, thư ký;
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định danh mục và các yêu cầu kỹ thuật thiết bị kiểm nghiệm phù hợp với thực trạng, nhu cầu của các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, 3, 6;
Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng Quản lý kiểm nghiệm, Tài chính, Giám đốc các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2, 4 và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các TTV 1, 3, 6;
- Lưu: VT, KN.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?