ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTG ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT- BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND huyện Đông Anh tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 18/9/2015 và đề nghị của Sở Công thương tại Báo cáo số 293/BC-SCT ngày 16/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu của dự án: tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

3. Quy mô: 18,532 ha

4. Địa điểm xây dựng: xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

5. Tính chất của Cụm công nghiệp: bao gồm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp: 42 năm, kể từ ngày ký quyết định thành lập.

7. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Đông Anh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh có trách nhiệm chỉ đạo việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; quản lý Cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quản lý Cụm công nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn