ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 183/TTr-PTP ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận kỳ 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2014 - 2018 (theo các Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò vấp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1.

Nghị quyết

20/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 18/7/2008

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1.

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008

Về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/6/2008

2.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Về ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Ngày 04/10/2010

3.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Ngày 06/6/2011

4.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận.

Ngày 22/01/2016

5.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch quận.

Ngày 15/01/2018

6.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận.

Ngày 23/01/2018

7.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận.

Ngày 04/4/2018

8.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận.

Ngày 12/4/2018

9.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận.

Ngày 13/6/2018

10.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

Ngày 21/6/2018

11.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận.

Ngày 22/6/2018

12.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận.

Ngày 02/7/2018

13.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận.

Ngày 24/7/2018

14.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận.

Ngày 31/8/2018

15.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Ngày 24/12/2018

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Ngày 25/9/2012

IV. LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Về phê duyệt Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Ngày 11/02/2010

2.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận.

Ngày 05/01/2015

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 25/12/2017

Tổng số: 20 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò vấp)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quyết định ban hành Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, nhận và xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại UBND quận.

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận.

04/01/2015

2.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại quận.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận.

22/01/2016

3.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND quận.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận.

22/01/2016

4.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND quận.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận.

22/01/2016

5.

Chỉ thị

05/2004/CT-UB-NC ngày 31/5/2004

Về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

6.

Chỉ thị

01/2005/CT-UB ngày 07/01/2005

Về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND qun.

25/12/2017

7.

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND quận

25/12/2017

8.

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND quận

25/12/2017

9.

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND ngày 14/7/2009

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND qun.

25/12/2017

10.

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND ngày 07/8/2009

Về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND qun.

25/12/2017

11.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND qun.

25/12/2017

12.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Ban hành quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

13

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò vấp)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Về việc ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tchức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Bãi bỏ

Quyết định quy định về hình thức và mức khen thưởng không phù hợp với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014.

Công an quận; Phòng Nội vụ quận

Trong Quý II năm 2019

2.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Bãi bỏ

Công an quận; Phòng Nội vụ quận

Trong Quý II năm 2019

3

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận.

Bãi bỏ

Phòng Nội vụ quận

Trong Quý II năm 2019

4.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận.

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung của Quyết định cần được bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận; Phòng Nội vụ quận.

Trong Quý II năm 2019

5.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung của Quyết định cần bổ sung về chế độ làm việc; mối quan hệ công tác theo Quy chế (mẫu) của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố.

Phòng Y tế quận; Phòng Nội vụ quận.

Trong Quý II năm 2019

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bãi bỏ

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

Phòng Tài chính và Kế hoạch quận.

Trong Quý II năm 2019

III. LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận.

Bãi bỏ

Nội dung về quy trình giải quyết tố cáo theo Chương IV của Quyết định đã thay đổi trên cơ sở Luật Tố cáo năm 2018. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố có các văn bản hướng dẫn cụ thể.

Thanh tra quận.

Trong Quý II năm 2019

Tổng số: 07 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò vấp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Quyết định

- Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010;

- Về ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Điều 9 và Khoản 3 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND quận về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Ngày 06/6/2011

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có

Tổng số: 01 văn bản