1. Quyết định 358/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng I

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG I TRỰC THUỘC CỤC KIỂM NGƯ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức củaTổng cục Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcKiểm ngư trực thuộc Tổng cục Thủy sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcKiểm ngư và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí,chức năng

Chi cục Kiểm ngư Vùng I trực thuộcCục Kiểm ngư, giúp Cục trưởng Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng thực thi phápluật về Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộvà các vùng biển được phân công.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có condấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt độngdo ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Kiểm ngư Vùng Iđặt tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ,quyền hạn

1. Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luậtvề thủy sản trên vùng biển được phân công.

2. Thực hiện thanh tra chuyên ngànhthủy sản trên các vùng biển được phân công.

3. Xử phạt vi phạm hành chính, ápdụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổchức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động thủy sản trên các vùng biển đượcphân công.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thôngtin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra,phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểmtra các hoạt động nghề cá theo Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam -Trung Quốc và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động của người và tàucá trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện lệnh điều động lực lượngvà phương tiện trong trường hợp khẩn cấptheo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

8. Tổ chức và thực hiện theo các quy chế, kế hoạch phốihợp với các lực lượng tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các Bộ, ngành, địa phương, cácChi cục Kiếm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.

9. Triểnkhai thực hiện và tham gia xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật và định mức kinhtế - kỹ thuật lĩnh vực kiểm ngư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Tham gia công tác phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, bảo vệ tàisản Nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động thủy sản,phòng chống ô nhiễm môi trường trên vùng biển được phân công; ngăn chặn, giảmthiểu tình trạng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

11. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyềnchủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển.

12. Tham gia các hoạt động hợp tácquốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhậptheo sự phân công của Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

13. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư,lao động hợp đồng của Chi cục.

14. Quản lý tàu Kiểm ngư; trang phục,phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm ngư; ấn chỉ xử lý vi phạm hànhchính; vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt độngcủa Kiểm ngư theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chínhtrong lĩnh vực Kiểm ngư theo kế hoạch cải cách hành chính của Cục Kiếm ngư, Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

16. Xây dựng đề án vị trí việc làmChi cục trình Cục Kiểm ngư thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theoquy định; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, người lao động; quản lýtài sản, tài chính và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiệnchế độ tiền lương, các chính sách, chế độ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thựchành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy địnhcủa pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác doCục trưởng Cục Kiểm ngư và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng Icó Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quyđịnh và phân cấp của Tổng cục Thủy sản.

a) Chi cục trưởng điều hành hoạt độngcủa Chi cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm ngư và pháp luật vềhoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụtheo sự phân công và ủy quyền của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cụctrưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Tổnghợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Đội tàu Kiểm ngư;

- Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vỹ;

- Trạm Kiểm ngư Cồn Cỏ.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục có cấp trưởng, cấpphó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý của Tổng cụcThủy sản.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các phòng, đội tàu Kiểm ngư; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiệncác quy chế nội bộ của Chi cục.

Biên chế của Chi cục được Cục trưởng Cục Kiểm ngưphân bổ theo phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổngcục Thủy sản.

3. Công chức, lao động hợp đồng của Chi cục chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng vàtrước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợitheo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýban hành, thay thế Quyết định số 200/QĐ-TCTS-VP ngày 15/4/2013 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thủy sản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Chi cục Kiểm ngư Vùng I trực thuộc Cục Kiểm ngư.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm ngư,Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, VP(TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

2. Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤCKIỂM NGƯ VÙNG V TRỰC THUỘC CỤC KIỂM NGƯ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcKiểm ngư trực thuộcTổng cục Thủy sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcKiểm ngư và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí,chức năng

Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộcCục Kiểm ngư, giúp Cục trưởng Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng thực thi phápluật về Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có condấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt độngdo ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Kiểm ngư Vùng Vđặt tại tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ,quyền hạn

1. Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các viphạm pháp luật về thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ.

2. Thực hiện thanh tra chuyên ngànhthủy sản trên các vùng biển được phân công theo quy định của pháp luật.

3. Xử phạt vi phạm hành chính, ápdụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổchức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động thủy sản trên các vùng biển đượcphân công.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thôngtin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra,phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động của người và tàucá trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện lệnh điều động lực lượngvà phương tiện trong trường hợp khẩn cấp theosự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

7. Tổ chức và thực hiện theo các quy chế, kế hoạch phối hợp với các lực lượngtuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các Bộ, ngành, địa phương, các Chicục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.

8. Triểnkhai thực hiện và tham gia xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật và định mức kinhtế - kỹ thuật lĩnh vực kiểm ngư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Tham gia công tác phòng, chốngthiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, bảo vệ tàisản Nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động thủy sản,phòng chống ô nhiễm môi trường trên vùng biển được phân công; ngăn chặn, giảmthiểu tình trạng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

10. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyềnchủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo sựphân công của Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

12. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổchức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, Kiểm ngưviên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư, lao động hợp đồng của Chi cục.

13. Quản lý tàu Kiểm ngư; trang phục,phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm ngư; ấn chỉ xử lý vi phạm hànhchính; vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt độngcủa Kiểm ngư theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chínhtrong lĩnh vực Kiểm ngư theo kế hoạch cải cách hành chính của Cục Kiểm ngư,Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15. Xây dựng đề án vị trí việc làmChi cục trình Cục Kiểm ngư thẩm định đểtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; quản lý tổ chức bộ máy, biênchế công chức, người lao động; quản lý tàisản, tài chính và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chếđộ tiền lương, các chính sách, chế độ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hànhtiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định củapháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác doCục trưởng Cục Kiểm ngư và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng Vcó Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quyđịnh và phân cấp của Tổng cục Thủy sản.

a) Chi cục trưởng điều hành hoạt độngcủa Chi cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm ngư và pháp luật vềhoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cụctrưởng theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và ủyquyền của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật vềnhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Đội tàu Kiểm ngư;

- Trạm Kiểm ngư Phú Quốc.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục có cấptrưởng, cấp phó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý củaTổng cục Thủy sản.

Chi cục trưởng quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đội tàu Kiểm ngư; xây dựng, ban hành và tổchức thực hiện các quy chế nội bộ của Chi cục.

Biên chế của Chi cục được Cục trưởngCục Kiểm ngư phân bổ theo phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

3. Công chức, lao động hợp đồng của Chi cục chịu trách nhiệm trước Chicục trưởng và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụvà quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lựcthi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Tráchnhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởngCục Kiểm ngư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng V và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu; VT, VP(TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám