ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐMỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới thủ tục hành chính“thẩm định công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch vàthiết kế xây dựng” lĩnh vực quy hoạch xây dựng (phụ lục kèm theo) thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhvà Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

PHỤ LỤC

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

CÔNG BỐ MỚI THỦTỤC HÀNH CHÍNH “THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤCVỤ QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG” LĨNH VỤC QUY HOẠCH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

A. Nội dung của thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảthuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần,tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồsơ, hẹn ngày trả kết quả và giao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếpnhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh chuyển hồ sơ đến phòng nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức nhận kết quả giảiquyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòngSở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, như sau:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trảlại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sángtừ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáuhàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnhTrà vinh.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định (theo mẫu Phụ lục 2 kèmtheo Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 19/6/2011 của Bộ Xây dựng) (bản chính).

- Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thựchiện công việc khảo sát; hợp đồng; phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phêduyệt (bản sao có chứng thực)

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát(bao gồm bản vẽ và thuyết minh) (bản chính).

- Các văn bản pháp lý có liên quan, như: chủtrương chấp thuận của cấp có thẩm quyền, … (bản sao không cần chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 03 ( ba ) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:Trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức hoặc Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quyđịnh: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựngtỉnh Trà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báocáo kết quả thẩm định.

h) Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí thẩm định theo tỷ lệ % (phần trăm) chiphí thực hiện công việc theo Thông tư 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày27/02/2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính:

- Tờ trình thẩm định (theo mẫu Phụ lục 2 kèm theoThông tư 05/2011/TT-BXD ngày 19/6/2011 của Bộ Xây dựng)

k) Yêu cầu, điều kiệnthực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý củathủ tục hành chính:

- Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày19/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu côngtác khảo sát lập bản đồ địa phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

- Thông tư 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướngdẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo thực hiệnthủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 2

(Banhành kèm theo Thông tư 05 / 2011/TT-BXD , ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........

TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH CÔNGTÁC KHẢO SÁT ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Kính gửi: (têncơ quan, tổ chức thực hiện thẩm định)

- Căn cứ Thông tư số …/2011/TT-BXD ngày … của BộXây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảosát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

Chủ đầu tư trình thẩm định công tác khảo sát đođạc lập bản đồ địa hình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:…………………………………………………………………………...

2. Chủ đầu tư:………………………………………………………………………….

3. Nhà thầu khảo sát:………………………………………………………………….

4. Chủ nhiệm khảo sát:……………………………………………………………….

5. Mục tiêu (phục vụ lập quy hoạch, thiết kế xâydựng):………………………

6. Nội dung và quy mô (nêu tỷ lệ bản đồ, diệntích đo vẽ):……………………

7. Địa điểm khảo sát:…………………………………………………………………

8. Nguồn vốn đầu tư:…………………………………………………………………

9. Thời gian thực hiện:……………………………………………………………….

10. Các nội dung khác:……………………………………………………………….

11. Kết luận:……………………………………………………………………………

Chủ đầu tư trình... (tên cơ quan, tổ chức thựchiện thẩm định) thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)