ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC SÀNGIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất độngsản ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2008);

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện mộtsố nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronghoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vậtliệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà vàcông sở;

Căn cứ Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thihành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bấtđộng sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trìnhhạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và các văn bản hướng dẫnthi hành;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướngdẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng theo Công văn số 622/SXD-QLN ngày 18/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành lập và quản lý hoạt động cácsàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở,ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã GòCông; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động các sàn giao dịch bất động sảntrên địa bàn tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

QUY ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Ủyban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy định này quy định về thành lậpvà quản lý hoạt động các sàn giao dịch

bất động sản trên địa bàn tỉnhTiền Giang; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc thành lập, quảnlý và điều hành hoạt động của các sàn giao dịch

bất động sản trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

Điều 2. Đốitượng điều chỉnh

a) Tổ chức thành lập sàn giao dịchbất động sản.

b) Tổ chức, cá nhân tham giagiao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

c) Tổ chức, cá nhân quản lý hoạtđộng sàn giao dịch bất động sản.

Điều 3.Nguyên tắc chung

Tổ chức khi thành lập sàn giao dịchbất động sản phải tuân thủ những quy định sau:

1. Thực hiện đăng ký kinh doanhvà chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi thông báo với Sở Xây dựng vàđược Sở Xây dựng kiểm tra đủ điều kiện, báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quảnlý và đưa tên sàn giao dịch

bất động sản lên website của mạngcác sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

2. Sàn giao dịch bất động sản cóthể đặt tại trụ sở chính, chi nhánh của tổ chức thành lập sàn giao dịch bất độngsản. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghịđịnh 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3. Hoạt động của sàn giao dịch bấtđộng sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh doanh bất động sản,kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặcthuê sàn giao dịch bất động sản của tổ chức khác để phục vụ cho hoạt động kinhdoanh bất động sản.

5. Việc bổ nhiệm người quản lý,điều hành sàn giao dịch bất động sản do người đứng đầu doanh nghiệp quyết định.

6. Chịu sự kiểm tra, xử lý củacơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, ĐĂNG KÝ KINHDOANH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 4. Điềukiện đăng kinh doanh ký sàn giao dịch bất động sản

Ngoài hồ sơ đăng ký hợp lệ theoquy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, tổ chức đăng ký kinh doanh sàngiao dịch bất động sản phải có các điều kiện như sau:

1. Người quản lý, điều hành sàngiao dịch bất động sản phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồidưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2. Nhân viên môi giới bất động sản,định giá bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản phảicó tối thiểu 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môigiới bất động sản. Nếu có đăng ký kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phảicó tối thiểu 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ địnhgiá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thànhkhóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất độngsản; chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề định giá bấtđộng sản chỉ được sử dụng để thành lập một sàn giao dịch bất động sản.

Điều 5. Đăngký kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức khi thành lập sàngiao dịch bất động sản phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản.

2. Trường hợp tổ chức kinh doanhbất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản để bán, chuyển nhượng, chothuê, cho thuê mua bất động sản do tổ chức đó đầu tư tạo lập thì không cần phảiđăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản.

3. Đối với tổ chức thành lập sànlà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ đăng ký ngành nghề kinh doanh dịchvụ bất động sản, không phải đăng ký mục tiêu hoạt động của dự án.

4. Cơ quan cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cácPhòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho vàthị xã Gò Công.

5. Thủ tục đăng ký kinh doanh:Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thihành.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÔNGBÁO HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 6. Điềukiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản đủ điềukiện hoạt động khi đáp ứng các điều kiện được quy định sau đây:

1. Về đăng ký kinh doanh.

Là pháp nhân có chức năng kinhdoanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh bất động sản theo quy định tại Khoản1 và 2 Điều 5 của Quy định này.

2. Về nhân sự.

Theo quy định tại điểm 1.3, 1.4,1.5 Khoản 1 Phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng (saudây gọi là Thông tư số 13/2008/TT-BXD) hướng dẫn thực hiện một số nội dung củaNghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 4 của Quy định này.

3. Về quy mô diện tích và cơ sởvật chất, kỹ thuật.

Theo quy định tại điểm 1.6 Khoản1 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT- BXD.

4. Về tên, biển hiệu, địa chỉgiao dịch.

a) Sàn giao dịch bất động sản phảicó tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch theo quy định tại điểm 1.7 Khoản1 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT- BXD.

b) Tên sàn giao dịch bất động sảnphải viết được bằng tiếng Việt và phải có hai thành tố sau đây:

- Thành tố thứ nhất: Cụm từ “Sàngiao dịch bất động sản”.

- Thành tố thứ hai: Tên riêng củasàn giao dịch bất động sản. Tên riêng phải phù hợp với tên của tổ chức thành lậpsàn giao dịch bất động sản đã đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanhthuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công.

5. Về Quy chế hoạt động.

Sàn giao dịch bất động sản phảicó Quy chế hoạt động theo quy định tại điểm 1.8 Khoản 1 Phần IV Thông tư số13/2008/TT-BXD .

Điều 7. Thủtục thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Trước khi tiến hành hoạt động, tổchức thành lập sàn giao dịch bất động sản gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho Sở Xâydựng, bao gồm:

1. Thông báo hoạt động sàn giaodịch bất động sản (01 bản chính).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh (01 bản sao có chứng thực).

3. Quy chế hoạt động sàn giao dịchbất động sản (01 bản chính).

Điều 8. Tiếpnhận hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức thành lập sàn giao dịchbất động sản hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tạiĐiều 7 Quy định này tại Sở Xây dựng.

2. Tổ chức thành lập sàn giao dịchbất động sản liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp phápcủa nội dung hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựngphải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sở Xây dựng chịutrách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất độngsản, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chứcthành lập sàn giao dịch bất động sản xảy ra sau khi thông báo hoạt động.

Điều 9. Thờihạn ra Thông báo gửi Bộ Xây dựng đưa tên sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiệnlên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

1. Trong thời hạn 05 (năm) ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng ra Thông báo gửi BộXây dựng đưa tên sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện theo quy định tại Điều6 của Quy định này lên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Namvà website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu truy cập thôngtin; đồng thời gửi tổ chức thành lập sàn giao dịch bất động sản biết để tiếnhành hoạt động.

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệhoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tạiĐiều 6 của Quy định này, Sở Xây dựng phải thông báo nội dung cần sửa đổi, bổsung bằng văn bản cho tổ chức thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

3. Nếu sau 05 (năm) ngày làm việcmà không nhận được Thông báo nêu tại khoản 1 Điều này hoặc không nhận đượcThông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động thì sàn giao dịchbất động sản có quyền hoạt động. Sở Xây dựng có trách nhiệm ra thông báo gửi BộXây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA SÀN GIAODỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤTĐỘNG SẢN

Điều 10.Trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản

1. Hoạt động theo đúng các nộidung đã thông báo hoạt động, các nội dung trong Quy chế hoạt động sàn giao dịchbất động sản và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy địnhnày.

2. Niêm yết công khai Quy chế hoạtđộng tại sàn giao dịch bất động sản để nhân viên của sàn và các tổ chức, cánhân tham gia giao dịch tại sàn thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động.

3. Hoạt động công khai, minh bạchvà tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Công khai thông tin về bất độngsản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàngbiết và đăng ký giao dịch theo quy định tại Khoản 3 Phần III Thông tư số13/2008/TT-BXD Nội dung thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 Phần IVThông tư số 13/2008/TT-BXD .

Lưu trữ các tài liệu công khaithông tin về bất động sản bán cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tạisàn giao dịch để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu.

5. Trong trường hợp cùng một bấtđộng sản có từ hai khách hàng đăng ký trở lên hoặc số khách hàng đăng ký nhiềuhơn số lượng bất động sản, thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Phần III Thôngtư số 13/2008/TT-BXD .

6. Xác nhận bất động sản của cácdoanh nghiệp kinh doanh bất động sản được giao dịch qua sàn (theo mẫu tại phụ lục4 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ) và mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Quy định này đểxác nhận bất động sản đã được giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng gửicho Sở Xây dựng các “Xác nhận bất động sản” nêu trên và “Bảng thống kê các xácnhận bất động sản đã giao dịch qua sàn” theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy định này(kèm file lập trên Microsoft Office Excel) để quản lý theo quy định và báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng; gửi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnhthuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và làm căn cứ để Gấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Nghịđịnh số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.

7. Đảm bảo bất động sản khi đưara giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điềukiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và phải kê khai đầyđủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định tại khoản 2 Phần IV Thôngtư số 13/2008/TT-BXD .

8. Ký kết hợp đồng với kháchhàng khi thực hiện các dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản.

9. Thông báo cho Sở Xây dựng khicó sự thay đổi về các nội dung hoạt động đã đăng ký.

10. Thông báo cho khách hàngđang giao dịch và các đơn vị có liên quan biết nếu có sự thay đổi về địa điểmgiao dịch hoặc chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:

Trong vòng 07 (bảy) ngày, kể từkhi nhận được Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động hoặc Thông báo chấm dứt hoạtđộng sàn giao dịch bất động sản của Sở Xây dựng gửi Bộ Xây dựng, sàn giao dịchbất động sản phải đăng 02 số liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phươngđể thông báo cho khách hàng và các đơn vị có liên quan biết sự thay đổi nêutrên.

11. Định kỳ vào ngày 25 tháng thứ3 của mỗi Quý (hoặc theo yêu cầu đột xuất), báo cáo Sở Xây dựng về tình hìnhgiao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; tình hình biến độnggiá cả bất động sản; tình hình thị trường bất động sản và xu hướng thị trường bấtđộng sản trong phạm vi khu vực hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo mẫuBáo cáo tình hình giao dịch bất động sản tại Phụ lục 3 của Quy định này.

12. Thực hiện nghĩa vụ về thuế,tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các trách nhiệmkhác theo quy định tại khoản 2, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 61 Luật Kinhdoanh bất động sản.

Điều 11.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch bất độngsản

1. Cung cấp đầy đủ, trung thựcthông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản ký gửi tại sàn giao dịch bất độngsản và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp.

2. Thực hiện trách nhiệm theo LuậtKinh doanh bất động sản.

Chương V

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, KIỂMTRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phậnchuyên trách thực hiện việc quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản theoQuy định này;

b) Chủ trì theo dõi, kiểm tra việcthực hiện Quy định, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đềphát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh các vướngmắc ngoài thẩm quyền;

c) Soạn thảo và công khai các biểumẫu hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều7 của Quy định này và các biểu mẫu báo cáo để các sàn giao dịch bất động sản thốngnhất thực hiện;

d) Hướng dẫn các sàn giao dịch bấtđộng sản thực hiện việc xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua sàn theođúng quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, thanh tra và xử lývi phạm về việc thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất động sản;

e) Định kỳ báo cáo tình hình thựchiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phậnchuyên trách thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định;

b) Phối hợp cùng Sở Xây dựngtheo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định, phối hợp với các cơ quan có liênquan giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp đề xuất trình Ủyban nhân dân tỉnh các vướng mắc ngoài thẩm quyền.

3. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn về chế độ phí, lệphí, các nghĩa vụ tài chính khác áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bất độngsản; hướng dẫn về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản;

b) Phối hợp cùng Sở Xây dựngtheo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định, phối hợp với các cơ quan có liênquan giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp đề xuất trình Ủyban nhân dân tỉnh các vướng mắc ngoài thẩm quyền.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn thực hiện các quy địnhquản lý về đất tham gia thị trường bất động sản, ban hành quy định cụ thể vềquyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bấtđộng sản;

b) Hướng dẫn Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất các bất động sản đãgiao dịch qua sàn giao dịch bất động sản (đối với các bất động sản bắt buộc khigiao dịch phải qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanhbất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản có liên quan);

c) Hướng dẫn Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất không tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất độngsản giao dịch qua các sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt độngtheo quy định này.

d) Phối hợp cùng Sở Xây dựngtheo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định, phối hợp với các cơ quan có liênquan giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp đề xuất trình Ủyban nhân dân tỉnh các vướng mắc ngoài thẩm quyền.

Điều 13. Xửlý vi phạm

1. Tổ chức thành lập sàn giao dịchbất động sản có hành vi vi phạm quy định về thành lập và hoạt động sàn giao dịchbất động sản bị xử phạt theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiệnhành; Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý pháttriển nhà và công sở; Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựngQuy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngxây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xâydựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở vàcác văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với các sàn giao dịch bấtđộng sản không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 6 và khoản 11Điều 10 của Quy định này, Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng xóa tên sàn giao dịchbất động sản trên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam vàthông báo các cơ quan có liên quan biết sàn giao dịch bất động sản không còn đủđiều kiện hoạt động.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14.Tổ chức thành lập sàn giao dịch bất động sản đã tiến hành hoạt động nhưng chưathông báo cho Sở Xây dựng phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động theo Quy địnhnày trong vòng 30 ngày kể từ khi Quy định này có hiệu lực.

Điều 15.Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, theo dõi thực hiện quy định này. Trongquá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng kịp thời báo cáo UBND tỉnhxem xét giải quyết./.

(Đính kèm: Các Phụ lục 1, 2, 3).

PHỤ LỤC 1

(Mẫu văn bản xác nhận của sàn giao dịch bất động sản về bất độngsản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản khi làm thủ tục đăng kýchuyển quyền sở hữu bất động sản)

SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN ………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /QĐ-SGD

……….., ngày tháng năm 20…

XÁCNHẬN CỦA GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ……

Vềbất động sản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản

- Căn cứ Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Kinh doanh Bất động sản ;

- Căn cứ Thông tư 13/TT-BXD ngày21/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định sốNghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số …..ngày….. tháng …… năm ……. ký giữa Sàn giao dịch bất động sản ………. .và……………

XÁCNHẬN

- Tên bất động sản: …………. [ghitên của dự án bất động sản]

- Loại bất động sản: …………… [ghicăn hộ chung cư hoặc đất nền hoặc nhà phố hoặc biệt thự]

- Địa chỉ bất động sản: …………. [ghiđầy đủ địa chỉ nơi bất động sản tọa lạc gồm số, đường, phường,thị trấn, xã]

- Đặc điểm bất động sản: ………..[ghi số căn hộ, số tầng và diện tích căn hộ đối với bất động sản là căn hộchung cư; hoặc số nền đất, diện tích đất đối với bất động sản là đất nền; hoặcsố nhà, diện tích đất, diện tích xây dựng đối với bất động sản là nhà phố, biệtthự]

- Thuộc quyền sở hữu (sử dụng) của:……………………….. [ ghi tên đầy đủ, địa chỉ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh củachủ đầu tư dự án bất động sản]

- Đã chuyển nhượng cho: ……………………………[đốivới tổ chức: ghi tên đầy đủ, địa chỉ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh; đối vớicá nhân: ghi đầy đủ họ tên, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp và địachỉ thường trú]

Đã thực hiện giao dịch (mua bán,chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua…) tại Sàn giao dịch bất động sản ………….ngày…. tháng…. năm …. theo Hợp đồng số ….. ngày…. tháng…. năm 20….

Nơi nhận:
- Các bên giao dịch;
- Sở Xây dựng (để b/c);
- VP đăng ký QSDĐ… (để t/dõi và cấp GSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN ………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /SGD

……….., ngày tháng năm 20…

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÁC NHẬN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC GIAO DỊCHQUA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ……….

Tháng…… Năm 20…..

Tên Dự án: ………….. [xác nhận bấtđộng sản đã được giao dịch qua sàn được thống kê riêng thành từng bảng cho mỗidự án, được lập bằng Microsoft Office Excel]

Địa chỉ: ………………

STT

Loại bất động sản

Số căn hộ/ số nền đất/ số nhà

Diện tích đất

Diện tích xây dựng

Bên chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng

Giấy CNĐKKD/ Số CMND

Giá trị giao dịch

Ngày giao dịch

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng (để b/c);
- VP đăng ký QSDĐ… (để t/dõi và cấp GSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

(Mẫu báo cáo tình hình giao dịch bất động sản)

SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN ………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /BC-SGD

……….., ngày tháng năm 20…

BÁOCÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

QUÝ……/ NĂM ……CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN……

I. Tình hình giao dịch:

STT

Nội dung

Chi tiết

1

Tổng số khối lượng giao dịch: Trong đó:

* Bất động sản nhà ở (Nhà biệt thự, nhà liên kế, căn hộ chung cư, căn hộ cho thuê…):

- Dự án:

- Giao dịch lẻ:

* Bất động sản khác (nếu có):

- Văn phòng cho thuê:

- Trung tâm thương mại:

2

Tổng giá trị giao dịch (đồng): Trong đó:

* Bất động sản nhà ở (Nhà biệt thự, nhà liên kế, căn hộ chung cư, căn hộ cho thuê…):

- Dự án:

- Giao dịch lẻ:

* Bất động sản khác (nếu có):

- Văn phòng cho thuê:

- Trung tâm thương mại:

II. Giá bất động sản:

(Giá của các dự án và giá nhà, đấtcủa các giao dịch lẻ thực hiện giao dịch qua Sàn giao dịch bất động sản)

1. Dự án:

STT

Tên dự án

Địa điểm dự án

Chủ đầu tư dự án

Loại bất động sản

Giá chào bán

Giá bán

Tăng giảm (đồng) so với quý trước

2. Giao dịch lẻ:

STT

Loại bất động sản

Địa điểm

Diện tích

Giá chào bán

Giá bán

Tăng giảm (đồng) so với quý trước

III. Đánh giá tình hình giaodịch bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản quý …../ năm 20..:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

IV. Nhận định về tình hình thịtrường bất động sản trong quý tới:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

V. Các đề xuất, kiến nghị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)