ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 20THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨMQUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từsổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bảnsao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1125/TTr-STP ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chuyển giao việcchứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã ThanhTuyền và Ủy ban nhân dân xã An Lập sang tổ chức hành nghề công chứng trên địabàn tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyếtđịnh số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vềviệc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghềcông chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

"Điều 1. Chuyển giao việcchứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

2. Chuyển giao việc chứng thực cáchợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hànhnghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện, bao gồm:

c) Ủy ban nhân dân các xã: ĐịnhThành, Định An, Định Hiệp, Thanh An, Thanh Tuyền, An Lập và thị trấn Dầu Tiếngthuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày 20/11/2013./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung