ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 4 CHƯƠNG II QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/02/2010CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠNCHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐVINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một sốgiải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Xét đề nghị của UBND thành phố Vinh tại Tờ trìnhsố 2158/TTr-UBND ngày 30/5/2013 về việc quy định cấm xe ôtô tải và ô tô kháchtrên địa bàn thành phố Vinh, Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1294/TTr-SGTVT ngày 09/7/2013; Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp số 743/BCTĐ-STP ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 4Chương II Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ Anvề việc ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của cácphương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưsau:

1a. Cấm các loại xe tải có tải trọng thiết kế trên02 tấn hoạt động trên các tuyến đường: Cao Lỗ, Trần Hưng Học, Đặng Thái Thân,Thái Phiên, Ngư Hải, Lê Huân, Cao Thắng, Lê Mao, Trường Thi, Nguyễn Thị MinhKhai, Đinh Công Tráng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ nút giao đường LêHồng Phong đến nút giao đường Hồ Tùng Mậu), Lê Hồng Phong (đoạn từ nút giaođường Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng, Hồng Bàng đến nút giao đường Nguyễn VănCừ), Trần Quang Diệu.

1b. Cấm các loại xe tải có tải trọng thiết kế trên10 tấn hoạt động từ 06h00' đến 22h00' hàng ngày trên các tuyến đường: HảiThượng Lãn Ông, Phùng Chí Kiên, Hà Huy Tập (đoạn từ nút giao đường Phạm ĐìnhToái đến nút giao đường Nguyễn Sỹ Sách), Hoàng Văn Thụ, Chu Văn An, Đốc Thiết,Đào Tấn, Phạm Ngũ Lão, Phan chu Trinh, Nguyễn Nghiễm, Duy Tân, Nguyễn BỉnhKhiêm, Bạch Liêu, Lục Niên, Văn Thánh, Hoàng Danh Sưởng, Hoàng Nguyên Cát, TháiPhiên (đoạn từ nút giao đường Trần Phú đến nút giao đường Đinh Công Tráng), ĐềThám, Nguyễn Công Trứ, Ngô Gia Tự (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Thái Học đếnnút giao đường Phan Bội Châu), Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng Thị Loan, Lê Lợi, QuangTrung, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Phan Vân, Tuệ Tĩnh, Phong Định Cảng,Nguyễn Phong Sắc, Lê Nin (đoạn từ nút giao đường Lê Hồng Phong, Trường Thi,Nguyễn Phong Sắc đến nút giao với đường Nguyễn Sỹ Sách), Nguyễn Sỹ Sách (đoạntừ nút giao đường Lê Lợi đến nút giao đường Đại lộ Lê Nin), Nguyễn Duy Trinh,Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ nút giao đường Lê Duẩn đến nút giao đường Phong ĐịnhCảng).

1c. Cấm các loại xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên(trừ xe buýt, xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên,lực lượng vũ trang, xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới, xe công vụ, xe thamquan du lịch) hoạt động từ 06h00' đến 22h00' hàng ngày trên các tuyến đường:Cao Lỗ, Trần Hưng Học, Đặng Thái Thân, Thái Phiên, Ngư Hải, Lê Huân, Cao Thắng,Lê Mao, Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Công Tráng, Hồ Tùng Mậu, TrầnQuang Diệu, Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Chí Kiên, Hà Huy Tập (đoạn từ nút giaođường Phạm Đình Toái đến nút giao đường Nguyễn Sỹ Sách), Hoàng Văn Thụ, Chu VănAn, Đốc Thiết, Đào Tấn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Nghiễm, Duy Tân, Nguyễn BỉnhKhiêm, Bạch Liêu, Lục Niên, Văn Thánh, Hoàng Danh Sưởng, Hoàng Nguyên Cát, TháiPhiên (đoạn từ nút giao đường Trần Phú đến nút giao đường Đinh Công Tráng), ĐềThám, Nguyễn Công Trứ, Ngô Gia Tự (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Thái Học đếnnút giao đường Phan Bội Châu), Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng Thị Loan, Nguyễn VănCừ, Lê Hồng Phong, Phan Vân, Tuệ Tĩnh, Phong Định Cảng, Nguyễn Phong Sắc, LêNin (đoạn từ nút giao đường Lê Hồng Phong, Trường Thi, Nguyễn Phong Sắc đến nútgiao đường Nguyễn Sỹ Sách), Nguyễn Sỹ Sách (đoạn từ nút giao đường Lê Lợi đếnnút giao với đường Đại lộ Lê Nin), Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từnút giao đường Lê Duẩn đến nút giao đường Phong Định Cảng).

Trường hợp xe ôtô tải và ôtô khách có nhu cầu cầnthiết đi vào các tuyến đường cấm nêu trên phải được sự đồng ý bằng văn bản củaUBND thành phố Vinh.

Các nội dung khác giữ theo Quyết định số15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/10/2013.

Điều 3. UBND thành phố Vinh có trách nhiệmtổ chức phổ biến, thông báo Quyết định này đến người dân và các doanh nghiệpvận tải được biết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền