ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về khuyến khích đăng ký hộ khẩu

vào thành phố Lào Cai

___________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu; Thông tư 06TT/BNV ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP ;

Căn cứ Đề án xây dụng thành phố Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005;

Thực hiện Thông báo số 852/TB-TU ngày 31 tháng 10 năm 2003 của tỉnh Ủy Lào Cai về cơ chế nhập hộ, khẩu vào thành phố Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 84/CAT (PC13) ngày l4/04/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc khuyến khích đăng ký hộ khẩu vào thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai và các huyện có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định khuyến khích nhập khẩu vào thị xã Lào Cai.

(Được đăng trên báo, đài)

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh