ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm trong bản Quy chế hoạt động của

Trạm kiểm soát liên ngành tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới

tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-UB

ngày 20 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh

____________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30/6/1989;

Căn cứ Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) số 94/CT ngày 25/3/1992 về tổ chức quản lý thị trường vùng biên giới Việt - Trung trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Điều 10, mục A điểm 2 của bản Quy chế như sau:

"Ở các bãi hàng chờ làm thủ tục quản lý thuế, chỉ có hai lực lượng là Hải Quan và thuế ... thu thuế và các loại lệ phí" nay bổ sung sửa đổi là "Ở các bãi hàng chờ làm thủ tục quản lý thuế có 3 lực lượng là Hải Quan, Thuế vụ và Bộ đội Biên phòng; nhiệm vụ cụ thể của 3 lực lượng:

+ Bộ đội Biên phòng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Hải Quan và Thuế vụ thực hiện quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách về hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế và các loại phí.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Hải Quan tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên ngành các cửa khẩu căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm