ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠIĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chínhphủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày08/01/2010 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫnxây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộcthẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ hai về phê chuẩn giá đấtcủa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 1564/TTr-STNMT ngày 24/10/2011 về việc phê duyệt giá đất tỉnh Gia Lainăm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất trên địa bàntỉnh Gia Lai năm 2012, sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sửdụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, chothuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sửdụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đainăm 2003; làm cơ sở xác định giá khởi điểm trong các trường hợp đấu giá quyềnsử dụng đất, xác định giá đất theo giá thị trường để giao đất có thu tiền sửdụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường để tính vàotài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hìnhthức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Đấtđai năm 2003;

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thutiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tạiĐiều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất để tính lệ phí trước bạtheo quy định của pháp luật;

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nướcthu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi íchcông cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đainăm 2003;

6. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạmpháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Đối với lô, thửa đất giao cho các dự án, Uỷ ban nhân dântỉnh có quy định riêng.

Điều 2. Khi giá đất có biến động tăng do đầu tư cơ sở hạ tầng mới, hoặc có biếnđộng (tăng, giảm) về giá đất thị trường thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm xây dựng phương án giá đất, đề xuất với Sở Tài chính để Sở Tài chính phốihợp cùng các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh,bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển chung của địa phương.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởngcác Sở ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành