ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊACHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢNKHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGTRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lươngcơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lýđất đai;

Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường banhành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ; Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mứckinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường banhành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắnliền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1673/TTr-STNMT ngày 9 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đấtđai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Bản đồ chuyên đềvà xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Bộ Đơn giá được xây dựng theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng và đơngiá nhân công lao động phổ thông 100.000 đồng/công cho khu vực nông thôn; 120.000đồng/công cho khu vực đô thị.

Trong trường hợp mức lương cơ sởcủa Nhà nước và đơn giá nhân công lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh có thayđổi thì các chi phí trong đơn giá được điều chỉnh theo chi phí nhân công laođộng kỹ thuật và chi phí nhân công lao động phổ thông điều chỉnh; chi phí nhâncông được tính điều chỉnh như sau:

a) Chi phí nhân công lao động kỹthuật:

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động kỹ thuật đã tính trong đơn giá

x H

Trong đó: H = Mức lương cơ sởmới/1.150.000 đồng

b) Chi phí nhân công lao động phổthông:

- Đối với khu vực nông thôn:

Chi phí nhân công lao động phổ thông điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động phổ thông đã tính trong đơn giá

x P

Trong đó: P = Tiền công lao độngphổ thông mới/100.000 đồng.

- Đối với khu vực đô thị:

Chi phí nhân công lao động phổ thông điều chỉnh

=

Chi phí nhân công lao động phổ thông đã tính trong đơn giá

x Q

Trong đó: Q = Tiền công lao độngphổ thông mới/120.000 đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 37/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị vềviệc ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địachính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Trị.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính quản lý và hướng dẫn áp dụng bộ Đơn giá này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường