ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝPHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011của Bộ Giao thông vận tải về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý phạm vi đấtdành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải;thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ PHẠM VI ĐẤT DÀNHCHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

DỰ THẢO

(Ban hành kèm theoQuyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngànhtỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cóhoạt động liên quan đến phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh TiềnGiang.

Điều 2. Phối hợp trong việc quản lý

Sở Giao thông vận tải là cơ quan thực hiện chức năng quản lýnhà nước về giao thông vận tải; là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành tỉnh có liên quan, các địa phương để thực hiện:

1. Quản lý và sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ bao gồmđất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo quy định pháp luật.

2. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạmtrong việc khai thác, sử dụng trái phép phạm vi đất dành cho đường bộ làm ảnhhưởng đến trật tự an toàn giao thông và chất lượng kỹ thuật của kết cấu côngtrình đường bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu theo quyđịnh tại Điều 3, Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Khoản 1,Điều 12 - Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thôngvận tải như sau:

1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộvà đất hành lang an toàn đường bộ.

2. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trìnhđường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì,bảo vệ công trình đường bộ.

3. Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bênđất của đường bộ (tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên) nhằm bảo đảman toàn giao thông đường bộ và bảo vệ công trình đường bộ.

4. Công trình thiết yếu bao gồm:

a) Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

b) Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ.

c) Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoátnước, xăng, dầu, khí.

d) Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bốtrí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phảibố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộvà tiết kiệm.

Điều 4. Phạm vi đất dành cho đường bộ

1. Đối với đường do Trung ương quản lý: Thực hiện theo Nghịđịnh số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về Quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị địnhsố 11/2010/NĐ-CP ).

2. Đối với đường do địa phương quản lý: thực hiện theo Quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

Điều 5. Quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ

1. Việc quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ thực hiện theoĐiều 26, Điều 27, Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ; Điều 25 Thông tư số39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về Hướngdẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm2010 của Chính phủ.

2. Phạm vi đất dành cho đường bộ chỉ dành để xây dựng côngtrình đường bộ, sử dụng và khai thác để phục vụ cho mục đích an toàn giao thôngvận tải đường bộ, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạmvi đất dành cho đường bộ được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ýbằng văn bản.

3. Công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụtrên đất hành lang an toàn đường bộ có trước khi quy định về quản lý hành langan toàn đường bộ có hiệu lực, đúng với mục đích sử dụng trong Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơquan có thẩm quyền cấp, chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn côngtrình đường bộ, được tạm thời tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng khôngđược cơi nới, mở rộng.

Trường hợp công trình bị xuống cấp, chưa được nhà nước đềnbù, giải tỏa và chủ công trình có nhu cầu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thì Ủyban nhân dân cấp huyện xem xét, kiểm kê đất và tài sản trên đó để làm cơ sở đềnbù sau này hoặc cấp phép xây dựng tạm theo quy định của pháp luật về xây dựng.

4. Đối với trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm viđất dành cho đường bộ, kiên quyết giải tỏa, không bồi thường cho các tổ chức,cá nhân vi phạm.

Điều 6. Xác định mốc thời gian đối với công trình tồn tạitrong phạm vi đất dành cho đường bộ

Mốc thời gian của các công trình nằm trong đất hành lang antoàn giao thông quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP theo các mốc thời giansau đây:

1. Đối với đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh:

a) Công trình xây dựng trước ngày 21 tháng 12 năm 1982 làthời gian chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn đường bộ.

b) Công trình xây dựng từ ngày 21 tháng 12 năm 1982 đếntrước ngày 01 tháng 01 năm 2000 là giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới và lấn chiếmtrong hành lang bảo vệ đường bộ theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm1982 của Hội đồng Bộ trưởng về Điều lệ bảo vệ đường bộ.

c) Công trình xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đếntrước ngày 30 tháng 11 năm 2004 là giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới và lấn chiếmtrong hành lang bảo vệ đường bộ theo Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng12 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ côngtrình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ.

d) Công trình xây dựng từ ngày 30 tháng 11 năm 2004 đến trướcngày 15 tháng 4 năm 2010 là giai đoạn cấm xây dựng, cơi nới và lấn chiếm tronghành lang an toàn theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ.

đ) Công trình xây dựng từ ngày 15 tháng 4 năm 2010 là giaiđoạn cấm xây dựng, cơi nới và lấn chiếm trong hành lang an toàn theo Nghị địnhsố 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với đường do địa phương quản lý, thực hiện theo Quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp.

Điều 7. Giải quyết các công trình tồn tại trong phạm vi đấtdành cho đường bộ

Thực hiện theo Điều 44, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP cụ thểnhư sau:

1. Yêu cầu chủ công trình dỡ bỏ ngay các công trình gây nguyhại đến sự ổn định của công trình đường bộ và an toàn hoạt động giao thông vậntải đường bộ.

2. Những công trình xét thấy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến sựổn định của công trình đường bộ và an toàn giao thông đường bộ thì trước mắtcho phép giữ nguyên hiện trạng nhưng chủ công trình phải cam kết không cơi nớivà thực hiện dỡ bỏ công trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền.

3. Việc bồi thường, hỗ trợ cho chủ công trình bị dỡ bỏ thựchiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝPHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổbiến các thông tin có liên quan trong công tác quản lý phạm vi đất dành chođường bộ; đề ra các giải pháp để tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xửlý và xử phạt vi phạm nhằm bảo vệ tốt phạm vi đất dành cho đường bộ.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, ngành cóliên quan công bố, công khai và tổ chức việc cắm mốc lộ giới trên thực địa vàbàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ phạm vi hành lang an toànđường bộ đã được cắm mốc lộ giới đối với hệ thống đường tỉnh.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việcsau:

a) Thanh tra giao thông vận tải

- Đối với đường địa phương:

Lập và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các đốitượng liên quan đến công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ; chịu tráchnhiệm về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địaphương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ hoàn thiện hồsơ vi phạm công trình đường bộ, lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất dành đườngbộ; xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng,chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các bộ phận chứcnăng của chính quyền địa phương thực hiện giải tỏa công trình lấn chiếm, sửdụng trái phép đất dành cho đường bộ.

- Đối với đường cấp Trung ương:

Phối hợp Thanh tra đường bộ (cấp Trung ương) thực hiện quảnlý phạm vi đất dành cho đường bộ các tuyến thuộc thẩm quyền Trung ương quản lý.

b) Đoạn Quản lý giao thông: (đơn vị trực tiếp quản lý hệthống đường tỉnh)

Thường xuyên tuần đường, kiểm tra, phát hiện kịp thời cáchành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đườngbộ. Ngay khi phát hiện vi phạm phải yêu cầu chủ công trình đình chỉ hành vi viphạm và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Thanh tra giao thông vậntải để phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền.

Phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải và các bộ phậnchức năng của chính quyền địa phương thực hiện giải tỏa công trình lấn chiếm,sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban ngành kháccó liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin xác định ranh giớitại thực địa và trên bản đồ phần đất mà nhà nước đã thu hồi, bồi thường giảiphóng mặt bằng và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức,cá nhân để làm cơ sở cho việc quản lý đất đai theo quy định hiện hành và quảnlý phạm vi đất dành cho đường bộ.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấphuyện thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng công trình nhà ở, cơ sở sản xuấtkinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền nhằm quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ.

b) Phối hợp các ngành, các cấp xử lý vi phạm hành chính vềxây dựng theo thẩm quyền; hỗ trợ, tham gia cưỡng chế khi có đề nghị của chínhquyền địa phương.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các sở, ngànhkhác có liên quan tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời đến các doanh nghiệpcó công trình viễn thông và vận động người dân thực hiện chấp hành các quy địnhcủa nhà nước liên quan đến phạm vi đất dành cho đường bộ.

4. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyêntruyền, vận động người dân chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự antoàn giao thông liên quan đến hành lang an toàn đường bộ.

b) Chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cóliên quan thực hiện tốt Quy chế này trên từng tuyến đường, địa bàn quản lý.

c) Hỗ trợ, tham gia cưỡng chế khi có đề nghị của chính quyềnđịa phương.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra,xử lý các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

5. Ban An toàn giao thông tỉnh

Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành khác có liênquan trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quyđịnh của nhà nước về an toàn giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các sở, ban ngành khác cóliên quan thông tin kịp thời đến nhân dân các quy định của nhà nước liên quanđến việc quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổchức thành viên phối hợp Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành khác cóliên quan trong việc vận động, tuyên truyền các quy định của nhà nước liên quanđến hành lang an toàn đường bộ trong nhân dân.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành khác cóliên quan thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý phạm vi đất dành chođường bộ do Trung ương quản lý, hệ thống đường tỉnh và tổ chức thực hiện quảnlý đối với hệ thống đường huyện, đường xã được phân cấp quản lý.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậtcho nhân dân các quy định về đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ;cung cấp thông tin về quy hoạch, các văn bản liên quan tới người dân được biết.

3. Quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ theo quy định củapháp luật. Chỉ đạo các ngành liên quan xử lý kịp thời, tổ chức cưỡng chế tháodỡ các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

4. Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan không cung cấp dịchvụ điện, nước, viễn thông, lập hộ khẩu đối với các hộ đã có hành vi lấn chiếm,xây dựng trái phép nhà ở, công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

5. Tổ chức việc cắm mốc lộ giới trên thực địa đối với hệthống đường huyện, đường xã và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảovệ phạm vi hành lang an toàn đường bộ đã được cắm mốc lộ giới.

6. Thường xuyên cập nhật thông tin xác định ranh giới tạithực địa và trên bản đồ phần đất mà nhà nước đã thu hồi, đền bù giải phóng mặtbằng làm cơ sở cho việc quản lý đất đai theo quy định hiện hành và quản lý phạmvi đất dành cho đường bộ.

7. Thực hiện cấp phép xây dựng tạm:

a) Đối với công trình, nhà ở nằm trên đất hành lang an toànđường bộ (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã) chủ sở hữu có nhu cầucải tạo, nâng cấp, sửa chữa. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện giải quyết đơnxin (diện riêng lẻ) theo các bước sau:

- Kiểm tra, vận động chủ công trình sửa chữa nhà ở trên phầndiện tích nằm ngoài đất hành lang an toàn đường bộ.

- Kiểm kê hiện trạng quy mô kết cấu công trình làm cơ sở đềnbù về sau.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối vớicông trình thuộc hành lang an toàn của đường tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyệnxem xét, giải quyết đối với công trình thuộc hành lang an toàn của đường huyện,đường xã; đối với các công trình nằm trong hành lang an toàn của các tuyến quốclộ, cao tốc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương thì báo cáo choThanh tra đường bộ và cơ quan quản lý quốc lộ, đồng thời báo cáo về Sở Giaothông vận tải phối hợp giải quyết.

b) Đối với hàng rào cần xây dựng, sửa chữa nằm trong hànhlang an toàn đường bộ. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xem xét, giải quyếtđối với công trình thuộc hành lang an toàn của đường huyện, đường xã; lấy ýkiến Sở Giao thông vận tải để giải quyết đối với công trình thuộc hành lang antoàn của đường tỉnh.

8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đếnviệc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quyđịnh của pháp luật.

9. Thực hiện chỉ đạo

a) Các bộ phận chức năng, chuyên môn của huyện hướng dẫnnghiệp vụ đối với công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ cấp xã; phối hợpvới Thanh tra xây dựng, giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy địnhcủa pháp luật về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với Ủy bannhân dân cấp xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các biện pháp quản lýđất dành cho đường bộ, bảo vệ công trình đường bộ, tiếp nhận và giữ gìn các cộtmốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án; phát hiện ngăn chặn, lập biênbản đình chỉ vi phạm hành chính trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý kịp thờicác trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi đất dành cho đường bộ; hỗtrợ, tham gia cưỡng chế.

c) Chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ của địa phương thực hiệntrách nhiệm theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT .

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy địnhvề phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Quản lý việc sử dụng đất dành cho đường bộ theo quy địnhcủa pháp luật; phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và cáclực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồmcả việc tiếp nhận bàn giao, quản lý và bảo vệ các cột mốc lộ giới, mốc giảiphóng mặt bằng của dự án.

3. Phát hiện kịp thời, lập biên bản đình chỉ vi phạm, kiênquyết không để tiếp tục thực hiện và phối hợp lực lượng Thanh tra giao thôngvận tải có biện pháp ngăn chặn, không để phát sinh thêm các hành vi vi phạm;chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân xây dựng lấn chiếm,sử dụng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

4. Hỗ trợ các cấp, các ngành liên quan tham gia cưỡng chếtháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đếnviệc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã theo quyđịnh của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông vận tảichủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy chếnày.

2. Trong quá trình thực hiện, giao Sở Giao thông vận tảitham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng những cá nhân,tập thể có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếutrách nhiệm, vi phạm đến việc thực hiện Quy chế này.

3. Quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh khókhăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.