ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG CHỨNGCÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Công chứng;

Căn cứ Văn bản số 3576/BTP-BTTP ngày 13/5/2013của Bộ Tư pháp về việc công chứng các giao dịch về bất động sản trong khu kinhtế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định việc công chứng sửa đổi, bổsung, hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản do Ban Quản lýkhu kinh tế tỉnh Kon Tum (gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum, BanQuản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum) đã xác nhận trước ngày 25/02/2013, do PhòngCông chứng số 1 tỉnh Kon Tum thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2014.

Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch mới liênquan đến bất động sản trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnhKon Tum được thực hiện tại một trong số các tổ chức hành nghề công chứng trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tumcó trách nhiệm bàn giao cho Phòng Công chứng số 1 các hồ sơ có yêu cầu côngchứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 củaQuyết định này để xem xét thực hiện công chứng theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày 01/01/2015 trở đi, Ban Quản lý khu kinhtế tỉnh Kon Tum thực hiện bàn giao cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum toànbộ hồ sơ đã xác nhận tại Ban Quản lý để lưu trữ lâu dài theo quy định của phápluật về lưu trữ.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn thựchiện việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ các hợp đồng, giao dịch và kiểm tra việcthực hiện Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trựcthuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, cáccá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- VPUB: Lãnh đạo, các phòng thuộc Khối NCTH;

- Lưu VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng