ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH PHÂN GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xâydựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trìnhsố 71/TTr-SXD ngày 02/10/2013), Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Văn bảnsố 1039/BC-STP ngày 26/9/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựngtrên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng là cơ quan làm đầu mối,chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin, lập báo cáo thống kê tổng hợp Hệthống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn Tỉnh, báo cáo Bộ Xây dựng,UBND Tỉnh theo định kỳ.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 650/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báocáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh,Giám đốc Sở Xây dựng; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤTHỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBNDtỉnh Phú Yên)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngànhXây dựng theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, nhằm phục vụcho các cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp của tỉnh Phú Yên và Bộ Xâydựng trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chính sách, xây dựng kếhoạch phát triển thuộc các lĩnh vực quản lý ngành Xây dựng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định chế độ báo cáo thốngkê tổng hợp ngành Xây dựng áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

b) Đối tượng áp dụng: Quy định áp dụng cho Sở Xây dựng,UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế, Công tyTNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệmcung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng để tổnghợp, báo cáo theo nhiệm vụ được phân giao.

Điều 3. Chế độ báo cáo

1. Các biểu mẫu báo cáo:

- Thực hiện báo cáo theo Phụ lục: Các biểu mẫu báo cáothống kê kèm theo Quy định này.

- Các khái niệm, cách tính, cách ghi biểu, phương phápthu thập các chỉ tiêu, nguồn số liệu phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lụcII. Giải thích các biểu mẫu báo cáo, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợpngành Xây dựng.

- Báo cáo thực hiện bằng văn bản, đồng thời gửi bằngthư điện tử, tệp dữ liệu báo cáo định dạng bảng tính Excel.

2. Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ tháng, quý,6 tháng, năm theo quy định chi tiết tại từng biểu mẫu.

Báo cáo tháng gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày10 của tháng sau tháng báo cáo.

Báo cáo quý gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10của tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo.

Báo cáo 6 tháng gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất làngày 10/6 hàng năm.

Báo cáo năm gửi báo cáo sơ bộ đến Sở Xây dựng chậm nhấtlà ngày 10/12 năm báo cáo, báo cáo chính thức là ngày 10/3 năm sau.

Chương 2.

PHÂN GIAO NHIỆM VỤ

Điều 4. Đối với Sở Xây dựng

1. Giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chịu trách nhiệm thuthập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng và báo cáo địnhkỳ đến Bộ Xây dựng, đồng thời báo cáo UBND Tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập các chỉ tiêuthống kê thuộc các biểu mẫu báo cáo sau:

- Biểu số 01/BCĐP - Chỉ số giá xây dựng;

- Biểu số 02/BCĐP - Doanh nghiệp và lực lượng hoạt độngxây dựng;

- Biểu số 07/BCĐP - Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đôthị, tại Mục A. Báo cáo về quy hoạch vùng Tỉnh.

- Biểu số 09/BCĐP - Dự án đầu tư phát triển đô thị,tại Mục I. Dự án khu đô thị mới;

- Biểu số 14/BCĐP - Số lượng sàn giao dịch bất độngsản.

Điều 5. Đối với các ban, ngành trực thuộc UBNDTỉnh

1. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên:

Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập các chỉ tiêu thốngkê thuộc các biểu mẫu báo cáo gửi đến Sở Xây dựng như sau:

- Biểu số 07/BCĐP - Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đôthị tại Khoản I. Khu kinh tế, Khoản II. Khu công nghiệp tập trung thuộc Mục B.Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng.

- Biểu số 11/BCĐP - Tỷ lệ các Khu công nghiệp, Khu kinhtế, Khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt, tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng.

2. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên:

Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập các chỉ tiêu thốngkê thuộc các biểu mẫu báo cáo gửi đến Sở Xây dựng, như sau: Biểu số 10/BCĐP- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ chỉ tiêu số 1 đến chỉ tiêu số 6 và chỉtiêu số 7- Tỷ lệ dân số thành thị được hưởng dịch vụ thoát nước đối với địa bànthành phố Tuy Hòa.

Điều 6. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chế độ báo cáothống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo nhiệm vụ được phân giao và gửi báo cáođịnh kỳ đến Sở Xây dựng.

2. Trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường,thị trấn thu thập, báo cáo các chỉ tiêu thống kê theo sự phân giao nhiệm vụ củaUBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập các chỉ tiêuthống kê thuộc các biểu mẫu sau:

- Biểu số 03/BCĐP- Tổng số công trình xây dựng trênđịa bàn;

- Biểu số 04/BCĐP- Tổng số sự cố về chất lượng côngtrình xây dựng;

- Biểu số 05/BCĐP- Tai nạn lao động trong thi công xâydựng;

- Biểu số 06/BCĐP- Số lượng và dân số đô thị;

- Biểu số 07/BCĐP - Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đôthị, tại Khoản III, IV, V thuộc Mục B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng;Mục C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chitiết 1/500; Mục D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Biểu số 08/BCĐP- Diện tích đất đô thị;

- Biểu số 09/BCĐP - Dự án đầu tư phát triển đô thị, tạiMục II. Dự án cải tạo, tái thiết đô thị;

- Biểu số 10/BCĐP- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị,từ chỉ tiêu số 7 đến chỉ tiêu số 9.4. Riêng chỉ tiêu số 7- Tỷ lệ dân số thànhthị được hưởng dịch vụ thoát nước, trừ thành phố Tuy Hòa, do Công ty TNHH MTVCấp thoát nước Phú Yên đảm nhiệm;

- Biểu số 12/BCĐP- Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhàở đã được xây dựng mới;

- Biểu số 13a/BCĐP- Tổng số nhà ở và tổng diện tíchnhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ);

- Biểu số 13b/BCĐP- Tổng số nhà ở và tổng diện tíchnhà ở xã hội đã được xây dựng mới;

- Biểu số 17/BCĐP- Một số sản phẩm vật liệu xây dựngchủ yếu.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổchức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo đúng các nội dung Quy địnhnày và các văn bản quy phạm pháp luật ngành thống kê liên quan cho các tổ chức,cá nhân có liên quan trên địa bàn Tỉnh.

Điều 8. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã SôngCầu và UBND Tuy Hòa có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phân giao nhiệm vụ cho cácphòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc và các tổ chức,cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng các nội dung Quy định này và các vănbản quy phạm pháp luật ngành thống kê liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướngmắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, để tổng hợp báocáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.