ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứLuật T chức Hội đngnhân dân và Ủy ban nhân n ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Th tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ph biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứQuyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008 củaỦy ban nhân dân tnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Theo đ nghị của Giám đốc Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchphổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Điều 2. Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tnh chịutrách nhiệm hướng dẫn, kim tra đônđốc triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ tng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S, Thủ trưng các Ban ngành, đoàn thcấp tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Đoàn Đại biểu Quc hội tỉnh;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Các thành viên Hội đng PHCT PBGDPL tnh;
- S Tư pháp;
- T Giúp việc Hội đồng PHCT PBGDPL tnh;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

KẾ HOẠCH

PHỔBIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 36/2011/QĐ-UBNDngày 29 tháng 11 năm 2011của Ủy ban nhân dân tnh)

Tiếp tục triểnkhai thực hiện Nghị quyết s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007của Chính ph, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 25/6/2007 của BanThường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chthị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ- TTg ngày 12/3/2008 ca Thủ tướng Chính phủ, Quyếtđịnh số 31/2008/QĐ- UBND ngày 10/9/2008về việc thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2008 đến năm 2012, Chỉ thị s 17/2010/CT-UBND ngày 22/10/2010 củaỦy ban nhândân tỉnh về tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2012, gm các nội dung cụ th sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đy mạnh côngtác tuyên truyền, phổ biến kịp thời và đầy đủ những nộidung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân. Qua đó nângcao hiểu biết, ý thức, nhận thức pháp luật cho cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phầnphòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm phápluật; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phn hoàn thành thng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm củacác ngành, các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thốngchính trị để đảm bảo cho công tácPBGDPL đạt hiệu quả cao nht.

2. Yêu cầu:

- Tăng cườngcông tác phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tínhchủ động của các cấp, các ngành và các tchức đoàn thtrong công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật. Phbiến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng một cách đng bộ,thường xuyên với nội dung, hình thức tuyên truyn phù hợp;chú trọng ph biến các quy định pháp luật cụ th đmọi người hiu và thực hiện.

- Gn công tác phbiến, giáo dục pháp luật với giáo dục chínhtrị, tư tưởng, đặc biệt là trin khai Nghị quyết Đại hộiĐảng các cấp và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh”.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

- Tập trung phbiếncác luật được Quốc hội thông qua trong năm 2012 và cácluật đã có hiệu lực thi hành như: Luật Thi hành án hình sự,Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, LuậtQuốc tịch, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nuôi con nuôi, LuậtLý lịch tư pháp, Luật An toàn thực phm, Luật Thanh tra,Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường củaNhà nước, Luật sửa đi, bsung mộtsố điều của Luật Phòng, chống ma túy...

- Phổ biến các văn bản pháp luật củaChính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh có liên quan đến đisống của nhân dân về các lĩnh vực: đất đai, nhà , giải phóng mt bằng, htrợtái định cư, quản lý và đăng ký hộtịch; công chứng, chứng thực, hộ khẩu; các quy trình, thủ tục hành chính về đầutư, đăng ký kinh doanh; các quy định về phí, lệ phí; quy chế dân chủ cơ s; bảo hiểm y tế, bo hiểm xã hội; các Nghị quyết Đại hội Đng các cấp

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức

Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật được nêu Khoản 1, Mục II. Trong đó ưu tiênphổ biến các văn bản pháp luật như: LuậtCán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Trách nhiệm bồithường của Nhà nước, Luật Quản lý, sdụng tài sản Nhànước, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sn,Quyết định s 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 ca UBND tnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiệnkỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tnh...

3. Phổbiến, giáo dc pháp luật trong nhà trường

Lựa chọn các vănbản pháp luật được nêu ở Khoản 1, Mục II đtuyên truyền phổ biến, giáo dục. Trong đó chú trọngphbiến các nội dung pháp luật quan trọng, liên quan đến học sinh,sinh viên như: Luật Sửa đi, bsung một sđiều của LuậtGiáo dục, Luật Thanh niên, Luật Hoạt động chữ thập đ,Luật Hôn nhân và gia đình, LuậtBình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lựcgia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Quyết định s 1041/QĐ-UBND ngày 05/04/2011 của UBND tỉnhV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượngcông tác PBGDPL trong Nhà trường" trên địa bàn tnh; các quy định của pháp luật về an toàngiao thông, phòng chng các tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trem, vệ sinh an toàn thực phm, bảo vệ môi trường v.v

4. Phổbiến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động, người lao động trong doanhnghiệp

Tuyên truyền, phbiến giáo dục các văn bản pháp luật nêu tại Khoản 1, Mục II. Trong đó cần chú trọng phổ biến các văn bản pháp luậtnhư: Bộ luật Lao động Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn,Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bt động sn, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đt đai, Luật Cạnh tranh, Luật Đưa người lao động ViệtNam đi làm việc nước ngoài theo hợpđng, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhp cá nhân, Luật Thuế giátrị gia tăng, Lut Thuế thu nhậpdoanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Chtlượng sn phẩm, hàng hóa, Luật Bảo him xã hội, Luật Bảo him y tế. Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghị quyết về việc thíđiểm cho người nước ngoài mua và sởhữu nhà có thời hạn tại Việt Nam; Cácchính sách phát trin kinh tế của Trung uơng và địa phương;các quy định của pháp luật về qun lý kinh tế, thương mại,tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu ,xuất nhập khẩu, an toàn giao thông, lao động, việc m..vv...

5. Phổ biến, giáo dục phápluật trong lực lượng vũ trang

Công an tnh, BộChỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn các nội dung phổbiến pháp luật nêu tại Khoản 1, Mục II vàcác kế hoạch PBGDPL ca cấp trên đểphối hp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch PBGDPL và tổchức thực hiện trong lực lượng mình. Trong đó chú trọng phổ biến các vănbản pháp luật về quốc phòng an ninh và các văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, b sung trong năm 2012.

6. Phổ biến, giáo dục phápluật cho ngưi nước ngoài ở Hà Tĩnh

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Ngoại vụvà các cơ quan, địa phương liên quanxây dựng kế hoạch PBGDPL cho ngưi nước ngoài, trong đó tập trung tuyên truyền, phbiến các quy định pháp luật về quốc tịch, cư trú,hp tác đầu tư, đất đai, thương mại,tài chính, ngân hàng, kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chínhsách về hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước, vv...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hướng công tác tuyêntruyền, PBGDPL về cơ s

a. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện phbiến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở thông quacác hoạt động cụ thđược tiến hành như: đi mới sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, phát trinhệ thng loa truyn thanh, mạng lướithư viện, trợ giúp pháp lý, tư vn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xét xử lưu động, thi hành án dân sự,… Triển khai có hiệuquả mô hình “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBN D ngày 27/10/2010 của UBNDtnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại cáccơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tnh. Tiến hành tuyên truyền, ph biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng nhằm làm cho cánbộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểubiết, chấp hành nghiêm chnh pháp luật; đồngthời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2012.

b. Tchức triểnkhai sâu rộng và tạo sự chuyển biến mạnh mtrong việcchấp hành pháp luật ở các lĩnh vực trọng điểm nêu tạikhoản 1 mục II. Trong quá trình thực hiện cần có sự kim tra, giám sát chặt chẽ kết hợp sơ kết,tổng kết nhằm đánh giá hiệu quả của công tác PBGDPL và rútra những bài học kinh nghiệm vàonhững năm sau, giai đoạn sau.

c. Xây dựng cơ chế phối hợp (thông qua kếhoạch, chương trình phối hợp cụ th) giữa cơ quan tư phápvà các cơ quan, tổ chức của hệ thng chính trị huyện, thành ph, thị xã, xã, phường, thị trn trong việc PBGDPL sâu rộng cho cán bộ, nhân dân ở cơ s.

2. Đi mi, nâng cao chất lượng tuyên truyền,PBGDPL

Đi mới công tác tuyên truyền để nâng cao cht lượng và hiệu quhoạt động, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, PBGDPL đến đi tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhân dân vùng nông thôn.Tập trung thực hiện Đ án tăng cườngcông tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTgngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định s 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trìnhmục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết địnhsố 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tnh V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nângcao cht lượng công tác PBGDPL trong Nhà trường"trên địa bàn tnh.

3. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra

a. Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động PBGDPL, nâng caonhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hoạt động PBGDPL. Côngtác tuyên truyền, PBGDPL phải được kết hợp chặt ch, đồng bộ với việc xlý kịp thời, nghiêm minh đốivới những hành vi vi phạm pháp luật.

b. Nội dung công tác kiểm tra được tiến hành cụ th như sau:

- Các ngành, các cp tchức tự kiểm tra công tác PBGDPL tại các quan, đơn vị, địa phương mình.

- Kiểm tra công tác triển khaithực hiện công tác PBGDPL của các S, ban ngành,đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cp;

- Kim tra việcthực hiện các Đán của các cơ quanchủ trì Đ án;

- Kim tra việcthực hiện “Ngày pháp luật”.

4. Chútrọng xây dng nguồn lực tham gia hot động PBGDPL

a. Nâng cao chất lượng đội ngũ Báocáo viên các cấp, Tuyên truyền viên, Hòa giải viên cơ s; xem xétlựa chọn đội ngũ cán bộ pháp chế. Tiến hành nghiên cứu, biên soạn và phát hành các loại tài liệu, băng đĩa, đề cương tuyên truyền pháp luật theo từng chuyên đề,lĩnh vực để cung cp cho cán bộ, công chức, viên chc, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyn viên, tư vn pháp luật các cp, hòa giải viên cơ sở vàcho nhân dân đảm bo phù hợp nhu cầu đi với từng địa bàn, ngành nghề, giới tính, độ tuổi... Nâng cao chấtlượng Bản tin của Hội đồng Phối hợp công tác phổbiến, giáo dục pháp luật tnh.

b. Nghiên cứu tổ chức các hội nghịtập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tọađàm trao đi kinh nghiệm và nội dung các chuyên đề pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên phápluật và cán bộ làm công tác PBGDPL. Trong quá trình tphuấn, cần lựa chọn các hình thức, nội dung phù hp vớitừng đối tượng, địa bàn...

5. Tăngcường công tác phối hp PBGDPL

a. Tiếp tục kiệntoàn tchức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đng Phối hợp công tác ph biến,giáo dục pháp lut các cấp, các ngành theo hướng bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thc, đm bo tính chủ động của các cơ quan thành viên và các thành viên của Hội đồng; xác định rõ vị trí, phát huyvai trò của Hội đng là tổ chức phốihợp chđạo giữa các cơ quan, ban, ngành, các tchức về công tác PBGDPL.

b. Đẩy mạnh côngtác phi hợp giữa các cơ quan thànhviên Hội đồng, gia các ban ngành, đoàn th và chính quyền địa phươngtrong việc triển khai thực hiện các Đán, Chương trình vềPBGDPL theo nhóm, lĩnh vực đã được Thủ tưng Chính ph, UBND tỉnh phê duyệt,ban hành.

c. Lồng ghép công tác PBGDPL với việcthực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, các địa phương.

6. Đẩymạnh tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tăng thời lượngvà xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từngđối tượng trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh và các Báo, Đài Trung ương. Tập trung tuyên truyền, phbiến pháp luậtbằng nhiều hình thức, biện pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Đy mạnh việc ứngdụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động PBGDPL, cungcấp văn bản pháp luật miễn phí tại các cơ quan, đoàn th, gắn với việc công khai trình tự, thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” giúp nhân dân nắm bt các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, tạo chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và nâng cao văn hóa pháp lý cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Khuyến khích tổ chc các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ đ thu hútnhiều đối tượng tham gia nhằm tạo nênphong trào tìm hiểu pháp luật sâurộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu pháp lut với các hình thức, nội dung phong phú, thiếtthực như: Cuộc thi về Bình đẳng gii, Cuộc thi tìm hiu về Biên giới Quốc gia, Cuộc thi Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch giỏi...

8. Công tác sơ kết, tổng kết

Tổ chức tng kếtđánh giá hoạt động PBGDPL năm 2012, giai đoạn 2008 -2012 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ PBGDPL năm 2013 và giaiđoạn 2013 - 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hộiđng Phối hp công tácph biến,giáo dục pháp luật tnh

a. Xây dựng Chương trình hoạt động cụ thtrong năm 2012. Phối hp hướng dn, theo dõi kiểmtra, tchức tổng kết Chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2012 và nội dung Kế hoạchnày của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

b. Định kỳ 6 thángbáo cáo Ủy ban nhân dân tnh về tìnhhình triển khai và kết quả thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dungcụ thể ca Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liênquan triển khai thực hiện nội dung tại mục II và các khoản1, 5, 6, 7, 8 mục III của Kế hoạchnày.

3. Cácsở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

a. Chủ động phối hợp với Sở Tư phápvà các s, ngành có liên quan xây dng kế hoạch cụ th đtổ chứctriển khai công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2012 củangành, đoàn th, đơn vmình theo nộidung tại mục lI và mục IIl ca Kế hoạch này;

b. Dự toán, btríkinh phí hợp lý, đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong năm 2012 của ngành, đoàn th, đơn vị mình.

c. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳvề tình hình triển khai và kết quhoạt động cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đ theo dõi, chđạo kịp thời.

4. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a. Xây dựng kế hoạch và xác định rõkhoản ngân sách trong năm 2012, btrí kinh phí để đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho công tácPBGDPL theo nội dung Kế hoạch này.Chú trọng phát huy tính chđộng,sáng tạo của các đơn vị cơ sđảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương mình;

b. Tiếp tục kiện toàn về tchức và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Chủ động tchức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, truyên truyềnviên cấp mình;

c. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặttrận Tổ quc Việt Nam cùng cp trongviệc vn động, giáo dục quần chúng nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và tham gia các hoạt động tuyêntruyền, phbiến pháp luật, Quan tâm chỉ đạocủng cố tchức và đầu tư kinh phícho công tác hòa giải cơ s. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình hình quản lý, khai thác và nâng caohiệu quả sử dụng tsách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn;

d. Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đ đánhgiá tình hình, kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong công tácPBGDPL ở địa phương; trin khai thực hiện khoản 7 mục IIIcủa Kế hoạch này.

đ. Định kỳ báo cáo tình hình trin khai và kết quả hoạt động cho Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Sở Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉđạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại đơn vị, tổ chức mình.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các S, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBNDcác xã, phường, thị trấn đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để sửađổi, bổ sung khi cần thiết./.