ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36 / 2015/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 2 VÀBỔ SUNG KHOẢN 4, ĐIỀU 7 CỦA QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍTHAM GIA ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2012/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấugiá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chínhtrong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tangvật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá,phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcsửa đổi điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1, Điều 2 và bổ sung khoản 4, Điều 7 của Quy định mứcthu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh TiềnGiang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 2 như sau:

“1. Đối tượng nộp phí đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tạiNghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản (gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ) phải nộp phí đấu giá tàisản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp doHội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.”

2. Bổ sung khoản 4, Điều 7 như sau:

“4. Riêng khoản thu phí của người tham gia đấu giá quyền sửdụng đất, tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quy định tại điểm bvà điểm c khoản 1, Điều 9 Thông tư số 48/2012/TT-BTC Trung tâm Dịch vụ bán đấugiá tài sản, Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá quyền sửdụng đất được sử dụng để chi trả các chi phí được phép chi quy định tại khoản2, Điều 11 Thông tư số 48/2012/TT-BTC theo biên bản thanh lý hợp đồng bán đấugiá. Phần còn lại, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Doanh nghiệp bán đấugiá tài sản, Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển về cơquan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nộidung chi còn lại quy định tại Điều 11 Thông tư số 48/2012/TT-BTC .”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏQuyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi khoản 1, Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý,sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hànhkèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Giám đốc SởTài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc SởTài chính, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, BCA, BTP;
- Cục KTVB-BTP;
- TTTU,TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Website tỉnh; CB tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrần Kim Mai