ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực

 ____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 612/TTr-TC ngày 13 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá các dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực theo bản Phụ lục kèm theo Quyết định này;

Mức giá quy định trên đây bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm lệ phí công chứng, chứng thực theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Thị Bích Lựa