ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

CHẤM DỨT HIỆU LỰCPHÁP LUẬT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGBAN HÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệulực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và cácvăn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấmdứt hiệu lực pháp luật các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc huy động ngày côngnghĩa vụ công ích hằng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức thutiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích.

3. Quyết định số 149/2001/QĐ-UB ngày 02 tháng 10năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nghĩa vụ laođộng công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp vàthủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố,chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh