ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ văn bản liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh số 78/LT-HĐ-UB ngày 21/12/1998 về việc thống nhất đổi tên Văn phòng UBND thành Văn phòng HĐND và UBND các cấp;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Văn phòng UBND các cấp thành Văn phòng HĐND và UBND các cấp kể từ ngày 01/01/1999.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Chính phủ đã ban hành.

Văn phòng HĐND và UBND cấp tỉnh, huyện, thị xã có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng