ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2009/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CPngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNVngày 28/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngthuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháptỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Khoa họcvà Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤTLƯỢNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND , ngày 12 /10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

Điều 1. Vị trí, chứcnăng

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọitắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năngtham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lýnhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tàikhoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạtđộng của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướngdẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật,văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụthể của địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ banhành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp cóthẩm quyền ban hànhchương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm nămvà hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường,thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vựctiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sảnphẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin,tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

4. Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thựchiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại khoản 8,Điều 2, Chương I Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBNDngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thựchiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lýchất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địaphương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân cóliên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và côngnghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịchvụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tổ chứcviệc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quanđến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy địnhcủa pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức,viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu lãnh đạo

1. Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 PhóChi cục trưởng.

2. Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục,chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật vềtoàn bộ hoạt động của Chi cục.

3. Phó Chi cục Trưởng là người giúp Chi cụctrưởng chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng vàtrước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, mộtPhó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chicục.

4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết địnhbổ nhiệm Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng theo tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việcmiễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức vàthực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng thựchiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Quản lý đo lường.

c) Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục:

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phốihợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổchức sự nghiệp trực thuộc Chi cục để thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuậtvề tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lýcủa Chi cục.

Điều 5. Biênchế của Chi cục nằm trong tổng biên chế của Sở Khoa học và Công nghệđược Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRÁCH NHIỆM CỦACHI CỤC TRƯỞNG

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làmviệc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Căn cứ quy định pháp luật và phân công củaGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng ban hành Quy chế làm việc,chế độ thông tin báo cáo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những qui địnhnày.

Điều 7. Trách nhiệm của Chicục trưởng

1. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trong việcthực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng và những công việc được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công hoặcủy quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ratham nhũng, gây thiệt hại thuộc quyền quản lý.

2. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm báo cáo SởKhoa học và Công nghệ và thông qua Sở báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng về tổ chức và hoạt động của Chi cục; xin ý kiến Giám đốc Sở về những vấnđề vượt quá thẩm quyền; phối hợp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sởđể giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaChi cục theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vấnđề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phốihợp với Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền.