ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN ĐỔI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1, PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỪ CƠ QUAN QUẢN LÝNHÀ NƯỚC THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm2006;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biến chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốcSở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi loại hình hoạt động củaPhòng Công chứng số 01, Phòng Công chứng số 02 từ cơ quan quản lý nhà nước sangđơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Phòng Công chứng số 01 và Phòng Công chứng số 02là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và tàikhoản riêng.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1, PhòngCông chứng số 2 thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì,phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiệnthủ tục chuyển đổi, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, quyết toán tài chính vàcác vấn đề có liên quan về tổ chức, nhân sự của Phòng Công chứng số 01, Phòng Côngchứng số 02 đúng thủ tục, quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày,kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng phòng Côngchứng số 01, Trưởng phòng Công chứng số 02, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng