UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 01 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG TUYẾN ĐƯỜNGTỈNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI TRÊN XE MÔTÔ, XE GẮN MÁY

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ vào Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứNghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ về quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứThông tư số 01/2003/TT-BGTVT ngày 08/1/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việchướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định bổsung tuyến đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe môtô,xe gắn máy, như sau:

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Lý trình

Từ Km

Đến Km

Chiều dài

1

ĐT.870B

QL.01A

ĐT.864

Km 0+000

Km 4+506

4.506 m

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tổ chức lắpđặt các biển báo hiệu tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm theo quy định; thôngbáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền để mọi người biết,thực hiện.

Kể từ ngày 01/9/2005,các ngành chức năng tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân thành phố Mỹ Tho tổ chức xử lýđúng pháp luật các trường hợp người đi trên xe mô tô, xe gắn máy không chấphành đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường quy định tại Điều 1 quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giaothông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quanvà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Công an;
- TT TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP. Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- LĐVPUBND tỉnh, các PNC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng