ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNGTHỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gc, chứng thực bản sao từ bản chính, chngthực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần thù lao côngchứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố, xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm tra văn bn QPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Cng TTĐT tnh;
-
Công báo tnh;
-
Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ MỨC TRẦN CHIPHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s36/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Điều 1. Đối tượngáp dụng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy định nàyquy định mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành ngh công chng (Phòng Công chứng, Văn phòng côngchứng) và mức trần chi phí chứng thực đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (gi tắt cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

2. Người yêu cucông chứng phải tr thù lao khi yêu cầu tổ chứchành nghcông chứng thựchiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, in, chụp, đánh máy giy tờ, văn bn và các việckhác liên quan đến việc công chứng.

3. Ngưi yêu cu chứng thực tại các tchứchành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan thực hiện chứngthực in, chụp, đánh máy giy tờ, văn bn thì phải nộp chi phí để thực hiện việc đó.

Điều 2. Mức trầnthù lao công chứng

1. Soạn thảo(bao gồm soạn, đánh máy, in ấn) các hợp đồng, giao dịch và các việc khác liênquan đến công chứng.

a) Soạn thảo hợp đồng, giao dịch vềcác loại về bt động sản, động sản làxe ô tô, tàuthuyn, phương tiện thủy nội địa, di chúc, văn bản khai nhận di sản, thỏathuận phân chia di sản: tối đa 120.000 đng/hợp đồng,giao dịch.

b) Soạn thảo hpđồng mua bán, tặng cho xe mô tô, gắn máy: tối đa 50.000 đồng/hợp đồng.

c) Soạn thảo giấy ủy quyền, văn bảntừ chối nhận di sản, thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: tối đa 100.000đồng/hợp đồng, giao dịch.

d) Soạn thảo các loại hợp đồng, giaodịch khác: tối đa 70.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

2. Đánhmáy, sao chụp giấy tờ, văn bản công chứng

a) Đánh máy giấy tờ, văn bản (bao gồmin văn bản): tối đa 5.000 đồng/trang giấy A4.

b) Sao chụp (photocopy) giy tờ, văn bản: ti đa 500 đồng/trang đối với giấy A4và 2.000 đồng/trang đối với giấy A3.

3. Dịch giấy tờ, văn bản

a) Dịch từ tiếng nước ngoài sangtiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài áp dụng đối với các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ theo quy định pháp luật cóbiểu mẫu: tối đa 60.000 đồng/trang giấy A4.

b) Dịch từ tiếng nước ngoài sangtiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: tối đa100.000 đồng/trang giấy A4 (350 từ).

Trường hp hơn1/2 trang (từ 175 từ trở lên) nhưng chưa đ 01 trang, mức thu đưc tính bằng01 trang.

Trường hợp chưa tới 1/2 trang (dưới 175 từ), mức thu được tính bng 1/2 mức thu nêu trên.

4. Người yêu cầu công chứngchỉ trả thù lao khi có yêu cầu tổ chức hành nghề côngchứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịchgiấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Trường hợp các hợp đồng, giao dịchliên quan đến việc công chứng do tổ chức, cá nhân tự soạn thảo bảo đảm các nộidung theo quy định của pháp luật thì các tổ chức hành nghề công chứng khôngđược yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch, cácvăn bản được nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 3. Mức trần chi phíchứng thực

1. Đánh máy, in giấy tờ, văn bản: tốiđa 5.000 đồng/trang giấy A4.

2. In giấy tờ, văn bản: tối đa 2.000đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi tối đa 1.500 đồng/trang.

3. Sao chụp (photocopy) giấy tờ,văn bản: tối đa 500 đồng/trang đối với giấy A4 và 2.000đồng/trang đối với giấy A3.

Điều 4. Quản lý, sử dụng mứctrần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực

Các cơ quan, tổ chức thu có trách nhiệmlập hóa đơn tài chính, phiếu thu cho đối tượng nộp theo quy định của Bộ Tàichính; quản lý, sử dụng thù lao công chứng, chi phí chứng thực và thực hiện nghĩavụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thựchiện

1. Trách nhiệm của các tổ chức hànhnghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhândân cấp xã:

- Sau 05 ngày kể từ ngày Quyết địnhnày có hiệu lực, căn cứ mức trần các loại thù lao công chứng và mức trần chiphí chứng thực quy định tại Điều2, Điều3 Quy định này, các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủyban nhân dân cấp xã phải xác định mức thù lao công chứng và chi phí chứng thựcbằng văn bản đi với từng loại việc cụ thể nhưng khôngđược vượt quá mức trần quy định tại Quy định này; đồng thời thông báo bằng vănbản cho Sở Tư pháp biết.

- Niêm yết đầy đủ, công khai tại trụsở của cơ quan, tổ chức tại vị trí thuận lợi nht chongười yêu cầu công chứng, chứng thực được biết; đồng thời có trách nhiệm giảithích rõ cho người có yêu cầu công chứng, chứng thực về mức thù lao công chứngvà chi phí chứng thực.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phihợp STài chính, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, giám sát các cơ quan,tổ chức hành nghcông chứng trong việc thu các khoản thùlao công chứng, chi phí chứng thực và xử lý hành vi viphạm theo quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướngdẫn việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thù lao công chứng và chi phí chứngthực cho cơ quan, tổ chức thu theo quy định./.