HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 36-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC CỦA BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/07/1960;
Căn cứ vào Nghị định số 147-CP ngày 19/08/1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số tổ chức của Bộ Cơ khí và luyện kim như sau:

- Chuyển Cục kiến thiết cơ bản thành Vụ xây dựng cơ bản;

- Chuyển Cục đào tạo thành Vụ đào tạo;

- Chuyển Vụ nghiên cứu quản lý kinh tế thành Vụ tổ chức và quản lý;

- Giải thể Cục khai khoáng địa chất và Vụ Cơ khí địa phương; chuyển nhiệm vụ của hai đơn vị này vào các tổ chức quản lý kỹ thuật và nghiệp vụ khác thuộc Bộ.

Điều 2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cụ thể cho các đơn vị nói ở điều 1 theo nguyên tắc tinh giản tổ chức, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Những điều quy định trước đây về tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị