BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3584/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2015 - 2016 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhKế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Đ
U, CĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Hội CCB Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TĐKTTT, N

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2015 - 2016 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3584/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Đảm bảo tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị về công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế năm 2015 - 2016 của Bộ; góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài.

2. Yêu cầu

a) Các thông tin về những thành tựu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà ASEAN đạt được trong quá trình phát triển được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi ở trong nước và nước ngoài.

b) Phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị thuộc Bộ trong việc thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác, các thỏa thuận giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức quốc tế.

II. Đối tượng, thời gian thực hiện

1. Đối tượng thông tin tuyên truyền

- Trong nước: Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương; cộng đồng doanh nghiệp; các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

- Ngoài nước: Người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài; người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Thời gian thực hiện và mức độ tuyên truyền

- Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2016.

- Tuyên truyền định kỳ hàng tuần, hàng tháng và phối hợp tổ chức các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật.

III. Kế hoạch triển khai

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh để đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Bộ

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Vụ Hợp tác quốc tế, các Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan.

2016

2

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động hợp tác, các thỏa thuận giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin về các dự án hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các cam kết Việt Nam tham gia.

Vụ Hợp tác quốc tế

Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, các Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan.

2016

3

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá địa danh, bản đồ và hình ảnh của Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan.

2016

4

Xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Cộng đồng chung ASEAN

Nhà xuất bản TN-MT và Bản đồ VN

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan

2016

IV. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyn

Tổng hợp kế hoạch thực hiện, thẩm định nội dung thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan hàng năm cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách để thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách các nhiệm vụ, dự án về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 - 2016 của Bộ theo quy định.

3. Các Tổng cục, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan xây dựng dự án chi tiết và kế hoạch thực hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

V. Kinh phí thực hiện

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước và nguồn huy động khác. Căn cứ kế hoạch của Bộ được phê duyệt, ngân sách được giao và các nguồn huy động khác, Bộ sẽ cân đối bố trí kinh phí để thực hiện.

VI. Chế độ báo cáo

Các đơn vị báo cáo Bộ kết quả thực hiện (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 28 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.