ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Số hiệu TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 thay thế Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003

II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

2

T-BDI-064463-TT

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 được thay thế bởi Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH 13, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Văn bản số 2544/BVTV-Ttra ngày 19/12/2014 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thực hiện Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3

T-BDI-083897-TT

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 được thay thế bởi Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Văn bản số 2544/BVTV-Ttra ngày 19/12/2014 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thực hiện Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

III. Lĩnh vực thủy sản

4

Công bố chất lượng giống thủy sản

Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 và Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.

5

T-BDI-207267-TT

Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản

Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 và Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.