Thuyet minh & Chuong 1

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHTHANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Vănbản số 2648/SXD-KTXD ngày 12/10/2011 về việc đề nghị công bố bộ đơn giá xâydựng công trình tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng côngtrình - Phần xây dựng, của UBND tỉnh Thanh Hóa, kèm theo Quyết định này để làmcơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tưxây dựng công trình, tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chiphí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh uỷ;TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3592/QĐ-UBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành