ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công tyNhà nước;

Căn cứ Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đốivới các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tạiBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3405/CT ngày 16 tháng 11 năm 1995 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Hội đồng duyệt đơngiá tiền lương cho các doanh nghiệp và Quyết định số 1761/CT ngày 05 tháng 6năm 1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung thay thếChủ tịch Hội đồng xét duyệt đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chương trình xây dựng Quyết định, Chỉthị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitại Tờ trình số 565/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 311/TTr-SNV ngày 28 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩmđịnh quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương, 20 Điều.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướngdẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm địnhquỹ tiền lương, đơn giá tiền lương tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Laođộng - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịchLiên đoàn Lao động tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành quản lý doanh nghiệp; cácdoanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngvà Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUỸTIỀN LƯƠNG, ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương bao gồm: thànhviên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhânviên chức (theo chế độ hợp đồng lao động được quy định của Bộ Luật Lao động)còn lại của đơn vị.

Điều 2. Phạm vi thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương theo Quy chế nàybao gồm:

1. Các Tổng công ty, công ty, xí nghiệp Nhà nước thuộc tỉnhquản lý.

2. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các công ty, đơnvị thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

3. Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện,thành phố thành lập do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định.

Các công ty, xí nghiệp, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi thẩmđịnh quy định tại Điều này sau đây gọi tắt là đơn vị.

Điều 3. Thành phần Hội đồng thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương củađơn vị bao gồm:

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ tịch Hộiđồng;

- Lãnh đạo Sở Tài chính: Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Lãnh đạo Cục Thuế: Thành viên;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ: Thành viên;

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh: Thành viên;

- Khi thẩm định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương đơn vịnào, mời đại diện lãnh đạo đơn vị đó tham gia thành viên Hội đồng;

- Hội đồng thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương (sauđây gọi tắt là Hội đồng) có tổ giúp việc do từng thành viên Hội đồng phân cônglà những công chức am hiểu nghiệp vụ chuyên ngành, có tinh thần trách nhiệmcao. Thành viên tổ giúp việc chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực củasố liệu thẩm định trước thành viên Hội đồng phân công và cơ quan quản lý.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

1. Có quyền yêu cầu các đơn vị xây dựng quỹ tiền lương, đơngiá tiền lương năm kế hoạch theo quy định.

2. Thẩm định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương các đơn vịquy định tại Điều 2 Quy chế này. Trong quá trình thẩm định Hội đồng có quyềnyêu cầu đơn vị bổ sung, giải trình những chỉ tiêu và nội dung có liên quan đếnđơn giá tiền lương, quỹ tiền lương theo quy định.

3. Sau khi thẩm định xong, Hội đồng tổng hợp và báo cáo kếtquả thẩm định về Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản trước khithông báo cho các đơn vị thực hiện.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiềnthưởng tại các đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện đúng các quy định của Trung ương và tỉnh tronglĩnh vực lao động tiền lương.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ

Điều 5. Đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ đều phải xây dựng định mức laođộng hoặc định biên lao động. Khi thay đổi kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất,kinh doanh thì phải điều chỉnh định mức lao động. Đối với những định mức laođộng chi tiết mới xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thì phải áp dụng thử tối đakhông quá 3 tháng trước khi đi vào áp dụng chính thức. Hằng năm, đơn vị phải tổchức đánh giá tình hình thực hiện định mức lao động để hoàn thiện, nâng caochất lượng định mức. Nếu mức lao động thực tế thực hiện thấp hơn 5% hoặc caohơn 15% so với mức lao động được giao thì trong thời hạn 3 tháng đơn vị phảixem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 6. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung, áp dụng thử định mức lao động, đơn vịphải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp và công bố công khaitrong đơn vị.

Điều 7. Vào tháng 01 hằng năm, các đơn vị căn cứ vào khối lượng, chất lượng,công việc theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, định mức lao động và tìnhhình sử dụng lao động của năm trước liền kề, lập kế hoạch sử dụng lao động,trong đó xác định tổng số lao động sử dụng năm kế hoạch, số lao động cần tuyểndụng mới, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của từngloại lao động và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 8. Quý IV hằng năm, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động.Nếu số lao động thực tế vượt quá nhu cầu sử dụng lao động, dẫn đến người laođộng không có việc làm thì đơn vị phải có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạolại và sắp xếp việc làm cho số lao động này. Trong trường hợp đã tìm mọi biệnpháp nhưng không sắp xếp được thì chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chếđộ cho người lao động không có việc làm theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, đơn vị lựa chọncác chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau đây để xây dựng đơn giá tiềnlương:

1. Tổng doanh thu.

2. Tổng doanh thu trừ (-) tổng chi phí (chưa có lương).

3. Lợi nhuận.

4. Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ.

Điều 10. Đăng ký đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương.

Sau khi xây dựng xong đơn giá tiền lương, quỹ tiền lươngtrước khi thực hiện đơn vị phải đăng ký với đại diện chủ sở hữu để thẩm định,cụ thể:

1. Đối với đơn vị không có Hội đồng quản trị thì đăng ký gửiỦy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và cácthành viên Hội đồng thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương được quy địnhtại Điều 3 Quy chế này; đồng thời gửi cơ quan Thuế để làm căn cứ tính thuế.

2. Đối với đơn vị có Hội đồng quản trị, các đơn vị thànhviên xây dựng đơn giá tiền lương gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc tổng hợp báo cáoHội đồng quản trị thông qua.

Điều 11. Xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng.

Đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp cótrách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế trả lương, quy chế thưởng trong đơn vịtheo quy định của pháp luật, đảm bảo theo nguyên tắc: dân chủ, công bằng, côngkhai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹthuật cao, đóng góp nhiều công sức cho hoạt động phát triển của đơn vị và phảiđăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 12. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác và tính trungthực các số liệu trình trước Hội đồng thẩm định quỹ tiền lương, đơn giá tiềnlương của tỉnh.

Mục 2. ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUỸ TIỀNLƯƠNG, ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG

Điều 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

1. Hướng dẫn các đơn vị phương pháp xây dựng định mức laođộng, định biên lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩnchuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra tình hình thực hiện định mức lao động, định biênlao động của các đơn vị; hướng dẫn phương pháp xây dựng quỹ tiền lương, đơn giátiền lương, quy chế trả lương, quy chế thưởng; xác định lương cấp bậc, cáckhoản phụ cấp được tính vào đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương.

2. Phối hợp với các thành viên Hội đồng, xem xét các điềukiện về nộp ngân sách, lợi nhuận, tốc độ tăng năng suất lao động tăng tiềnlương để xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm nếu hội đủ điều kiện theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Xây dựng lịch thẩm định đơn giá tiền lương, quỹ tiềnlương của các đơn vị, gửi cho các thành viên Hội đồng, cơ quan quản lý cấp trêntrực tiếp của đơn vị và đơn vị để tham gia.

4. Sau khi thẩm định xong xây dựng dự thảo báo cáo, tổ chứchọp Hội đồng thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉđạo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo quỹ tiềnlương, đơn giá tiền lương đối với từng loại sản phẩm của từng đơn vị để biết vàthực hiện.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện quỹtiền lương, đơn giá tiền lương tại các đơn vị.

Điều 14. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

1. Hướng dẫn các đơn vị trong việc xác định chi phí, lợinhuận, phối hợp với cơ quan quản lý ngành trực tiếp và đơn vị xem xét chỉ tiêudoanh thu.

2. Rà soát, xem xét chỉ tiêu tăng năng suất lao động.

3. Phối hợp với Cục Thuế xem xét, thẩm định chỉ tiêu chi phívà lợi nhuận.

Điều 15. Cục Thuế chịu trách nhiệm:

1. Hướng dẫn các đơn vị và kiểm tra trong việc xác định cácchỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước theo luật định.

2. Xem xét, thẩm định chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận.

Điều 16. Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm:

Giám sát việc thực hiện thẩm định quỹ tiền lương, đơn giátiền lương, định mức lao động, quy chế trả lương, trả thưởng. Thực hiện chứcnăng bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người sử dụng lao động vàngười lao động.

Điều 17. Cơ quan quản lý ngành phối hợp với Hội đồng có trách nhiệm rà soát, xemxét toàn diện các chỉ tiêu thẩm định của Hội đồng đối với đơn vị.

Điều 18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thành lập Tổ Thẩmđịnh quỹ tiền lương với thành phần quy định như Điều 3 Quy chế này để thẩm địnhquỹ tiền lương của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân huyện,thành phố thành lập, thông báo cho đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây tráivới Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 20. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các thànhviên Hội đồng thẩm định Quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương tỉnh Ninh Thuận cótrách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc thay đổi, Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo sửa đổi,bổ sung trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.