ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG TIẾP NHẬN,GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CƠ QUANHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hànhchính Nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CPngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thểcải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1499/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trongtiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tạicơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 97/2004/QĐ-UBBT ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụngcơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh vàQuyết định số 98/2004/QĐ-UBBT ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Mộtcửa” tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các quy định trướcđây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY ĐỊNH

VỀTHỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢKẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCCÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBNDtỉnh Bình Thuận)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định các thủ tục hành chínhđưa vào theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nướccác cấp trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và cáctổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông.

2. Quy định về nơi tiếp nhận và trảkết quả, quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấptrên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vịtrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là các sở) và các đơn vịtrực thuộc sở (chi cục, ban).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

4. Các ngành được tổ chức và quảnlý theo hệ thống dọc trên địa bàn tỉnh, gồm: Công an, Cục Thuế, Bảo hiểm xãhội, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Hải quan Bình Thuận (sau đây gọi chung là cácngành).

Điều 3. Bộ phận Tiếp nhận và trảkết quả

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả làđầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cánhân, luân chuyển cho bộ phận, cơ quan chuyên môn xử lý, trả kết quả giải quyếtthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Vị trí làm việc củaBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được quy định như sau:

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa sở đặt tại trụ sở cơ quan của đơn vị và chịu sự quản lý toàn diện của lãnhđạo văn phòng (hoặc Phòng Hành chính - Tổ chức) của đơn vị.

Đối với thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền ký kết quả giải quyết trực tiếp của các chi cục, ban trực thuộc sở:căn cứ theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị và quy định của Trung ương, Giámđốc sở quy định việc tiếp nhận, trả kết quả thực hiện tập trung tại Văn phòngsở hoặc tại các ban, chi cục trực thuộc.

2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa ngành được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc trên địa bàn tỉnh, gồm:Công an, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Hải quan BìnhThuận thực hiện theo quy định của bộ, ngành chủ quản.

3. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện và chịusự quản lý toàn diện của lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân cấp huyện.

4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảcủa Ủy ban nhân dân cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và chịu sựquản lý toàn diện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Đầu mối tiếp nhận và trả kết quảđối với từng thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửaliên thông là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan quy định tại Khoản2, Điều 4 của Quy định này.

Điều 4. Thủ tục hành chính ápdụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửa:

Áp dụng cơ chế một cửa trong giảiquyết tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân đã được Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành Trung ương ban hành quyết định côngbố bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết một cơ quanhành chính Nhà nước từ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện tạimột đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhànước.

2. Cơ chế một cửa liên thông:

Áp dụng cơ chế một cửa liên thôngtrong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộctrách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp hoặcgiữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả được thực hiệntại một đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chínhNhà nước trên các lĩnh vực sau:

a) Các thủ tục hành chính trên lĩnhvực đất đai: thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhândân cấp huyện, các bộ phận chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Các thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực người có công: thẩm quyền giải quyết của Ủyban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh vàXã hội.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thủ tục đăng ký doanh nghiệp vàkhắc dấu: thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

d) Nhóm thủ tục lĩnh vực đầu tư dựán trong khu công nghiệp, gồm các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cácsở, ngành: Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

đ) Nhóm thủ tục “Đăng ký khai sinh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế và Đăng ký cư trú”: thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhândân cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an xã, thị trấn, Công an thị xã LaGi và Công an thành phố Phan Thiết.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

e) Nhóm thủ tục hành chính “Đăng kýkhai tử và xóa đăng ký thường trú” đối với người chết có đăng ký thường trútrên địa bàn tỉnh: thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công anxã, thị trấn, Công an thị xã La Gi và Công an thành phố Phan Thiết.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

f) Các thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền tham mưu của các sở, ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giải quyết:liên thông giữa các sở, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành (đơn vị chủ trì tham mưugiải quyết);

g) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tưpháp: thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh.

Đầu mối tiếp nhận và trả kết quả:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

3. Ngoài ra, căn cứ quy định củapháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh quyết định lựa chọn đưa thêm những thủ tục hành chính, công việc để ápdụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho phù hợp.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Thủ tục hành chính đơn giản, đầyđủ, rõ ràng và đúng pháp luật.

2. Việc tiếp nhận và trả kết quả hồsơ thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn.

3. Tổ chức niêm yết, công khai đầyđủ quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận vàtrả kết quả của các cơ quan, địa phương.

4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ,đúng nguyên tắc giữa các cơ quan hành chính; giữa các cán bộ, công chức, viênchức có liên quan trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ, XỬLÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 6. Quy định thành phần, sốlượng hồ sơ, thời gian giải quyết, thời gian hẹn trả kết quả

1. Thành phần, số lượng hồ sơ, thờigian giải quyết đối với thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liênthông: thực hiện theo quy định của Bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch UBNDtỉnh và các bộ, ngành Trung ương ban hành quyết định công bố thuộc thẩm quyềngiải quyết, tham mưu giải quyết của các cơ quan và địa phương.

2. Thời gian hẹn trả kết quả:

Là tổng thời gian để giải quyết thủtục hành chính tại các cơ quan, đơn vị (theo thời gian quy định giải quyết tạiBộ thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố)và thời gian thực hiện luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết giữa các cơ quanhành chính. Thời gian thực hiện luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết được quyđịnh như sau:

- Giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủyban nhân dân cấp huyện: không quá một (01) ngày làm việc; đối với các xã, phường,thị trấn cách Ủy ban nhân dân cấp huyện trên 10 km thì không quá hai (02) ngàylàm việc;

- Giữa cấp huyện và các sở, ngànhcấp tỉnh: không quá ba (03) ngày làm việc. Riêng giữa Ủy ban nhân dân huyện PhúQuý với các sở, ngành cấp tỉnh: không quá sáu (06) ngày làm việc;

- Giữa các sở, ngành cấp tỉnh:không quá một (01) ngày làm việc;

- Giữa Bộ phận Tiếp nhận và trả kếtquả cấp huyện với các bộ phận chuyên môn cấp huyện: không quá nữa (1/2) ngày(trừ thủ tục hành chính quy định giải quyết ngay trong ngày).

Khuyến khích các cơ quan và địaphương cải tiến quy trình, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin điệntử tại đơn vị để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Điều 7. Thời gian làm việc củaBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Các cơ quan, địa phương tổ chứctiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính trong tất cả các ngày làmviệc từ Thứ hai đến Thứ sáu trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theoquy định). Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến17 giờ 00 phút.

Các cơ quan, địa phương tổ chức làmviệc vào sáng Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:thực hiện theo quy định riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việcvào ngày Thứ bảy hàng tuần.

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ

1. Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

a) Đối với thủ tục hành chính thựchiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì đầu mối tiếp nhận là Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, địa phương quy định tại Điều 3 của Quyđịnh này, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này;

b) Thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các bộ phậnchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì tổ chức, cá nhân được quyền lựachọn nộp hồ sơ tại một trong hai nơi sau: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giảiquyết hồ sơ hành chính thì nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả củacác cơ quan, địa phương có thẩm quyền giải quyết, tham mưu giải quyết.

3. Công chức, viên chức Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét kỹ hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cánhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị thì hướng dẫn đầy đủđể tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định;

b) Đối với trường hợp hồ sơ quakiểm tra phát hiện thủ tục không đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì ngay tạithời điểm tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu hướng dẫnghi rõ nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơtheo quy định. Việc hướng dẫn được thực hiện đầy đủ một lần theo đúng thủ tụchành chính đã quy định.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ,nếu thủ tục còn vướng mắc, chưa rõ ràng thì công chức, viên chức tiếp nhận hồsơ trực tiếp trao đổi ngay với bộ phận chuyên môn để thống nhất trước khi nhậnhồ sơ hoặc để hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệthì cấp giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộphận Tiếp nhận và trả kết quả cập nhật thông tin hồ sơ vào hệ thống phần mềmđiện tử hoặc sổ theo dõi để quản lý, theo dõi về tình hình tiếp nhận, giảiquyết hồ sơ hành chính.

Trường hợp công chức, viên chứctiếp nhận hồ sơ có sai sót từ hai (02) lần trở lên đối với một trường hợp hồ sơmà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xử lý hoặc thayđổi vị trí công tác.

Đối với những thủ tục hành chínhtheo quy định phải giải quyết ngay trong ngày làm việc thì Bộ phận Tiếp nhận vàtrả kết quả không phải ghi giấy biên nhận hồ sơ; sau khi tiếp nhận hồ sơ thìchuyển ngay đến bộ phận chuyên môn có thẩm quyền để giải quyết và trả kết quảcho tổ chức, cá nhân. Khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp này, Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả phải thông báo cụ thể thời gian trả kết quả để tổ chức, cánhân liên hệ nhận kết quả hồ sơ giải quyết.

4. Cán bộ, công chức, viên chứckhông được tự ý yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm thành phần, số lượng hồ sơ,yêu cầu thực hiện thêm các quy trình không đúng quy định. Công chức, viên chứcbộ phận chuyên môn không được nhận, trả hồ sơ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân;việc yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ phải thực hiện bằng vănbản và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để hướng dẫn tổ chức, cá nhân.Công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả không được từ chối tiếpnhận hồ sơ mà không có lý do chính đáng.

Điều 9. Luân chuyển hồ sơ

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả lập phiếu luân chuyển hồ sơ hoặc luân chuyển theo phầnmềm điện tử và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn ngay trong buổi làm việc.Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trong 30 phút cuối buổi làm việc thì có thểchuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn vào đầu giờ của buổi làm việc kế tiếp.

Việc bố trí, sắp xếp thời gian luânchuyển hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cho các bộ phận chuyên môn, cơquan có thẩm quyền thụ lý giải quyết: do mỗi đơn vị, địa phương tự bố trí, sắpxếp để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và đảm bảo thờigian theo quy định.

2. Bộ phận chuyên môn, cơ quan cóthẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ được luân chuyểnđể thụ lý;

b) Trong trường hợp phát hiện hồ sơkhông đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn không quá một nữa (1/2) thời gian quyđịnh trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận chuyên môn đó, bộ phậnchuyên môn phải có văn bản nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện, nội dung cầnđiều chỉnh, bổ sung và chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để đề nghịtổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp công chức, viên chức bộphận chuyên môn trả lại từ hai (02) lần trở lên đối với một trường hợp hồ sơnhưng nội dung hướng dẫn không đầy đủ, rõ ràng thì tùy theo mức độ vi phạm phảibị xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác.

Điều 10. Xử lý và giải quyết hồsơ

1. Bộ phận chuyên môn thẩm định, xửlý hồ sơ theo quy định hiện hành, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển trảkết quả giải quyết hồ sơ theo thời hạn quy định. Trường hợp hồ sơ của tổ chức,cá nhân có liên quan đến trách nhiệm giải quyết của các bộ phận, cơ quan chuyênmôn khác thì bộ phận, cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết hồ sơ chủ độngphối hợp với bộ phận, cơ quan chuyên môn có liên quan cùng xử lý hồ sơ.

2. Đối với các hồ sơ theo quy địnhphải kiểm tra thực tế trước khi giải quyết, thì công chức, viên chức chuyên mônphải có kế hoạch kiểm tra và báo cáo trực tiếp với lãnh đạo bộ phận chuyên môn(đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã).Quá trình kiểm tra thực tế phải được lập biên bản, ghi rõ các bên tham gia,thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra và biên bản được lưu giữ theo hồ sơ.

3. Đối với hồ sơ theo cơ chế mộtcửa liên thông: sau khi có kết quả giải quyết, công chức, viên chức bộ phậnchuyên môn chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển cơ quanchức năng có trách nhiệm giải quyết hồ sơ tiếp theo, kèm theo Phiếu luân chuyểnhồ sơ hoặc luân chuyển theo phần mềm điện tử. Trường hợp hồ sơ do cơ quan, địaphương giao hồ sơ chuyển đến nhưng hồ sơ chưa hợp lệ thì đơn vị nhận hồ sơ yêucầu cơ quan, địa phương giao hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướngdẫn.

Điều 11. Trả kết quả giải quyếtthủ tục hành chính

1. Sau khi nhận kết quả từ các bộphận, cơ quan chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cập nhật ngày có kếtquả giải quyết vào phần mềm hoặc sổ theo dõi. Trường hợp hồ sơ có kết quả giảiquyết sớm hơn thời gian hẹn trả kết quả thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quảkịp thời thông báo với tổ chức, cá nhân để liên hệ nhận trả kết quả.

2. Trường hợp hồ sơ đã đến ngày hẹntrả kết quả nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết thì Bộ phận Tiếp nhận và trảkết quả yêu cầu các bộ phận chuyên môn có liên quan giải trình nguyên nhân chậmtrễ bằng văn bản (đồng thời phải xin lỗi tổ chức, cá nhân nếu việc chậm trễthuộc trách nhiệm chủ quan của công chức, viên chức thụ lý; trường hợp hồ sơchậm trễ có lý do chính đáng thì phải nêu rõ lý do) gửi Bộ phận Tiếp nhận vàtrả kết quả để thông báo lại cho tổ chức, cá nhân biết và hẹn lại thời gian trảkết quả. Thời gian hẹn lại ngày trả kết quả không quá một phần ba (1/3) thờigian quy định của giải quyết thủ tục hành chính đó.

Nếu hồ sơ đã hẹn lại thời gian trảkết quả nhưng công chức, viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ vẫn tiếp tục giảiquyết trễ hẹn mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm phải bịxem xét xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác.

3. Trước khi trả kết quả, Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thựchiện các nghĩa vụ tài chính, đóng các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có); đồngthời, thu lại các giấy tờ bản gốc chuyển cho các bộ phận, cơ quan chuyên môn(đối với những thủ tục hành chính theo quy định phải thu lại các bản gốc trướckhi trả kết quả).

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơquan và địa phương trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vịtrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan trực thuộc ngành dọc Trung ươngtrên địa bàn tỉnh (cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Căn cứ các thủ tục hành chính đãđược cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính(gồm các thủ tục hành chính đã công bố, công bố mới và sửa đổi, bổ sung) thuộcthẩm quyền giải quyết, tham mưu giải quyết và phối hợp giải quyết của đơn vị đểrà soát đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vịmình. Trong đó:

- Đối với các sở, ngành: gồm cácthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành mình; các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vàcác thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm phối hợp của đơn vị mình với các sở,ngành khác và các địa phương có liên quan để giải quyết;

- Đối với Ủy ban nhân dân cấphuyện: gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhândân cấp huyện, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện, cácbộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp xã;các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấphuyện, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện với các sở,ngành;

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã:gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấpxã; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết giữa Ủy ban nhân dân cấpxã với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dâncấp huyện và các sở, ngành;

b) Xây dựng Quy chế thực hiện giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị,trong đó phải quy định rõ thời gian và trách nhiệm xử lý hồ sơ của từng bộ phậnvà cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong tiếp nhận, giải quyết và trảkết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại đơn vị mình;

c) Niêm yết công khai danh mục cácthủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo mẫu Phụ lục 01 kèmtheo Quy định này.

2. Giao trách nhiệm các cơ quan cóliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp và thời gianthực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có liênquan giữa các cơ quan, địa phương quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quy định nàynhư sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: cácthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai thuộcthẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện,các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Sở Lao động, Thương binh và Xãhội: các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực người cócông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dâncấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp vàkhắc dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh;

d) Ban Quản lý các Khu công nghiệp:nhóm thủ tục lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp, gồm các thủ tục thuộcthẩm quyền giải quyết của các sở, ngành: Ban Quản lý các Khu công nghiệp, CụcThuế tỉnh, Công an tỉnh;

đ) Sở Nội vụ:

- Nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh -cấp Thẻ Bảo hiểm y tế và Đăng ký cư trú: thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhândân cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an xã, thị trấn, Công an thị xã LaGi và Công an thành phố Phan Thiết;

- Nhóm thủ tục hành chính đăng kýkhai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú trênđịa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công anxã, thị trấn, Công an thị xã La Gi và Công an thành phố Phan Thiết;

e) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông do các sở, ngành tham mưutrình Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết quả (đối với các khâu tham mưu giải quyếtcông việc hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và trình Ủy ban nhân dântỉnh ký kết quả);

f) Sở Tư pháp: thủ tục cấp phiếu lýlịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa ántỉnh.

Các quy định về thủ tục, nhóm thủtục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại khoản nàytrước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo phảitổ chức lấy ý kiến của Sở Tư pháp và Sở Nội vụ.

3. Củng cố, sắp xếp Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả:

a) Sắp xếp bố trí và kiện toàn Bộphận Tiếp nhận và trả kết quả, phân công trách nhiệm của cá nhân có liên quanquản lý Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện theo đúng quy định tạiĐiều 3 của Quy định này;

b) Bố trí công chức, viên chức cóđủ năng lực và phẩm chất, có kỹ năng giao tiếp tốt làm nhiệm vụ tiếp nhận hồsơ. Khi làm việc, công chức, viên chức phải đeo thẻ công chức; có bảng tên vàchức danh để trên bàn làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự;

c) Bố trí phòng làm việc của bộphận tiếp nhận và trả kết quả có diện tích đáp ứng yêu cầu công việc, bố trínơi ngồi chờ cho công dân đến giao dịch. Trang bị đủ điều kiện cơ sở vật chất,thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và tiếp xúc, giao dịch vớicông dân, bố trí bàn, ghế, nước uống để phục vụ công dân khi đến giao dịch;

d) Sử dụng các biểu mẫu theo dõitình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

- Phiếu biên nhận hồ sơ: theo mẫusố 01 của Phụ lục 02;

- Phiếu hướng dẫn thực hiện thủ tụchành chính: theo mẫu số 02 của Phụ lục 02;

- Phiếu luân chuyển hồ sơ: theo mẫusố 03 của Phụ lục 02;

- Sổ theo dõi tình hình tiếp nhậnvà giải quyết hồ sơ: theo Phụ lục 03;

Ngoài các thông tin chính theo mẫuphụ lục kèm theo, tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan và địa phương bổsung thêm các thông tin cần thiết khác để quản lý, theo dõi;

đ) Đối với các các cơ quan, địaphương sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử” thực hiện như sau:

- Rà soát để đưa, cập nhật tất cảcác quy trình, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liênthông vào thực hiện trên hệ thống phần mềm điện tử; công khai các thủ tục hànhchính trên Cổng hoặc Trang thông tin một cửa điện tử của đơn vị;

- Thống nhất sử dụng và trích xuấtcác loại phiếu, sổ theo dõi và các thông tin có liên quan về giải quyết hồ sơthông qua hệ thống phần mềm điện tử;

- Ban hành Quy chế sử dụng, quảnlý, khai thác phần mềm một cửa điện tử tại đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểmtra và đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống phần mềm một cửa điệntử.

4. Thực hiện niêm yết công khai cácquy định về quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, biểu mẫu, tờkhai, mức thu phí, lệ phí đối với từng hồ sơ công việc tại Bộ phận Tiếp nhận vàtrả kết quả và trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị; mở sổ góp ý,hòm thư góp ý; niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạođơn vị và trưởng các bộ phận chuyên môn.

5. Tổ chức các hình thức thông báo,tuyên truyền thích hợp về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị thông qua cácphương tiện truyền thông, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử, … để nhân dân biếtvà giám sát việc thực hiện.

6. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánhgiá tình hình, kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạiđơn vị và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả việc thực hiệncơ chế này.

Có hình thức khen thưởng đối vớicông chức hoặc bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ và đồng thời nghiêm túc xử lý đốivới công chức hoặc bộ phận có vi phạm các quy định hoặc thực hiện không tốtnhiệm vụ theo Quy định này.

7. Các cơ quan, địa phương khôngđược dùng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính làm điều kiện để thu cáckhoản thuế, phí, lệ phí khác ngoài quy định về các khoản thu trong giải quyếtthủ tục hành chính đó.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơquan, đơn vị có liên quan trong thực hiện

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, địa phương, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và kịp thời hướng dẫn đểtháo gỡ các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này.

2. Các sở, ngành quản lý chuyênngành: căn cứ chức chức năng, nhiệm vụ ngành mình quản lý chịu trách nhiệmhướng dẫn nghiệp vụ và kê khai các biểu mẫu về thủ tục hành chính để cán bộ,công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các quyđịnh về thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan đầu mối thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông để triển khai đúng Quy định này.

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanhvà Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnhcó trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung của Quyđịnh này./.

Phụlục 01

BẢNGNIÊM YẾT DANH MỤC CÁC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ĐƠN VỊ…..

Stt

Tên thủ tục hành chính

Trích dẫn quyết định công bố bộ TTHC của cấp có thẩm quyền

Thẩm quyền ký giải quyết

Thời gian hẹn trả kết quả

Mức thu phí, lệ phí

I

Lĩnh vực

01

BẢNGNIÊM YẾT DANH MỤC CÁC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ĐƠNVỊ…..

Stt

Tên thủ tục hành chính

Trích dẫn quyết định công bố bộ TTHC của cấp có thẩm quyền, quyết định quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông của thủ tục, nhóm thủ tục hành chính

Thẩm quyền ký giải quyết kết quả cuối cùng

Thời gian giải quyết tại đơn vị

Thời gian hẹn trả kết quả

Mức thu phí, lệ phí

I

Lĩnh vực

01

Ghi chú: thời gian hẹn trả kết quảcủa thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông ghi tại phụ lục được tính thời giancộng dồn (tại các cơ quan) đến khi có kết quả giải quyết cuối cùng chuyển trảlại tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

Phụlục 02

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
BỘ PHẬN TN&TKQ
--------

Mẫusố 01

PHIẾUBIÊN NHẬN HỒ SƠ

Số/Mãsố hồ sơ: …………

Tên thủ tục hành chính:………………………………………………….……………………….

Phần dành cho người nộp hồ sơ

Họ tên:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Di động:

Thành phần hồ sơ

Thứ tự

Tên hồ sơ nộp

Số lượng

Bản chính/ bảo sao

1.

2.

3.

4.

5.

6.

……………………

Phần dành cho người nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả ngày:

…..giờ ….ngày ….tháng ….năm…

Người nộp hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày … tháng … năm……
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy này dùng để nhận kết quả. Nếu mất cần báo ngay cho CQHCNN;

- Đối với thủ tục có hẹn ngày nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, hẹn lại ngày trả kết quả thì Bộ phận một cửa ghi ngày hẹn cụ thể tại phần dành cho người nhận hồ sơ.

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
BỘ PHẬN TN&TKQ
--------

Mẫusố 02

PHIẾUHƯỚNG DẪN

Thựchiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hồ sơ của Ông (Bà):

Địachỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Tên thủ tục hànhchính:…………………………………………………………………………………..

Đề nghị Ông (Bà) bổ sung nội dungsau:

1…………………………………………………………………………….……………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………

………., ngày…. tháng…… năm………
Người hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ tên)
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢNCƠ QUAN THỰC HIỆN
--------

Mẫusố 03

PHIẾUTHEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC

Tênthủ tục hành chính:………………………………………….

1. Thông tin chung:

Tên tổ chức/cá nhân:

Số/Mã số hồ sơ:

Tổng số thời gian quy định:

…. ngày

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng thời gian thực tế:

…. ngày

2. Theo dõi quá trình xử lý:

Ngày nhận hồ sơ: ….giờ…ngày….tháng…năm…;

Ngày hẹn trả kết quả:….giờ…ngày….tháng…năm….;

Bước

Trách nhiệm thực hiện (bộ phận/cơ quan)

Nội dung công việc

Thời gian nhận xử lý

Thời gian quy định hoàn thành

Thời gian thực tế hoàn thành

Đánh giá thực hiện (đúng hạn/trễ hạn)

Thời gian giao nhận

Giao nhận

Người giao

Người nhận

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.........................

Ghi chú:

- Nội dung thông tin của phiếu theodõi xử lý do các bộ phận có liên quan cập nhật;

- Phiếu này được lưu tại hồ sơ.

(Đối với các đơn vị đã sử dụng hệthống phần mềm một cửa điện tử: việc cập nhật thông tin thực hiện trên hệ thốngphần mềm của đơn vị)

Phụlục 03

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
BỘ PHẬN TN&TKQ
--------

SỔTHEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Stt

Số/Mã hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Địa chỉ liên hệ

Thủ tục hành chính

Ngày nhận hồ sơ

Ngày hẹn trả kết quả

Ngày có kết quả giải quyết

Ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đánh giá kết quả giải quyết (đúng/trễ)

Ghi chú

Tên TTHC

Một cửa/ Một cửa liên thông

01

Ghi chú: tùy theo tình hình của mỗiđơn vị có thể lập sổ theo dõi theo từng lĩnh vực, theo loại thủ tục hành chínhtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho phù hợp trong quản lý, theo dõi.