ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHPHÂN CẤP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồithường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệpcông lập; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝVIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 củaUBND tỉnh Hậu Giang)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp thẩm quyền tuyểndụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địabàn tỉnh Hậu Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban ngànhtỉnh, thuộc Chi cục trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh; thuộc UBND cấp huyện vàcơ quan chuyên môn cấp huyện.

Điều 2. Nội dung phân cấp quản lý

1. Phân cấp quản lý viên chức: là sự phân định thựchiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh;UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cônglập, phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế của tỉnh Hậu Giang, nhằm đạt mụctiêu chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấpcác cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với côngviệc của mình được cấp có thẩm quyền giao; đồng thời, tổ chức quản lý, sử dụngviên chức theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật góp phần bảo đảm sự thốngnhất quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đơn vị sử dụng viên chức: là đơn vị có thẩmquyền quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức, bố trí phân công, giaoviệc phù hợp với vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn chức danh, tuyển dụng, quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định phápluật.

3. Nội dung phân cấp: tuyển dụng, hợp đồng laođộng; tiếp nhận, điều động, biệt phái, thay đổi chức danh nghề nghiệp; nâng bậclương; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nghỉhưu, thôi việc; khen thưởng, kỷ luật; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơviên chức.

Điều 3. Các nguyên tắc quản lý viên chức

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Namvà sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

2. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm củangười đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viênchức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí làmviệc và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độtrách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

5. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãicủa Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số,người có công với cách mạng, viên chức làm việc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộcthiểu số và chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức.

Điều 4. Các nguyên tắc trong hoạt động nghềnghiệp của viên chức

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thựchiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyênmôn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.Viên chức phải tuân thủ các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp:

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước phápluật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

2. Tận tụy phục vụ nhân dân.

3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệpvụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơquan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRONG QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốcSở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện

1. Tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động:

a) Thực hiện việc tuyển dụng viên chức đối với cácđơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề nghị Sở Nội vụphê duyệt và tổ chức thi hoặc xét tuyển viên chức;

- Thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức của cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc được giao quyền tự chủ.

- Đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả trúng tuyểnviên chức;

- Quyết định tuyển dụng viên chức và giao cho ngườiđứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc đối với những ngườitrúng tuyển viên chức.

b) Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chếđộ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp.

2. Tiếp nhận, điều động, biệt phái, thay đổi chứcdanh nghề nghiệp đối với viên chức:

a) Đề nghị Sở Nội vụ quyết định tiếp nhận viên chứccông tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh; viên chức ở các đơn vị sự nghiệpthuộc tỉnh sang công chức ở các cơ quan hành chính thuộc cơ quan, đơn vị.

b) Quyết định điều động, biệt phái, thay đổi chứcdanh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, giữa các cơ quan, đơn vịtrực thuộc đối với viên chức có chức danh nghề nghiệp hạng III trở xuống.

c) Đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận tiếp nhận, điềuđộng viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh về công tác tại cácđơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh và ngược lại.

d) Đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận tiếp nhận, điềuđộng viên chức từ sở, ban ngành; huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sang đơnvị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Nâng bậc lương:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định nângbậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thờihạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở lên;

b) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấpthâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng IIItrở xuống (gửi báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi).

c) Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối vớiviên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiếnthỏa thuận của Sở Nội vụ.

4. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp đối với viên chức:

a) Báo cáo cơ cấu ngạch viên chức, thống kê viênchức; đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân bổ chỉ tiêu thi hoặc xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp đối với viên chức hàng năm.

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đốivới viên chức đạt yêu cầu sau khi hết thời gian tập sự.

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếplương viên chức từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ.

d) Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IItrở lên;

5. Nghỉ hưu, thôi việc:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông báo và quyếtđịnh nghỉ hưu, thôi việc theo quy định đối với viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý của cấp trên.

b) Thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu, quyếtđịnh thôi việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm.

7. Khen thưởng, kỷ luật:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật đốivới viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

b) Quyết định xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộcthẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các nội dung khen thưởng theo quy địnhcủa pháp luật.

8. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức theo quyđịnh.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của người đứngđầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

1. Lập thủ tục và trình cơ quan có thẩm quyền cácnội dung về công tác viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

2. Phân công nhiệm vụ, bố trí việc làm, thực hiệnviệc nhận xét, đánh giá, chế độ, chính sách theo quy định đối với viên chứcthuộc thẩm quyền quản lý.

3. Thực hiện thống kê và báo cáo thống kê viên chứctheo quy định; đề xuất chỉ tiêu và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử viên chứcdự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

4. Xây dựng kế hoạch, kết quả tuyển dụng viên chứcđề nghị Sở Nội vụ phê duyệt. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo kế hoạch.

5. Lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh:

a) Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niênvượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức thuộc thẩm quyềnquản lý của cấp trên.

b) Giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối vớiviên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

c) Điều động viên chức đến công tác tại các cơ quanhành chính trong tỉnh.

6. Quyết định các nội dung:

a) Tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối vớinhững người trúng tuyển viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với nhữngngười tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; chấm dứt hợp đồng trong trườnghợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luậttừ hình thức cảnh cáo trở lên.

b) Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niênvượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống.

c) Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chứcgiữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiến thỏa thuậnbằng văn bản của Sở Nội vụ.

d) Thông báo và ban hành quyết định nghỉ hưu, thôiviệc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

e) Tiếp nhận công chức các cơ quan hành chính trongvà ngoài tỉnh đến công tác tại đơn vị sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bảncủa Sở Nội vụ.

f) Tiếp nhận viên chức công tác tại các đơn vị sựnghiệp trong và ngoài tỉnh về đơn vị sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bảncủa Sở Nội vụ.

g) Điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tácgiữa các bộ phận, tổ chức thuộc đơn vị đối với viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý.

h) Bổ nhiệm, xếp lương, chức danh nghề nghiệp viênchức từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ.

i) Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

7. Khen thưởng, kỷ luật:

a) Thực hiện các nội dung khen thưởng theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Quyết định xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộcthẩm quyền quản lý.

8. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức theo quyđịnh.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của người đứngđầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giaoquyền tự chủ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyểndụng người làm việc theo khung số lượng người làm việc theo vị trí việc làm củađơn vị đã được Sở Nội vụ và cơ quan quản lý cấp trên (sở, ban ngành tỉnh; UBNDcấp huyện) thống nhất phê duyệt.

b) Quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, điềuđộng, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, từ chức, nâng bậc lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp, ký kết, chấmdứt hợp đồng làm việc, nghỉ hưu, thôi việc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, lậphồ sơ viên chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức thuộc thẩmquyền quản lý theo quy định (trừ người giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổnhiệm).

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giaoquyền tự chủ:

a) Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệmđối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó các bộ phận, tổ chức trực thuộc vàbáo về cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi.

b) Phân công nhiệm vụ, bố trí việc làm, thực hiệnviệc đánh giá, xếp loại viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

c) Ký kết hợp đồng làm việc đối với những ngườitrúng tuyển viên chức sau khi được Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

d) Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợpngười tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từhình thức cảnh cáo trở lên sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý cấptrên.

e) Điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tácgiữa các bộ phận, tổ chức thuộc đơn vị đối với viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý.

f) Quyết định xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làmviệc đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc SởNội vụ trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý viên chức

1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thihoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạngIII.

2. Quyết định các nội dung:

a) Phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng viên chứccác đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tiếp nhận viên chức công tác tại các cơ quan,đơn vị ngoài tỉnh và viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập trongtỉnh sang công chức ở các cơ quan hành chính trong tỉnh.

c) Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lươngtrước thời hạn, phụ cấp thâm niên vuợt khung đối với viên chức giữ chức danhnghề nghiệp hạng II.

d) Nghỉ hưu đối với viên chức giữ chức danh nghềnghiệp hạng II (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên).

3. Thỏa thuận để Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quanban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộcUBND tỉnh quyết định:

a) Điều động, biệt phái công chức đến công tác tạiđơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

b) Tiếp nhận, điều động viên chức từ sở, ban ngành,huyện, thị xã, thành phố này sang sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố kháctrong tỉnh.

c) Tiếp nhận, điều động viên chức công tác tại cácđơn vị sự nghiệp công lập ngoài tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp cônglập trong tỉnh và ngược lại.

d) Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chứcgiữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống.

e) Thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức hạngIII và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy địnhcủa pháp luật về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vịsự nghiệp thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trong phạm vi cơquan, đơn vị và địa phương mình.

Điều 10. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệmhướng dẫn theo dõi và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này. Trongquá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc (do vượt thẩm quyền) báo cáo, đềxuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.