ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3605/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀDUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ CÙ LAO LONG PHƯỚC, PHƯỜNG LONGPHƯỚC, QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ vềquy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhândân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chitiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quy hoạch chung quận 9 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phêduyệt tại Quyết định số 3815/QĐ-UB-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 1999;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của kỳ họp Hộiđồng nhân dân quận 9 khóa III, kỳ họp thứ 10 về việc thông qua Nhiệm vụ quyhoạch chung xây dựng đô thị Cù lao Long Phước, phường Long Phước, quận 9;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2504/TTr-SQHKT ngày 06tháng 7 năm 2007 về thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị khu Cùlao Long Phước, quận 9 do Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thành phố làmchủ đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Nhiệm vụ quyhoạch chung xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/5000) khu Cù lao Long Phước, quận 9, vớicác nội dung chính như sau:

1. Về vị trí, giới hạn và phạm viquy hoạch:

- Diện tích khu vực quy hoạch:2.444,0ha.

- Quy mô dân số đến năm 2020 là50.000 dân.

- Địa điểm: thuộc phường LongPhước, quận 9.

+ Phía Đông :

:

giáp sông Đồng Nai và tỉnh Đồng Nai

+ Phía Tây

:

giáp sông Tắc và phường Trường Thạnh

+ Phía Nam

:

giáp sông Đồng Nai và tỉnh Đồng Nai

+ Phía Bắc

:

giáp sông Tắc, phường Long Thạnh Mỹ.

2. Tính chất - chức năng đồ án:

Tính chất khu vực là đơn vị ở hànhchính cấp phường, với các chức năng quy hoạch chính như sau:

+ Khu công viên sinh thái và dulịch nghỉ ngơi giải trí cấp thành phố và khu vực.

+ Khu giáo dục đào tạo chuyên ngànhbậc đại học.

+ Khu ở đô thị tập trung gồm khudân cư hiện hữu chỉnh trang và khu dân cư xây dựng mới với các công trình côngcộng khu ở phù hợp.

3. Về phân khu chức năng chính:

Đến năm 2020, quy mô dân số toànkhu vực khoảng 50.000 người (bao gồm dân số khu ở tập trung là 45.000 người vàkhu nhà ở kinh tế vườn là 5.000 người); quy mô sinh viên khoảng 32.000 người vàdu khách vãng lai khoảng 1.000.000 người/năm.

- Các khu ở tập trung bố trí phíaĐông và một phần phía Tây đường Long Bình - Long Phước (đường D17), gồm các khuđô thị vườn, cụ thể như sau:

+ Cụm 1: Khu dân cư phía Tây đườngLong Bình - Long Phước, là khu dân cư xây dựng mới và một phần hiện hữu chỉnhtrang. Diện tích 71ha; dân số 10.142 người.

+ Cụm 2: Khu dân cư phía Đông đườngLong Bình - Long Phước, là khu dân cư xây dựng mới và một phần hiện hữu chỉnhtrang. Diện tích 244ha; dân số 34.858 người.

- Khu giáo dục - đào tạo đại học bốtrí phía Tây đường Long Bình - Long Phước (đường D17), bao gồm khu đào tạo, khuký túc xá và thể thao của các trường đại học.

- Khu công viên sinh thái kết hợpkhu du lịch giải trí và nghỉ ngơi bố trí hai khu vực: phía Nam đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và khu vực phía Bắc Cù laoLong Phước (phía Bắc đường Long Thuận).

- Khu nông nghiệp kết hợp nhà ởkinh tế vườn (mô hình trang trại), bố trí ba khu vực:

+ Khu 1: Phía Bắc đường Long Thuận,giáp ranh phía Nam khu vực công viên sinh thái.

+ Khu 2: Phía Đông khu dân cư tậptrung và giáp sông Đồng Nai.

+ Khu 3: Xen cài trong khu vực côngviên sinh thái tại phía Nam đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - DầuGiây.

4. Các chỉ tiêu về quy hoạch:

- Quy mô dân số (đến năm 2020)

:

50.000 người

- Đất dân dụng

:

350 - 390ha

+ Đất khu ở

:

200 - 210ha

+ Đất công trình công cộng

:

30 - 40ha

+ Đất cây xanh - thể dục thể thao

:

50 - 60ha

+ Đất giao thông

:

70 - 80ha

- Đất khác trong khu dân dụng

:

709,33ha, bao gồm:

+ Đất giáo dục - đào tạo đại học

:

160,0ha

+ Đất công viên sinh thái và du lịch

- nghỉ ngơi, giải trí

:

549,33ha (1.000.000 khách/năm)

- Đất ngoài dân dụng

:

1.384,67ha, bao gồm:

+ Đất nông nghiệp

:

450ha

+ Đất giao thông đối ngoại

:

28ha

+ Đất đầu mối kỹ thuật hạ tầng

:

5ha

+ Đất cây xanh cách ly sông sạch

:

153ha

+ Sông rạch

:

748,67ha

- Chỉ tiêu đất dân dụng

:

70 - 78m2/người, trong đó:

+ Chỉ tiêu đất ở

:

40 - 42m2/người

+ Chỉ tiêu đất công trình công cộng

:

6 - 8m2/người

+ Chỉ tiêu đất cây xanh

:

10 - 12m2/người

+ Chỉ tiêu đất giao thông

:

14 - 16m2/người

- Mật độ xây dựng toàn khu

:

20 - 30%

- Tầng cao xây dựng

:

1 - 5 tầng

- Hệ số sử dụng đất

:

0,2 - 1,5

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt

:

2.000 - 2.500 Wh/người - năm

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt

:

180lít/người-ngày

- Chỉ tiêu thoát nước bẩn

:

180lít/người-ngày

- Chỉ tiêu rác thải

:

1kg/người-ngày

5. Các định hướng phát triển hạtầng kỹ thuật đô thị:

a) Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: tuyến đườngcao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trong đó có đoạn từ Vànhđai II đến sông Đồng Nai có lộ giới là 140m (theo Quyết định số 334/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư dự án xâydựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây).

- Ngoài hướng lưu thông đến đườngcao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Giây, dự kiến xây dựng mới thêm các trụcđường và cầu qua sông Tắc (trên cơ sở tận dụng đường hiện có và nghiên cứu pháttriển thêm) để tăng cường khả năng lưu thông, phục vụ yêu cầu phát triển đô thịcủa khu vực Cù lao Long Phước.

- Tổ chức thêm một số bến bãi vậnchuyển hành khách.

- Giao thông thủy dựa trên sôngĐồng Nai và sông Tắc phù hợp với hướng tổ chức giao thông vận tải đường thuỷtheo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông thành phố được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt (Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007) và điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 được phê duyệt.

b) Chuẩn bị kỹ thuật:

- Lựa chọn hướng tôn nền xây dựngphù hợp từng khu vực chức năng.

- Khu công viên cây xanh sinh tháitập trung: không san lấp, sử dụng hệ thống cống rạch tự nhiên để điều tiết nướckết hợp tại hồ điều hoà và cảnh quan.

c) Thoát nước bẩn và vệ sinh môitrường:

- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩnriêng, đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực.

- Rác thải được phân loại, thu gomtheo quy định.

d) Cấp nước: Nguồn nước cấp từ hệthống cấp nước chung của thành phố (nhà máy nước Thủ Đức).

e) Cấp điện: Nguồn điện từ trạm110/22kV Thủ Đức Đông.

6. Lưu ý khác:

- Tại các khu chức năng phát triểnmới: cần có nghiên cứu thiết kế đô thị phù hợp với hướng phát triển tại các khutrung tâm công cộng, khu vực cửa ngõ, các trục giao thông chính, không gian câyxanh - mặt nước và các điểm nhấn trong khu vực quy hoạch.

- Hành lang dọc theo sông, kênhrạch cần tuân thủ theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân quận 9:

a) Tiến hành cắm mốc các tuyến hạtầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng(cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụthể hoá các mốc này trên thực địa khi triển khai đồ án quy hoạch chung xây dựngđô thị.

b) Phối hợp với các sở - ngànhthành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đềxuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theoNhiệm vụ đồ án quy hoạch chung được phê duyệt.

2. Giao Ban Quản lý dự án Quy hoạchxây dựng thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân quận 9 và đơn vị tư vấn lập kếhoạch triển khai đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị theo Nhiệm vụ quy hoạchchung được phê duyệt trên, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định trước khichuyển Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Trên cơ sở Nhiệm vụquy hoạch chung được duyệt, Ủy ban nhân dân quận 9 chịu trách nhiệm công bốcông khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân quận chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngàyký Quyết định này, đồng thời, thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vịkinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung định hướng quy hoạchcùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đấtvà quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, SởXây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận9 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín