UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU LỆPHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghịđịnh số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày30/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạđối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí Trước bạ đốivới xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Xe ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp xe ô tô bán tải vừa chở người, vừachở hàng.

2. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ là: 10% (mười phần trăm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiCục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu lệ phítrước bạ đối với xe Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàntỉnh theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện quản lý, sử dụngnguồn thu theo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên và cácquy định khác trái với quy định tại quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn