ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCHĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế -xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phêduyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quyhoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về điềuchỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thànhphố tại Tờ trình số 1106/TT-SQHKT ngày 12 tháng 4 năm 2013 và ý kiến thẩm địnhcủa Sở Tư pháp tại Công văn số 677/STP-VB ngày 01 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy bannhân dân thành phố trái với nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy; các Ban Thành ủy;
- Ban chỉ đạo cải cách hành chính TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNGTÁC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo sự thống nhất và tăng cường hiệu lực,hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng trong công tác lập, thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quyhoạch đô thị, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển đô thị bền vững củathành phố;

2. Đảm bảo tuân thủ đúng trình tự lập, thẩm định vàphê duyệt quy hoạch đô thị.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc phối hợp, nộidung phối hợp và trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân quận - huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

2. Các hoạt động quản lý Nhà nước có liên quan đếncông tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị của các Sở,ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện đều phải thông qua cơ quan đầu mốilà Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp công tác giữa Sở Quyhoạch - Kiến trúc và các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện phảituân thủ nguyên tắc phối hợp quản lý ngành, lĩnh vực, đảm bảo sự nhất quán,thực hiện theo đúng trình tự lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; pháthuy tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, để côngtác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thànhphố đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch và đạt hiệu quả cao;

2. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn theo quy định của pháp luật, chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tintrong giải quyết công việc bảo đảm khách quan, minh bạch và hiệu quả, bảo đảmđúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định;

3. Căn cứ yêu cầu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủyban nhân dân quận - huyện, các Ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới ThủThiêm, Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lýKhu đô thị Tây Bắc thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý cácKhu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (sau đây gọi tắt là các Ban quản lý cáckhu chức năng đô thị) và các đơn vị tổ chức lập quy hoạch đô thị; các cơ quanđược hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn đã được quyđịnh, quá thời hạn này mà vẫn chưa trả lời thì xem như đồng thuận, thống nhấtvới ý kiến về số liệu hoặc phương án đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cáccơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.

Điều 4. Chế độ hội họp theo kỳ họp, phiên họp,tham dự hội nghị

1. Chế độ hội họp giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc,các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Theo yêu cầu công tác, Sở Quy hoạch - Kiến trúctổ chức họp định kỳ vào mỗi quý (trong tháng 3, 6, 9, 12), nội dung, địa điểm,thời gian do Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo đến các cơ quan, đơn vị;

b) Theo yêu cầu của Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố hoặc cần phải xem xét giải quyết kiến nghị đột xuất của các đơn vị,Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức họp đột xuất để lấy ý kiến của các cơ quan cóliên quan; đề nghị các cơ quan có liên quan được mời dự họp phải cử đúng thànhphần theo quy định, trường hợp vắng phải xin ý kiến của cơ quan chủ trì trước,phải nghiên cứu tài liệu và có ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến buổi họp,chịu trách nhiệm về ý kiến của mình; sau cuộc họp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cóvăn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Trường hợp vuợtthẩm quyền, Sở báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chế độ tham dự hội nghị: Đại diện lãnh đạo cácSở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện được mời với tính cách là thànhviên tham dự các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề của Sở Quy hoạch - Kiến trúc vềnhững vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt vàquản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

Điều 5. Về công tác tổng hợp, báo cáo,

a) Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban quản lýcác khu chức năng đô thị, các đơn vị tổ chức lập quy hoạch đô thị phải tổnghợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệtvà quản lý quy hoạch đô thị trong phạm vi quản lý (theo Mẫu của Sở Quy hoạch -Kiến trúc). Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm (chậm nhất ngày 25 của thángcuối cùng) hoặc khi có biến động, phát sinh nội dung mới và gửi về Sở Quy hoạch- Kiến trúc để tổng hợp và báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm theodõi, đôn đốc về công tác tổng hợp, báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quanvà cần phải đề ra biện pháp chế tài đối với các cơ quan, đơn vị không có báocáo hoặc có báo cáo nhưng chưa đúng thời hạn quy định nêu trên, gây chậm trễ,ảnh hưởng đến công tác tổng hợp.

Chương 2.

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾNTRÚC

Điều 6. Phối hợp trong công tác tổ chức lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng kế hoạch lập, thẩm định và phêduyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố; phối hợp các Sở, ban, ngành, cácBan quản lý các khu chức năng đô thị, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thựchiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được phê duyệt;

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm thẩmđịnh các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phốđúng theo quy trình và thời hạn đã được quy định. Trong quá trình thẩm định quyhoạch đô thị, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm thực hiệnhoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch đô thị, đúng thời hạn theo quy định và nội dunghướng dẫn của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị. Mọi sự chậm trễ thuộc tráchnhiệm của đơn vị nào, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thànhphố;

3. Khi cần thiết, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phốihợp với các cơ quan có liên quan đến nội dung đồ án quy hoạch để lấy ý kiến gópý về chuyên ngành trước 15 ngày làm việc, để có thời gian nghiên cứu trước. Cáccơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm tham gia góp ý đối với các nội dung củađồ án quy hoạch đô thị;

4. Tùy theo tính chất, nội dung, quy mô của đồ ánquy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh thànhphố, Công an thành phố tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị có liênquan đến an ninh quốc phòng.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý, tổ chứcbộ máy

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên mônnghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch đô thị trong công tác lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quy hoạch đô thị;

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợpvới các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong côngtác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy tại cơ sở đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệmvụ được giao.

Điều 8. Phối hợp về công tác tài chính

1. Hàng năm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp vớiSở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quantổ chức lập quy hoạch, để lập kế hoạch và dự toán ngân sách phục vụ cho côngtác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố công khai các quy hoạch đô thị, quy chếquản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giớitheo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố theo quy định;

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ngành có liênquan, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị, Ủy ban nhân dân quận - huyệnthực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định hiện hành về quản lýnguồn kinh phí từ ngân sách trong quá trình thực hiện công tác lập, thẩm địnhvà phê duyệt quy hoạch đô thị.

Điều 9. Phối hợp trong công tác phổ biến, góp ý,soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đô thị

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phổbiến, hướng dẫn các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyệntrong công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnhvực quy hoạch đô thị;

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện dự thảo các vănbản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và báo cáo đề xuất,trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ban, ngành cóliên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề xuất, kiến nghị cơ quan ban hànhđiều chỉnh hoặc bãi bỏ; tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan do Bộ Xây dựng, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dânquận -huyện chủ trì soạn thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét,quyết định.

Điều 10. Phối hợp trong công tác trả lời, giảiquyết, các khiếu kiện, kiến nghị người dân, công tác thanh tra kiểm tra

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận -huyện, các Ban quản lý khu chức năng đô thị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ,phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình có trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành cóliên quan để trả lời các khiếu kiện, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề liênquan đến công tác lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

2. Để đảm bảo công tác lập, thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị có kết quả tốt, đúng quy định; định kỳ 6 tháng, Sở Quy hoạch -Kiến trúc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lên kế hoạch tổ chức kiểm traỦy ban nhân dân quận - huyện, Ban quản lý khu chức năng đô thị trong việc tuânthủ các quy định của Quyết định này và các quy định khác có liên quan về côngtác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thànhphố;

3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợpvới các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong cáchoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ hàng năm quy định trongcông tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 11. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi tàiliệu, thông tin

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các Sở,ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện đón tiếp các đoàn kháchquốc tế đến Việt Nam làm việc vềực có liên quan; phối hợp thực hiện các dự ánhợp tác quốc tế có liên quan;

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợpvới các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện thường xuyên trao đổi,cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề có liên quan đến công tác lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị để bảo đảm tính thống nhất,hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dânquận-huyện, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị

1. Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan tổchức lập quy hoạch đô thị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phốtrong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định và tiến độ,kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận;

2. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát,đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theođịnh kỳ đã được quy định;

3. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các cơquan thanh tra, thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạmcông tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo quy địnhtrên địa bàn quản lý;

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúcgiải quyết các khiếu nại, kiến nghị về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị theo phạm vi trách nhiệm được giao;

5. Thực hiện công tác công bố quy hoạch đô thị, tổchức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Tham gia vào Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thịthành phố theo Quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân thành phố;

2. Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cóliên quan theo yêu cầu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận -huyện, Ban quản lý các khu chức năng đô thị và các cơ quan tổ chức lập quyhoạch đô thị để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị. Đồngthời, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợpcụ thể như sau:

2.1. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quyhoạch - Kiến trúc, các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận -huyện xây dựng kế hoạch hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách cho công tác lập,thẩm định, phê duyệt và công bố công khai quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đôthị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (không thuộc dự án đầutư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh), công tác cắm mốc giới vàquản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trình Ủy ban nhân dân thành phố phêduyệt theo quy định.

2.2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thôngvận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy bannhân dân quận-huyện, để xác định nguồn lực, kế hoạch thực hiện các hạng mục dựán ưu tiên đầu tư đã được xác định trong nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) theo từng giai đoạn phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố để công bố công khai cho cộng đồng dâncư trong khu vực quy hoạch và các tổ chức chính trị - xã hội được biết, để giámsát việc thực hiện theo quy hoạch.

2.3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, dữliệu, bản đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch đô thị, bảo đảm yêu cầu về chấtlượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Cập nhật bổ sungcác biến động trong trường hợp bản đồ không phù hợp với hiện trạng tại thờiđiểm lập quy hoạch;

b) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cho SởQuy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan tổ chức lậpquy hoạch đô thị về các dự án phát triển đô thị đã được giao - thuê đất và cácthông tin có liên quan khác, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập, thẩm địnhquy hoạch đô thị.

2.4. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, dữliệu chuyên ngành, có cập nhật bổ sung các biến động để đáp ứng yêu cầu phục vụtrong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quyhoạch đô thị;

b) Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong côngtác thẩm định quy hoạch về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các hành lang bảovệ đường bộ, đường sắt, đường thủy.

c) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thanh tra,kiểm tra về công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống kết cấu hạtầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.

2.5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra điềukiện, năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia công tác lập quy hoạch đôthị;

b) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cho SởQuy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan tổ chức lậpquy hoạch đô thị thông tin các dự án đầu tư phát triển nhà ở đã được phê duyệtdự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và các thông tin có liên quan khác để phụcvụ cho công tác nghiên cứu, lập, thẩm định quy hoạch đô thị.

2.6- Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông.

a) Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ban,ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị liên quan đến quy hoạch hạ tầng viễn thông (về cả công trìnhhạ tầng ngầm), hạ tầng công nghệ thông tin và thực hiện công tác công bố, côngkhai các thông tin quy hoạch đô thị;

b) Cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đôthị các thông tin có liên quan, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập quyhoạch đô thị;

c) Hỗ trợ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Ban quản lýkhu chức năng đô thị và Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị chức năng cóliên quan thực hiện công tác lưu trữ dữ liệu, báo cáo, thống kê, kết nối quamạng và thực hiện các giao dịch điện tử.

2.7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ.

a) Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong công tác củng cố bộ máy tổ chứcnhân sự, bổ sung nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, tổ chức cáclớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chứcthực hiện công tác quản lý quy hoạch;

b) Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vềthi đua, khen thưởng trong công tác quy hoạch cho các sở, ngành, đơn vị chứcnăng trên địa bàn thành phố.

c) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí để xét thiđua khen thưởng hàng năm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác lập,thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị.

2.8. Trách nhiệm của Sở ngành khác

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban quản lý các khu chức năng đôthị, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị các thông tin có liên quan đếnđịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng quy hoạch phát triển ngành -lĩnh vực, để phục vụ công tác nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị;

b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, SởQuy hoạch - Kiến trúc và các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận -huyện trong việc xác định nguồn lực, kế hoạch, thực hiện các hạng mục dự án ưutiên đầu tư đã được xác định trong nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) để công bố công khai.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu tráchnhiệm thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này;định kỳ 06 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dânthành phố;

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quychế này, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm phốihợp thực hiện;

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Banquản lý các khu chức năng đô thị phản ánh kịp thời về Sở Quy hoạch - Kiến trúcđể hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Quy hoạch - Kiến trúctổng hợp, báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổsung Quy chế này cho phù hợp./.