ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2008/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 12NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ -Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụvà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyđịnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 18 và Khoản 19,Điều 2

“18. Thực hiện công tác xây dựngpháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thựchiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thammưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong côngtác pháp chế; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vựckhoa học và công nghệ ở địa phương theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khácdo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định củapháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Quản lý Khoa học và Côngnghệ;

5. Phòng Sở hữu trí tuệ, An toàn bứcxạ và Thông tin;

6. Phòng Pháp chế;

7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng;

8. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoahọc và Công nghệ.

Những tổ chức nêu tại các khoản từ 1đến 7 của Điều này là tổ chức giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhànước; tổ chức nêu tại Khoản 8 của Điều này là đơn vị sự nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu