ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN LĨNH VỰC TRỒNG TRỌTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủvề chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liênkết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư s 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủvề chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêuthụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 2727/TTr-SNN ngày 15/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tiêu chí cánh đồnglớn lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Long An.

Tiêu chí cánh đồng lớn là cơ sở, căn cứ cho việcxây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án, phương án cánh đồng lớn lĩnh vựctrồng trọt trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị, cá nhân có liên quan thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnhSX;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, SNN.
TIEU CHI CANH DONG LON

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBNDngày 02/10/2015 của Ủyban nhân dân tnh)

Điều 1. Đốitượng áp dụng

- Doanh nghiệp có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêuthụ nông sản, xây dựng cánh đng lớn với tổ chức đại diệncủa nông dân (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), với nông dân(hộ gia đình, cá nhân, trang trại).

- Tổ chức đại diện của nông dân có hợpđồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêuthụ nông sản, xây dựng cánh đng lớn với doanh nghiệp hoc nông dân.

- Nông dân tham gia hợp đồng hợp tác,liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớnvới doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

- Cánh đồng lớn: Là cách thức tổ chứcsản xuất trên cơ sở hợp tác, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân trong sản xuất gn với chế biến và tiêu thụ nông sản trên cùng địa bàn, có quymô ruộng đất lớn, với mục đích tạo ra sản lượng nông sản hàng hóa tập trung,chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường nhm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăngthu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia.

- Tiêu chí cánh đồng lớn: Là các chỉ tiêu,yêu cầu mà dự án hoặc phương án cánh đng lớn phải có, cầnđạt đến về quy mô (diện tích, sản lượng), về áp dụng khoa học công nghệ đ nâng cao chất lượng nông sản,bảo vệ môi trường, hạ giá thành, về tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêuthụ.

- Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn:Là dự án hoặc phương án phát triển hợptác, liên kết sản xuất gn với tiêu thụ nông sản, xây dựngcánh đồng lớn do doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện nông dân lập và được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thờigian thực hiện dự án hoặc phương án cánh đồng lớn phải đảm bảo theo lộ trìnhthực hiện đi với cây hàng năm là 5 năm, đối với cây lâunăm là 7 năm.

- Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánhđồng lớn: Là hợp đng hợp tác, liên kết sản xuấtgn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đng lớn được ký kết giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân; giữatổ chức đại diện nông dân với nông dân.Thời gian thực hiện (thời hiệu) hợp đng liên kết phải đảm bảo theo đúng thời gian thực hiệndự án hoặc phương án cánh đng lớn được phê duyệt, đối vớicây hàng năm là 5 năm, đối với cây lâu năm là 7 năm.

Điều 3. Nộidung tiêu chí cánh đồng lớn

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Phù hợp với quy hoạch của địa phươngvề: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển nông nghiệp;xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác.

b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuấtđược thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp viloại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

c) Có ít nhất một trong các hình thứcliên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thôngqua hợp đồng sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ- doanh nghiệp cung ứng vật tư đu vào với tổ chức đại diệncủa nông dân hoặc nông dân;

- Liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa doanhnghiệp với nông dân;

- Liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa doanhnghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

- Liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa tổchức đại diện của nông dân với nông dân.

d) Quy mô diện tích tối thiểu của mộtcánh đồng lớn (liền canh, liền thửa).

- Cây lúa: 50 ha đi với cánh đồng thuộc huyện Đức Huệ và các huyện phía Nam (Cn Đước, Cn Giuộc, ThThừa,Bến Lc, Tân Trụ,Châu Thành, Đức Hòa thành phố TânAn). 100 ha đi với cánh đồng thuộc các huyện, thị xã vùngĐồng Tháp Mười (Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng,Tân Hưng).

- Rau màu thực phẩm, dược liệu, hoa:3 ha

- Cây ăn quả lâu năm (thanh long, chanh,ổi...): 20 ha.

- Cây trồng cạn (bắp, mè, đậu phộng...):20 ha.

2. Tiêu chí khuyến khích

a) Có hạ tầng kinh tế (hệ thống giao thông,thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác) đáp ứng yêu cu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuấthàng hóa tập trung;

b) Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệtiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, GlobalGAP...) và có cơ sở thu mua, kho bảo quản, sơ chế, chế biến nông sn gn nơi sản xuất./.