ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯUHÀNH XE CÔNG NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đườngbộ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày29/6/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Công an tỉnh và Sở Giao thông vậntải - Thường trực Ban an toàn Giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ lưu hành xe công nông trêncác tuyến đường theo lộ trình sau:

- Từ ngày 15/9/2007 trở đi: Đình chỉ lưu hành xecông nông trên tuyến quốc lộ 1A, 8A đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tuyếnđường nội Thành phố Hà Tĩnh, nội Thị xã Hồng Lĩnh;

- Từ ngày 15/11/2007 trở đi: Đình chỉ lưu hành xecông nông trên các tuyến quốc lộ 15A, 8B, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12 (đoạnqua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) và các tuyến tỉnh lộ;

- Từ ngày 01/01/2008 trở đi: Đình chỉ lưu hành xecông nông.

Điều 2.

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức cắmđầy đủ biển báo cấm xe công nông trên các tuyến đường tỉnh quản lý.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh và Thị xã HồngLĩnh có trách nhiệm tổ chức cắm biển cấm xe công nông trên các tuyến đường nội thànhphố và thị xã.

- Đề nghị Khu quản lý đường bộ IV cắm biển báo cấmxe công nông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc Khu đường bộIV quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Khu quản lý đường bộ IV;
- Chánh/ Phó VP/UB; TT Công báo Lưu trữ;
- Website Hà Tĩnh (Sở BCVT), TT Tin học VP/UB;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự