HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 36-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN CÓ LÃI VÀ CÓ THƯỞNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để tạo thuận lợi và khuyến khíchnhân dân gửi tiền tiết kiệm;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay banhành kèm theo theo quyết định này Thể lệ tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi vàcó thưởng.

Điều 2. Thể lệ này thay thếtất cả các thể lệ gửi tiền tiết kiệm hiện hành và áp dụng thống nhất trong cảnước kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1978

Điều 3. Đồng chí Tổng Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Hùng

THỂ LỆ

GỬITIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN CÓ LÃI VÀ CÓ THƯỞNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 36-CP ngày 09-02-1978 của Hội đồng Chính phủ)

Điều 1. Nhà nước khuyến khíchnhân dân gửi tiền vào quỹ tiết kiệm vì lợi ích của nền kinh tế quốc dân và lợiích của người gửi tiền.

Điều 2. Tiền gửi vào quỹ tiếtkiệm thuộc quyền sở hữu của người có tiền gửi, được pháp luật Nhà nước bảo hộ.

Điều 3. Lãisuất gửi tiền tiết kiệm là 6% một năm; trong đó 4,32% dành để trả lãi và 1,68%làm giải thưởng xổ số.

Điều 4. Lãicủa tiền gửi tiền tiết kiệm tính theo ngày, Tiền thưởng cho người gửi tiền tiếtkiệm được thực hiện bằng xổ số (mỗi năm hai lần và cứ 10.000 số thì có 404 sốtrúng thưởng, gồm:

1 giải thưởng đặc biệt không quá

3000 đồng

1 giải nhất không quá

1000 đồng

2 giải nhì, mỗi giải không quá

500 đồng

100 giải ba, mỗi giải không quá

50 đồng

200 giải tư, mỗi giải không quá

30 đồng

100 giải khuyến khích, mỗi giải

10 đồng

Điều 5. Người có tiền gửiquỹ tiết kiệm có các quyền lợi sau đây:

- Gửi và lĩnh tiền lúc nào cũng được,gửi và lĩnh bao nhiêu cũng được;

- Được hưởng lãi tiền gửi và đượcthưởng theo xổ số;

- Được miễn lệ phí chuyển tiền gửitiết kiệm khi thay đổi chỗ ở;

- Được ủy quyển cho người khác gửihoặc lĩnh tiền cho mình.

Điều 6. Khi gửi tiền lần đầuvào quỹ tiết kiệm, người có tiền gửi đăng ký họ,tên và chữ ký tại quỹ tiết kiệmvà được cấp sổ tiết kiệm; nếu bị mất sổ tiết kiệm, người có tiền gửi phải báongay cho quỹ tiết kiệm biết để ngăn ngừa kẻ gian lợi dụng.

Điều 7. Quỹ tiết kiệm có tráchnhiệm:

- Phục vụ nhân dân gửi tiền và lĩnhtiền được thuận tiện, nhanh chóng; thí điểm và mở rộng dần việc gửi tiền ở nơinày, lĩnh tiền ở nơi khác;

- Giữ bí mật tên người có tiền gửivà số tiền gửi;

- Bảo đảm mọi quyền lợi của ngườicó tiền gửi;

- Bồi hoàn những thiệt hại do quỹtiết kiệm gây ra.