UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINHPHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ VIỆC THỰC HIỆN PHÁT LẠI CHƯƠNG TRÌNHPHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứLuật Báo chí ngày 28/12/1989;

Căn cứLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông liên tịch số 17/2010/TT LT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình thuộc UBNDcấp huyện;

Căn cứThông tư liên tịch số 225/2012/TT LT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thôngvề việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chươngtrình mục tiêu quốc gia đưa thôngtin về sở miền núi, vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015;

Căn cứNghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Caivề mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộcthiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghịcủa Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 45/TTr-STTTT ngày 06/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh:

Quyết định yquy địnhmức chi,quản lý và sdụngkinh phí tnguồn ngânsách địa phương h tr việc thực hiện phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng n tộc thiểu s tại 05 Đài Truyền thanh-Truyền hình c huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo n và n n (gọi chung là Đài Truyền thanh-Truyềnhình c huyện) không thuộc đối tượng th hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin v cơ s miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015.

2. Đốitượng áp dụng:

a) Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên và Văn Bàn.

b) Các quan, đơn vị, tổ chức, nhân liên quan đến quản hướng dẫnthực hiện việc phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tại ĐàiTruyền thanh-Truyền hình các huyện quy định tại Khoản 1 Điềunày.

Điều 2.Mức chi hỗ trợ

1. Phát lại các chương trình phát thanh thời lượng từ 15 phút đến 30 phút:200.000 đồng/ chương trình/ lần.

2. Phát lại các chương trình truyền hình thời lượng từ 15 phút đến 30 phút:400.000 đồng/ chương trình/ lần.

Điều 3.Định mức và số lần phát lại được hưởng mức hỗ trợ

1. Đối với chươngtrình phát thanh:02 chương trình/01 tuần; phát lại 02 lần/ 01 chương trình/ 01 tuần.

2. Đối với chương trình truyền hình: 01 chương trình/ 01 tuần; phát lại 02 lần/ 01 chương trình/ 01 tuần.

Điều 4. Nguyên tắc t chức phát lại c chương trình phát thanh, truyền hình

1. Thông báo khung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình tiếng dântộc thiểu số: Đài Phát thanh-Truyền hìnhtỉnh gửi thông báo khung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểusố năm 2014, 2015 cho Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định nàyđể làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát lại các chương trình phát thanh, truyền hìnhtiếng dân tộc thiểu số.

a) Đối với m 2014: Sau 03 ngày k t ngày Quyết định y có hiệu lực thi hành.

b) Đối vớinăm 2015: Trước ngày 30/11/2014.

2. Xây dựngvà trình phê duyệt kế hoạch phát lại các chương trình phát thanh, truyền hìnhtiếng dân tộc thiểu số.

Căn cứ khung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểusố do Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cung cấp kế hoạch hoạt động của đơn vịtrong năm 2015 năm 2015,Trưởng Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch và trình UBND cùng cấp phê duyệt theo quy định dướiđây để làm căn cứ tổ chức thực hiện:

a) Năm 2014: Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này hiệu lực thihành.

b) Năm2015: Trước ngày 10/12/2014.

3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát lại các chương trình phát thanh,truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, UBND huyệnphải gửi Quyết định phê duyệt đó đến Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để tổng hợp, theo dõi tổ chức thực hiện.

Điều 5.Nguồn kinh phí, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí

1. Nguồnkinh phí:

Kinh phí thực hiện hỗ trợ phát lại chương trìnhphát thanh, truyềnhình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh LàoCai do ngân sách tỉnh đảm bảo; đượcgiao trong dự toán chi hằng năm của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyệntheo phân cấp quảnlý ngân sách.

2. Quản lývà sử dụng nguồn kinh phí:

Quản lý, sửdụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chế độ theo các quy định hiện hànhcủa pháp luật về ngân sách và tài chính.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Ch trì, phối hợp với Sichính hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định y.

b) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh các quan, đơnvị có liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát lại các chươngtrình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thựchiện.

2. Sở Tài chính:

a) Hướngdẫn các huyệnđược thụ hưởngchính sách hỗ trợ theo Quyết định nàyxây dựng dự toán kinh phí, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định.

b) Kiểm traviệc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

3. Đài Phátthanh-Truyền hình tỉnh:

a) Thông báo khung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình tiếng dântộc thiểu số cho Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện theo quy định tại Khoản 1,Điều 4 của Quyết định này.

b) Theo dõi, đôn đốc ĐàiTruyền thanh-Truyền hình huyện triển khai thực hiệnkế hoạch phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số.

c) Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông các quan liên quan đánhgiá kết quả việc phát lạicác chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

4. UBND cáchuyện:

a) Phê duyệt kế hoạch phát lại các chương trình phátthanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểusố theo đề nghị của Trưởng Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện; Chỉ đạoĐài Truyền thanh-Truyền hình huyện tổ chức thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Gửiquyết định phê duyệt kế hoạch phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểusố cho Sở Thông tin Truyền thông,Đài Phát thanh- Truyềnhình tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định này.

5. Đài Truyềnthanh-Truyền hình các huyện:

a) Xây dựng kế hoạch phát lại chươngtrình phát thanh,truyền hình tiếngdân tộc thiểu số, lập dự toán kinh phí theo định mức quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyếtđịnh này, trình UBND cùng cấp phêduyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Căn cứtình hình thực tế việc thực hiện phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Trưởng Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện quyđịnh mức chi cụ thể từ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nội dung chi bao gồm: xây dựng kế hoạch, chi trả tiền điện, nhân công, vật thiếtyếu các công việc liên quan đến phát lại chương trình phát thanh,truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trongviệc thực hiện quản sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ được cấp đảm bảo đúng chế độ chi trả và thanh quyết toán tàichính.

c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 7. Thời điểm áp dụng

Chính sáchnày được áp dụng từ ngày 01/8/2014 cho đến hết ngày 31/12/2015.

Điều 8.Điều khoản thi hành

1. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin Truyền thông,Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh-Truyềnhình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên Văn Bàn; Thủ trưởngcác quan, đơn vị vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc các tổ chức, nhân kịp thời phảnánh về Sở Thông tin Truyềnthông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng