ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2006/QĐ-UBND SỐ 112/2006/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2006 VÀ SỐ 46/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chínhphủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 661/SXD-QLXD ngày11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ các Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về việc banhành Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt; Quyết định số112/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình -Phần khảo sát xây dựng; Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBNDtỉnh về việc ban hành Giá ca máy và thiết bị xây dựng để thực hiện theo Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Công nghiệp và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà