ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HIỆNVẬT VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐẮK LẮK"

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐẮK LK

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua - Khen thưởng, ngày 16/10/2013;

Căn cứNghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dântỉnh về việc ban hành quy định khen thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựngvà phát triển tỉnh Đắk Lắk";

Xét đềnghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 286/TTr-SNV ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định hiệnvật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựngvà phát triển tỉnh Đắk Lắk".

Điều2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện; theodõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ 06 tháng, hàng năm báocáo UBNB tỉnh.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địabàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ Nội vụ;
-
Ban TĐKT Trung ương;
-
Thường trực Tỉnh ủy,
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội;
-
UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
-
Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
-
Các Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
-
Công báo tỉnh, Báo Đk Lắk, cổng TTĐT tỉnh;
-
Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
-
Lưu: VT, TH (Ph 200b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

QUY ĐỊNH

HIỆN VẬT VÀ TRÌNHTỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT TẶNG HUY HIỆU "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNHĐẮK LẮK"
(Ban hành kèm theo Quyết định số36/2015/QĐ - UBND, ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy địnhnày quy định về hiện vật khen thưởng và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk"(sau đây gọi tắt là Huy hiệu).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh:

Các cơ quanNhà nước, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia vào việc xét và đềnghị khen thưởng Huy hiệu "vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh ĐắkLắk" (sau đây gọi tắt là Huy hiệu) phải thực hiện theo các quy định củaQuyết định này;

Các nộidung khác không có trong Quy định này thì thực hiện theo Quy định tại Nghịquyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnhĐắk Lắk về việc khen thưng hình thức Huy hiệu "Vì sựnghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk".

Chương II

HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, H SƠXÉT TẶNG

Điều 3. Hiện vật khen thưởng:

Hiện vậtkhen thưởng gồm: Huy hiệu, Hộp đựng Huy hiệu, Giấy chứng nhận Huy hiệu.

1. Huy hiệu:

- Phần cuống:Viền ngoài làm bằng kim loại màu vàng, nền trong làm bằng kim loại màu nâu đỏ,hình chữ nhật, kích thước: 30 x 10 mm; chính giữa có in dòng chữ "TNH ĐẮK LẮK".

- Phầnthân: Làm bằng kim loại màu vàng, dập nổi khuôn hình ngôi sao năm cánh cáchđiệu, đường kính chiều ngang 45 mm; đường kính chiu dọc43 mm; phía trong là hình tròn đường kính 22 mm, ăn mòn đổ dòng chữ: “Vì sựnghiệp xây dựng và phát triển”; chính giữa hình tròn là biu trưng của tỉnh Đk Lắk; phần nền hình tròn dậpchìm màu nâu đỏ thể hiện là màu đất đỏ Bazan và màu của hạt Cà phê.

- Chất liệu:Hp kim mạ nhũ vàng.

2. Hộp đựng Huy hiệu:

- Quy cách:Hộp nhựa âm dương, gồm 02 phần gắn vào phần đáy và nắp.

- Màu sắc:Nắp dưới hộp màu đỏ và nắp trên hộp màu trắng.

- Kích thước:Chiều dài hộp 9 cm, chiều rộng hộp 7 cm.

- Đáy hộpcó lót 01 miếng nhung màu đỏ.

3. Giấy Chứng nhận:

- Làm bằnggiấy trắng định lượng 150g/m2, kích thước phía trong đường trang tríhoa văn kích thước 210 X 148 mm; chính giữa phía trên in Quc huy; phía trong in trên nền chìm biểu trưng tỉnh Đắk Lắk. Góc bêntrái có hình Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk".

- Chữ introng giấy chứng nhận: Phía trên là Quốc hiệu; tiếp đến là các dòng chữ “ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK"; "TẶNG"; "HUY HIỆU"; "VÌSỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐẮK LẮK"; tiếp đến câu tuyên dương "Đãcó nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đk Lắk”.

Điều 4: Hồ sơ và thời gian tiếp nhận:

1. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng Huy hiệu:

a) Hồ sơ:

- Tờ trìnhđề nghị xét tặng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Biên bảnhọp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị.

- Danh sáchtrích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng.

- Báo cáotóm tắt quá trình công tác hoặc tóm tắt thành tích của các cá nhân đề nghị xéttặng.

(Có mẫu banhành kèm theo)

b) Số lượnghồ sơ: 02 bộ

c) Hồ sơ đềnghị tặng Huy hiệu của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khenthưởng) để tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định tặng Huy hiệu.

2. Thời gian:

a) Thờigian xét tặng Huy hiệu cho các cá nhân trong tỉnh thực hiện thường xuyên hàng nămcụ th:

- Đợt 1:Trình xét tặng trước ngày 01 tháng 02 hàng năm để xét tặng nhân dịp Kỷ niệmngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (ngày 10 tháng 3).

- Đợt 2:Trình xét tặng trước ngày 01 tháng 05 hàng năm để xét tặng nhân dịp Kỷ niệmNgày truyền thống thi đua yêu nước 11/6.

b) Việc xéttặng cho đối tượng ngoài tỉnh, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nướcngoài được thực hiện thường xuyên, không quy định thời gian và được thực hiệnngay sau khi có thành tích đóng góp được cơ quan, đơn vị trong tỉnh xét và đềnghị.

Điều 5. Tuyến trình xét tặng Huy hiệu:

1. Việc xétvà đề nghị tặng Huy hiệu cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệpxây dựng và phát triển của tỉnh thực hiện theo nguyên tắc cấp nào, cơ quan nàoqun lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chiếnsỹ, người lao động hiện đang công tác, lao động, sản xuất hoặc trước khi nghỉchế độ chịu trách nhiệm lập hồ sơ đnghị khen thưởng.

2. Đối vớicá nhân ngoài tỉnh có công lao, thành tích đóng góp cho sự phát triển của tỉnhthuộc ngành, lĩnh vực, địa phương nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó xét vàlập hồ đề nghị khen thưởng.

3. Đối vớiNgười nước ngoài, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên quan đến ngành, lĩnhvực, địa phương nào thì cơ quan, đơn vị đó lập hsơ vàphối hp Sở Ngoại vụ để xét, đề nghị khen thưởng.

4. Sở Nội vụ(Ban Thi đua khen thưởng) tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cơ sở, thẩm địnhvà xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có)trước khi trình UBND tỉnh khen thưởng.

Điều 6. Kinh phí xét tặng:

- Kinh phíxét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk"do ngân sách tỉnh cấp hàng năm, được quản lý thng nht qua Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh.

- Việc quảnlý, sử dụng Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh thực hiện theo quy định của BộTài chính

- Việc sử dụngkinh phí để chi cho các nội dung sau:

+ Làm hiệnvật khen thưởng (Huy hiệu, Hộp đựng, Phôi Giấy chứng nhận và in Giấy chứngnhận).

+ Tiền thưởngtheo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

+ Chi chocông tác họp xét, thẩm định hồ sơ, tổ chức Lễ trao tặng.

Điều 7. Xử lý vi phạm:

- Tổ chức, cánhân nào không trung thực trong việc kê khai thành tích, thời gian công tác đểđược xét tặng Huy hiệu thì bị thu hồi Huy hiệu, Giy chứngnhận, tin thưởng và tùy theo mức độvi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

- Việc thuhồi Huy hiệu của cá nhân vi phạm thực hiện theo quy định của Pháp luật về Thiđua, Khen thưởng.

Điều8. Tổ chức trao tặng:

- Việc tchức trao tặng Huy hiệu sẽ được tchức vào dịpkỷ niệm chiến thng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk(ngày 10 tháng 3) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6).

- Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị tổ chức trao tặng cho các cá nhân thuộc phạm vi quản lý củacơ quan, đơn vị hoặc các cá nhân ngoài tỉnh do cơ quan, đơn vị trình khenthưởng.

- Sở Nội vụ(Ban Thi đua khen thưởng) tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ltraotặng cho cá nhân Lãnh đạo của tỉnh; phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức trao tặng choNgười nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài.

- Việc tổchức trao tặng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm củacác cấp, các ngành:

1. Sở Thôngtin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền phổbiến rộng rãi quy chế này.

2. Giám đốcSở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khaithực hiện Quy chế này.

Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh vềUBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ) để kịpthời chỉ đo, xử ./.