ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc uỷ quyền cho Giám đốc sở Công nghiệp

cấp Giấy phép hoạt động điện lực

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyêt định số 27/2002/QĐ-BCN . ngày 18/6/2002 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp "về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

- Theo đề nghi của Giám đốc sở Công nghiệp tại Công văn số 634/KT-CN . Ngày17/10/2003

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quvền cho Giám đốc sở Công nghiệp cấp Giấy phép hoạt động điện lực. kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2:Giám đốc sơ Công nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo đúng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của. Bộ Trưỏng Bộ Công nghiệp.

Điều 3: Chánh Vãn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Công nghiệp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các Huyện Thị xã và các Đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Xuân Thu