ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH CƠ QUAN THƯƠNGMẠI LIÊN XÔ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ luật tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Căn cứ công văn số 364/VP7 ngày2-10-1979 của Phủ Thủ tướng đồng ý cho cơ quan đại diện thương mại Liên Xô đặtchi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;
– Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hànhkèm theo quyết định này bản “Quy định về một số chế độ hoạt động đối với Chinhánh cơ quan đại diện thương mại Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. – Giao cho SởNgoại vụ:

a) Truyền đạt cho Chi nhánh cơquan đại diện thương mại Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh nội dung bản quyđịnh được ban hành và những luật lệ hiện hành của nước Việt Nam đối với ngườinước ngoài và cơ quan nước ngoài để chi nhánh cơ quan đại diện thương mại LiênXô tại thành phố Hồ Chí Minh biết và chấp hành.

b) Phổ biến nội dung bản quy địnhđến các ban, ngành, sở của thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện để mỗinơi tùy theo chức năng và trách nhiệm của mình thực hiện những vấn đề có liênquan đến mình, đảm bảo cho các quy định của thành phố, cũng như các luật lệ củaNhà nước đối với người nước ngoài và cơ quan nước ngoài được chấp hành tốt.

Điều 3. – Bản “Quy địnhvề một số chế độ hoạt động đối với Chi nhánh cơ quan đại diện thương mại LiênXô tại thành phố Hồ Chí Minh” có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. – Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

QUY ĐỊNH

MỘTSỐ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH CƠ QUAN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI LIÊN XÔ TẠITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo QĐ số 36/QĐ-UB ngày 26-3-1980)

Căn cứ vào công văn số 364/VP7 ngày 2-10-1979 của Phủ Thủ tướng đồng ý cho cơ quan đại diện thương mại Liên Xôđặt chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếu theo luật lệ hiện hành của nướcCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhằm giúp cho cơ quan này hoạt động thuậnlợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể một số chế độ hoạtđộng đối với Chi nhánh cơ quan đại diện thương mại Liên Xô (dưới đây gọi tắt làchi nhánh) như sau:

1. Cán bộ, nhân viên của chinhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và những người trong gia đình họ phải đăng ký ởSở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 48 giờ kể từ khi đến thànhphố.

2. Cán bộ, nhân viên của chinhánh và những người trong gia đình của họ được tự do đi lại trong khu vực nộithành, trừ những khu vực cấm. Giấy tờ đi lại hợp lệ trong khu vực nội thành làhộ chiếu và giấy chứng nhận là cán bộ, nhân viên chi nhánh do Sở Ngoại vụ thànhphố cấp. Việc đi lại ngoài khu vực nội thành cần có giấy thông hành do Sở Ngoạivụ thành phố cấp.

3. Người đứng đầu và cán bộ chinhánh được ra vào các cảng và sân bay thuộc thành phố để đón tiếp khách lên tàuthủy và máy bay Liên Xô đậu ở cảng và sân bay sau khi được Sở Ngoại vụ thànhphố cấp giấy phép. Giấy phép ra vào cảng và sân bay có thể được cấp với thờihạn 3 tháng.

Nhân viên chi nhánh muốn ra vào cảngvà sân bay để lên tàu thủy hoặc máy bay Liên Xô thì được Sở Ngoại vụ cấp giấyphép từng trường hợp một theo đề nghị của chi nhánh.

4. Trong khi thực hiện chức năngvà nhiệm vụ của mình, chi nhánh được:

a) Trực tiếp giao dịch với cáccơ quan của Bộ Ngoại thương đặt tại thành phố (Phân cục Hải quan, Phân cục kiểmnghiệm …), các chi nhánh thuộc các tổ chức ngoại thương đặt tại thành phố (chinhánh phòng thương mại, các Tổng Công ty và Liên hiệp Công ty xuất nhập khẩuthành phố) và các cơ quan dịch vụ sau đây:

– Cơ quan ngân hàng đểlĩnh, gửi tiền và thanh toán.

– Cơ quan bưu điện để gửi,nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm.

– Cơ quan phục vụ đại diệnnước ngoài và các cơ quan phục vụ công cộng để giải quyết những yêu cầu sinhhoạt hàng ngày như cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng khác, điệnnước, cấp cứu, cứu hỏa, chữa bệnh, v.v…

b) Tiếp xúc với cơ quan, đoànthể của thành phố (không phải số cơ quan được nêu phần trên cũng như tiếp xúcvới nhân dân sẽ thực hiện đúng theo tinh thần thông tư 09/TT-UB ngày 25-4-1978của Ủy ban Nhân dân thành phố.

5. Chi nhánh muốn tổ chức chiêuđãi, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, … tại trụ sở cơ quan và cómời khách Việt Nam thì phải báo cho Sở Ngoại vụ rõ lý do, thời gian, nội dungtriển lãm, phim định chiếu và danh sách khách Việt Nam định mời. Chi nhánh muốnhoạt động tương tự ngoài trụ sở cơ quan phải được phép của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh.

6. Chi nhánh muốn tuyển dụngngười Việt Nam hoặc người có quốc tịch khác tại thành phố Hồ Chí Minh làm nhânviên phục vụ cho cơ quan hoặc cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan phải thôngqua Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

7. Khi có người không thuộc biênchế chi nhánh tạm trú ở cơ quan hoặc nhà của cán bộ, nhân viên thuộc cơ quanthì phải đem hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác của người tạm trú đến đăng kýtạm trú. Người tạm trú có hộ chiếu ngoại giao đăng ký tại Sở Ngoại vụ; nhữngngười tạm trú khác đăng ký tại Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh.